Ein Gweledigaeth

Mae sefydliadau ledled Cymru wrthi'n llunio gweledigaeth ar gyfer chwaraeon yng Nghymru. Gallwch gael mwy o wybodaeth yma. Mae'r deunydd islaw'n dangos gweledigaeth gyfredol Chwaraeon Cymru. Caiff hyn ei newid unwaith y byddwn yn llunio'r weledigaeth newydd gyda phobl ledled Cymru.

Rydym yn credu bod chwaraeon yng Nghymru yn wynebu newid na welwyd mo'i debyg erioed o'r blaen mewn diwylliant.

Nodweddir y diwylliant hwn gan weledigaeth glir a heriol i ysbrydoli'r gwaith o gyflwyno canlyniadau mwy a gwell ar gyfer chwaraeon. 

Gweledigaeth i'r sector cyfan

Bydd gweledigaeth y sector yn ein galluogi i gyflwyno agenda chwaraeon a gweithgarwch corfforol Llywodraeth Cymru yn well; gan ysbrydoli, datblygu a chyflwyno profiadau cadarnhaol i bawb.                         

Nid yw'r weledigaeth yn newydd o angenrheidrwydd. Rydym yn dal i ganolbwyntio ar gael mwy o bobl i fod yn fwy egnïol yn amlach ac ar Gymru'n sicrhau llwyddiant chwaraeon rhagorol ar lwyfan y byd.                           

Ond mae'n amlwg yn wahanol - yn uchelgeisiol ei sgôp, yn fentrus ei chanlyniadau ac yn hynod heriol i bawb ohonom sy'n gweithio yn y byd chwaraeon. Mae'n gofyn i bob un ohonom ymroi i fod yn sefydliadau sy'n perfformio'n dda.      

Hyrwyddo chwaraeon

Rydym yn gweld manteision chwaraeon yn yr ystyr ehangaf, nid yn unig yn cael effaith ar wella iechyd corfforol y genedl ond hefyd yn dwyn cymunedau at ei gilydd, yn meithrin hyder yn yr hen a'r ifanc, yn darparu sgiliau a hyfforddiant newydd ac yn denu buddsoddiad i Gymru. 

Byddwn yn rhoi hwb i'n hymdrechion i hyrwyddo effaith gadarnhaol chwaraeon ar bob agwedd ar fywyd Cymru ac yn annog partneriaid i fynegi manteision chwaraeon i bawb.                                

Uno cenedl sy'n caru'r campau

Gweledigaeth y sector yw Uno cenedl sy'n caru'r campau, lle mae pob plentyn wedi gwirioni ar chwaraeon am oes a Chymru'n Genedl o Bencampwyr.

Cefnogir y weledigaeth gan flaenoriaethau sydd wedi'u diffinio'n bendant, a gellir darllen mwy am y rhain yma.

Hynod feiddgar  

Bydd y weledigaeth hon yn helpu i sbarduno ein cymhelliant a'n hymroddiad i gyflawni'r gorau un er budd chwaraeon Cymru.

Nid dilyn proses newydd mae'n ei olygu, ond mabwysiadu agwedd feddyliol newydd a gweithio'n wahanol. Nid beth rydym yn ei wneud sydd angen bod yn wahanol, ond sut rydym yn ei wneud.

Eisiau rhagor o wybodaeth?

Gallwch lawrlwytho copi o'n gweledigaeth ni yma ac mae croeso i chi roi gwybod i ni beth yw eich barn am y weledigaeth drwy gysylltu support@sportwales.org.uk 

Ydych chi, eich clwb, eich ysgol neu eich grŵp chwaraeon yn chwarae eu rhan mewn cyflawni ein gweledigaeth ni ar gyfer chwaraeon yng Nghymru. Rydym eisiau clywed gennych felly cofiwch gysylltu support@sportwales.org.uk

DOWNLOADS