Cyflawni ein dyletswyddau

Mae'r agendâu llesiant, cydraddoldeb a chynaliadwyedd yn bwysig i Chwaraeon Cymru. Ym mis Ebrill 2017, cyhoeddodd Chwaraeon Cymru'r 4 Amcan Llesiant canlynol:      

1. Pobl yng Nghymru'n byw bywydau egnïol yn gorfforol ac felly bywydau iachach.

2. Plant a Phobl Ifanc â chymhelliant, sgiliau corfforol, gwybodaeth, dealltwriaeth a chyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol am oes.              

3. Cymru'n cael ei chydnabod yn rhyngwladol fel cenedl chwaraeon lwyddiannus.

4. Chwaraeon Cymru'n batrwm o sefydliad sy'n sbarduno diwylliant sy'n hybu llesiant, cydraddoldeb a chynaliadwyedd.

Mae Amcan 4 wedi'i sefydlu i sbarduno newid mewn diwylliant sefydliadol, mae'n dod â Chwaraeon Cymru at ei gilydd o dan y Ddeddf Cydraddoldeb, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a Safonau'r Iaith Gymraeg. (Fel y dangosir isod).

Equality Diagram

Sbarduno diwylliant sy'n hybu llesiant, cydraddoldeb a chynaliadwyedd

  • Mae datganiad ac amcanion llesiant Chwaraeon Cymru ar gael  yma.
  • I weld ein siwrnai hyd yma cliciwch yma.
  • Edrychwch ar esiamplau o'n gwaith yma.
  • Gellir gweld adroddiad Dyletswydd Cydraddoldeb presennol Chwaraeon Cymru  yma.
  • Mae adroddiad cyfredol Chwaraeon Cymru ar yr Iaith Gymraeg ar gael yma.

 

Am wybodaeth ychwanegol cysylltwch ag emma.tobutt@sport.wales