Aelodau'r Cyngor

Cadeirydd - Lawrence Conway

Ganwyd a magwyd Lawrence yng Nghaerdydd ac mae'n briod gyda phedwar o blant. Ymunodd â'r gwasanaeth sifil yn 1968 a chafodd swyddi amrywiol yn y Swyddfa Gymreig, gan gynnwys secondiad i Gorfforaeth Datblygu Bae Caerdydd ar ddechrau'r 1990au fel Cynorthwy-ydd i'r Prif Weithredwr. Yn dilyn y penodiad hwnnw, bu Lawrence yn bennaeth adran y Swyddfa Gymreig ar gyfer cyrff hyd braich a noddwyd, gan gynnwys Awdurdod Datblygu Cymru. Daeth yn bennaeth Ysgrifenyddiaeth y Cabinet ac Adran y Prif Weinidog yn 1998 a bu yn y swydd honno nes ymddeol yn 2010. Cafodd Lawrence ei ddyfarnu'n Gydymaith Caerfaddon yn 2012. 

Is - Gadeirydd - Pippa Britton

Pippa yw Cadeirydd Chwaraeon Anabledd Cymru ar hyn o bryd ac mae'n gyn athletwraig. Mae Pippa yn aelod o'r Pwyllgor Anrhydeddau Chwaraeon; Bwrdd Gwrthgyffuriau'r DU; Pwyllgor Cynghori Paralympaidd Prydain a Bwrdd Saethyddiaeth Prydain Fawr.

Arferai wasanaethu ar Raglen Arweinyddiaeth Ryngwladol y DU ac mae'n aelod o Is Grŵp Elitaidd Chwaraeon Cymru a Phwyllgor Para Saethyddiaeth y Byd, yn dilyn ei hymddeoliad o'r gamp yn 2014.

Ashok Ahir

Mae gan Ashok gefndir ym maes cyfathrebu a'r cyfryngau. Mae'n gydberchennog asiantaeth gyfathrebu ddwyieithog sy'n gweithio ar draws y sectorau preifat a chyhoeddus a'r trydydd sector.

Hefyd mae'n Gadeirydd pwyllgor trefnu Eisteddfod Genedlaethol 2018 ac yn aelod o'i bwrdd rheoli. Arferai ymwneud â Grŵp Adolygu Cymraeg ar gyfer Oedolion ac roedd yn Olygydd Gwleidyddiaeth Gweithredol gyda BBC Cymru Wales.

Ian Bancroft

Yn 2018 penodwyd Ian yn Brif Weithredwr Cyngor Wrecsam. Cyn hyn, roedd yn Gyfarwyddwr Perthnasoedd Rhanbarthol gyda Knowsley MBC, yn Gyfarwyddwr Gweithredol gydag Ymddiriedolaeth Hamdden a Diwylliant Wigan, yn Brif Swyddog Polisi gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac yn Rheolwr Strategaeth ar gyfer Adran Gwasanaethau Hamdden Cyngor Dinas Nottingham.

Arferai fod yn aelod bwrdd o Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer y Gogledd Orllewin hefyd.      

Alison Thorne

Mae Alison yn ymddiriedolwr gyda Chwarae Teg ac yn Gyfarwyddwr Anweithredol gydag ymgynghoriaeth adwerthu ac ille de Cocos (brand ffasiwn). Mae hefyd yn Sylfaenydd atconnect - cwmni datblygu busnes a phobl. Arferai wasanaethu fel ymddiriedolwr gydag Ymddiriedolaeth Tropical Forest (rheolaeth gynaliadwy ar fforestydd) a Phwyllgor MBA (Coleg Ffasiwn Llundain).

Roedd ei gyrfa gynharach ym myd busnes, adwerthu a datblygu pobl. 

Judi Rhys

Mae gan Judi gefndir ym myd iechyd, addysg a lles cymdeithasol a gweithiodd fel arbenigwr hybu iechyd gyda'r GIG ar y cychwyn yng Nghymoedd De Cymru. Roedd yn diwtor staff y Brifysgol Agored ac yn rheolwr y staff academaidd ym Mhrifysgol Caerdydd, cyn ei phenodi yn Gyfarwyddwr Diabetes UK Cymru, yna'n Gyfarwyddwr Cymdeithas MS Cymru, ac yn dilyn hynny Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cymdeithas MS y DU.  Mae Judi wedi bod yn Brif Weithredwr gyda'r elusennau Gofal Arthritis ac Ymddiriedolaeth Afu Prydain.  Mae'n gyfarwyddwr anweithredol Iechyd Cyhoeddus Cymru ac mae ganddi gymhwyster ôl-raddedig yn hyrwyddo iechyd, rheoli, addysg a hyfforddi gweithredol. Derbyniodd Judi wobr Cymrodoriaeth ACEVO yn 2015.  Cafodd Judi ei geni a'i magu yn ne Cymru ac mae bellach yn byw yn Nghaerdydd. Mae'n mwynhau chwaraeon amatur, ac wedi cystadlu yn y gorffennol ym maes marchogaeth, hoci a nofio ac mae bellach yn redwr pellter hir brwdfrydig.

Yr Athro Leigh Robinson

Mae'r Athro Leigh Robinson yn Athro Rheoli Chwaraeon ac yn Ddirprwy Is-Ganghellor (Cyncoed) a Deon Gweithredol Coleg Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae ganddi enw da yn rhyngwladol am ei gwaith ymchwil a'i gwybodaeth o ddatblygu mantais gystadleuol a llywodraethu wrth ddatblygu gwledydd sy'n cystadlu ym maes chwaraeon. Mae wedi gweithio gyda nifer o sefydliadau, megis y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol, Cymdeithas Olympaidd Prydain, Pwyllgor Olympaidd Trinidad a Tobago a Llywodraeth Malaysia, gan gynnig hyfforddiant rheoli llywodraethu ac ymgynghori. Mae'n aelod y rhwydwaith MEMOS, rhwydwaith byd-eang o academyddion sy'n gyfrifol am ddarparu addysg rheoli gweithredol ar ran y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol. Bu Leigh yn aelod o Fwrdd Gemau'r Gymanwlad yn yr Alban a Sport Scotland a bu'n cynghori'r sefydliad Olympic Solidarity, comisiwn addysgol y Pwyllgor Olympaidd ar eu rhaglenni dysgu rheoli.

Martin Veale YH

Mae Martin yn Aelod Annibynnol o Ymddiriedolaeth GIG Felindre, ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful, llywodraethwr Coleg Gwent, a llywodraethwr yn ysgol gynradd ei ferch. Mae hefyd yn gwasanaethu ar bwyllgorau archwilio Cyngor Sir Penfro, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a Bristol Community Health. Yn ynad ar hyn o bryd, mae Martin ar y fainc yn y Canolbarth.  Aeth Martin i Ysgol Ramadeg Glynebwy, ac mae ganddo radd BA o Ddwyrain Llundain ac MSc o brifysgolion Dinas Birmingham. Mae'n Gymrodor Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ac mae ganddo Gymhwyster y Sefydliad Archwilwyr Mewnol mewn Arweinyddiaeth Archwilio Mewnol. Mae ei yrfa cyllid, risg a llywodraethu corfforaethol yn cynnwys llywodraeth leol, y GIG a Llywodraeth Cymru, cyn iddo ymuno â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru fel Cyfarwyddwr Cyllid, a daeth yn Bennaeth Archwilio a Risg wedi creu Cyfoeth Naturiol Cymru.   Cafodd Martin ei fagu yng Nglynebwy ac mae bellach yn byw ym Mhontypridd gyda'i wraig a'i ferch. Mae'n cefnogi tîm rygbi Glynebwy a chriced Morgannwg.

Phil Tilley

Mae Phil wedi ymddeol yn ddiweddar yn dilyn gyrfa o dros 25 mlynedd ym maes marchnata uwch-dechnegol. Mae wedi cael profiad o dimau marchnata byd-eang a fforymau'r diwydiant yn cynrychioli cyfathrebu Nokia a strategaethau ac atebion cwmwl. Mae wedi bod yn llongwr gydol ei oes ac mae ar hyn o bryd yn gadeirydd pwyllgor dewiswyr rasio ieuenctid y DU yn ogystal â bod yn aelod o bwyllgor cyfranogiad Y Gymdeithas Hwylio Frenhinol ac yn aelod o'r pwyllgor. Cafodd ei benodi'n ddiweddar yn ymddiriedolwr AllAfloat Wales, elusen newydd a sefydlwyd i sicrhau bod y chwaraeon ar gael i unrhyw un sy'n agos at ddŵr. Bu ganddo swyddi yn y gorffennol ar bwyllgor rasio ieuenctid y DU a phwyllgor perfformiad Y Gymdeithas Hwylio Frenhinol yng Nghymru.  Aeth i Brifysgol Gogledd Cymru ym Mangor ac mae wedi byw yng Nghymru ers hynny. Mae bellach yn briod a chanddo dair merch ac  mae'n byw yn Sir Fynwy. Fel triathletwr prysur, gallwch ei weld yn aml yn  beicio, rhedeg neu nofio ac yn mwynau cefn gwlad Cymru.

Hannah Murphy

Graddiodd Hannah o Brifysgolion Durham a Chaerdydd, gyda Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf Gwleidyddiaeth a Ffrangeg, a Gradd Meistr mewn Gwleidyddiaeth Ewropeaidd, a dechreuodd ei gyrfa yng Ngwasanaeth Sifil y DU, lle y cyflawnodd nifer o rolau gweithredol yn yr Adran Gwaith a Phensiynau ac yn yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau gynt. Symudodd Hannah i'r amgylchedd gwleidyddol, gan ddechrau fel ymchwilydd i Weinidog yr Wrthblaid ar gyfer Iechyd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, cyn symud ymlaen i fod yn Uwch Gynghorydd Gwleidyddol iddo.

Aeth Hannah yn ôl i'r Gwasanaeth Sifil yn 2014, i ymuno â Grŵp Gweithredu Llywodraeth y DU fel Cynghorydd Polisi, yn llywio gwaith dadreoleiddio'r Llywodraeth ac arbenigo mewn gwaith deddfwriaeth. Dechreuodd ei gyrfa ym myd chwaraeon gyda Bwrdd Criced Cymru a Lloegr (yr ECB), lle y mae'n cyfuno ei brwdfrydedd ynghylch chwaraeon a gwleidyddiaeth, gan gynghori'r ECB ar ei berthynas â Llywodraethau Cymru a'r DU. Fel Pennaeth Polisi Cyhoeddus, mae arbenigedd Hannah yn cynnwys llywodraethu chwaraeon a datblygu a gweithredu polisïau ar draws y sectorau chwaraeon a chwaraeon ar gyfer datblygu.

Mae Hannah yn angerddol am chwaraeon a'r rôl y mae'n gallu'i chwarae mewn cymdeithas i drawsnewid bywydau a chysylltu cymunedau.  

Rajma Begum

Mae gan Rajma dros 10 mlynedd o brofiad ym maes Rheoli Prosiectau. Ar hyn o bryd, mae'n Arweinydd Strategol ar gyfer Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiad (Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig) mewn Chwaraeon ledled Cymru - (WCVA). Yn bennaf, mae'n cyflwyno hyfforddiant cynhwysiad i gyrff llywodraethu cenedlaethol, clybiau ac Ymddiriedolaethau Datblygu Chwaraeon a Hamdden Awdurdodau Lleol i addysgu pobl am rwystrau diwylliannol/crefyddol rhag chwaraeon, y Dyletswydd Cydraddoldeb, a chynnig cymorth i wneud clybiau/cyfleusterau'n gynhwysol ar gyfer cymunedau amrywiol Cymru. Yn flaenorol, bu Rajma'n gysylltiedig â gŵyl ffilmiau WOW, yn datblygu partneriaethau ac yn cefnogi dangosiadau ffilmiau ar gyfer menywod duon a lleiafrifoedd ethnig a chymunedau amrywiol ledled de Cymru; yn ogystal, bu'n ymwneud â Streetgames UK, lle sefydlodd y Fforwm Chwaraeon cyntaf i Ferched a Menywod yng Nghymru.

Dafydd Trystan Davies

Mae gan Dafydd brofiad helaeth o arwain a chyflawni ym maes rheoli sefydliadau. Mae'n Gofrestrydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn Gadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Rhedeg Cymru, sy'n annog pobl i redeg yn gymdeithasol; mae hefyd yn sylfaenydd ac arweinydd (LiRF) grŵp rhedeg amlddiwylliannol ac amlieithog. Roedd ei gyfrifoldeb blaenorol fel Prif Weithredwr Plaid Cymru yn cynnwys rheoli'r tîm o staff, y gyllideb a gweithredu'r strategaeth wleidyddol. Mae Dafydd wedi bod yn Gadeirydd y Fenter Gymdeithasol arobryn sy'n cynnwys Cardiff Bikes Workshop, sy'n ailgylchu mwy na 500 o feiciau'r flwyddyn, a TooGoodToWaste, sy'n ailgylchu cannoedd o dunelli o ddodrefn y cartref, gan helpu dwsinau o bobl i gael gwaith bob blwyddyn.

Nicola Mead-Batten

Mae Nicola yn Bartner yn y cwmni cyfraith fasnachol, Capital Law, yng Nghaerdydd, lle mae'n gyfrifol am y tîm cyfraith gyhoeddus a rheoleiddio. Mae practis Nicola yn cynnwys gwaith proffesiynol, y cyfryngau a rheoleiddio chwaraeon. Cyn dychwelyd adref i Gaerdydd, treuliodd Nicola bron degawd yn gweithio i'r cwmni rhyngwladol, Baker McKenzie - yn Llundain a Melbourne, Awstralia; bu hefyd yn gweithio'n fewnol gydag Accenture, yr Awdurdod Safonau Proffesiynol a Chronfa Bensiwn Swyddogion y Llynges Fasnachol. Mae Nicola yn briod a chanddi ddau o blant ifanc. Mae'n rhedwr brwd, yn ogystal â bod yn gefnogwr pêl-droed, rygbi'r undeb, tennis a phêl-droed rheolau Awstralaidd brwd.

Delyth Evans

Ar hyn o bryd, mae Delyth yn gweithio fel ymgynghorydd llawrydd ym maes polisi cyhoeddus. Cyn hynny, bu'n Gadeirydd a chyfarwyddwr anweithredolVolunteer Space, sef cwmni cychwyn technoleg sy'n datblygu llwyfannau digidol ar gyfer gwirfoddoli yn y sector elusennol a chorfforaethol. Roedd Delyth yn Aelod o Gynulliad Cymru, a chafodd ei phenodi'n Ddirprwy Weinidog Diwylliant, yr Amgylchedd a Materion Gwledig, a chyn hynny gweithiodd fel newyddiadurwr newyddion a materion cyfoes i'r BBC ac ITV, gan ddarparu adroddiadau darlledu helaeth iHTV WalesaSky News. Mae rolau gwirfoddol blaenorol Delyth yn cynnwys Aelod o Fwrdd Asiantaeth Ffilm Cymru ac YmddiriedolwrUnited Response(elusen anableddau dysgu sy'n gweithredu ledled y DU).

 

Papurau Bwrdd 

Copïau o agenda a chofnodion cyfarfodydd diweddaraf Bwrdd Chwaraeon Cymru ar gael i'w gweld.