Arolwg ar Chwaraeon Ysgol: Mwy o chwaraeon a mwy o fwynhad

Chwaraeon:

Aml-chwaraeon

Lleoliad:

Llanelli

Mae Arolwg ar Chwaraeon Ysgol  2013 wedi dod â llawer o newidiadaui mewn i  ysgolion a chymunedau ledled Cymru. Yn sgil data'r arolwg,yr hyn sy'n bwysi yw fod y newidiadau hyn wedi cael eu paru gyda'r hyn mae'n plant wedi bod yn gofyn amdano.

 

Canlyniad hyn yw ein bod yn clywed drachefn a thrachefn sur mae'n plant yn dechrau  teimlo'n fwy cysurus wrth gymryd rhan mewn chwaraeon a sut mae'r mwynhad cyffredinol yn codi; rhywbeth sydd wrth fodd plant, rhieni, staff a llywodraethwyr ysgolion yn Llanelli.  

Sioned Hancock, Ysgol Y Strade 

Mae chwyldro chwaraeon yn digwydd mewn ysgol yn Llanelli, gyda disgyblion yn cymryd at chwaraeon mewn modd na welwyd erioed o'r blaen.

Ar ôl inni gael gwared â'r cit 'PE' hen ffasiwn a rhoi mwy o lais i ddisgyblion mewn chwaraeon ysgol, mae plant erbyn hyn yn cymryd rhan mewn chwaraeon fel polo dŵr, saethyddiaeth a jiwdo. Ac yn fwy na hynny, mae hefyd yn gwella hyder, hunan barch a llu o sgiliau eraill.

Yn sgil canfyddiadau Arolwg ar Chwaraeon Ysgol Chwaraeon Cymru 2013 fe symbylwyd  Pennaeth Addysg Gorfforol yr ysgol i wneud rhai newidiadau.

Aeth Sioned Hancock at y Cyngor Chwaraeon Ysgol  - sydd â'i aelodau'n ddisgyblion - i gael eu help i ddyfeisio ffyrdd i annog mwy o ddisgyblion i gymryd rhan. 

"Byddai'n hawdd gwneud yr arolwg ac wedyn gadael iddo eistedd ar y silff," medd Sioned. "Ond roedden ni eisie adeiladu a datblygu."

Un o'r pethau cyntaf i newid oedd yr hen git PE hen ffasiwn:

"Roedd gwir angen ei foderneiddio. Mi feddylion ni am 20 opsiwn gwahanol a chynnal pleidlais o'r ysgol gyfan i'w dorri lawr i dri. Y Cyngor Chwaraeon Ysgol wnaeth y penderfyniad terfynol.  

"Fe gawson ni adborth hollol bositif. Mae'r merched nawr yn pwyso am gael legins ac fe wnawn ni ystyried hynny os bydd e'n eu helpu nhw gyda hyder a delwedd corff."

Nododd yr arolwg hefyd fod galw yn yr ardal am chwaraeon raced a seiclo. Felly fe gydweithiodd Ysgol y Strade a'r ysgolion cynradd lleol i ganolbwyntio ar y chwaraeon hyn, gan drefnu hyfforddiant a gwyliau.  

Mae gan Ysgol y Strade - a phob un o'r ysgolion cynradd lleol  - hefyd eu targedau unigol ac maen nhw'n cwrdd i drafod y cynnydd. Mae'r gwaith hyd yn oed wedi cael ei gyflwyno i Benaethiaid Addysg Gorfforol holl ysgolion uwchradd Sir Gaerfyrddin yn ogystal ag i'r grŵp llywio Llythrennedd Corfforol Chwaraeon a Hamdden  gyda'r nod o gael clystyrau eraill i fabwysiadu'r un dulliau.

Gan ymateb i alwadau am ragor o fodelau rôl mewn chwaraeon, mae disgyblion wedi bod yn gwylio Wimbledon.  Mae Non Evans, sy'n adnabyddus iawn ym myd chwaraeon, a chapten Tîm polo dŵr Prydain Craig Figes hefyd wedi rhoi sgyrsiau i'w hysbrydoli. "Rydyn ni hyd yn oed wedi bod yn siarad ar Skype gyda Tanni Grey Thompson," meddai Sioned.

Mae'n pwysleisio fod Arolwg ar Chwaraeon Ysgol Chwaraeon Cymru yn fwy na set o ganlyniadau; ei fod hefyd  yn gwneud gwir wahaniaeth:

"Mae yna fwy o frwdfrydedd dros gymryd rhan mewn ystod ehangach o chwaraeon. Fe welsom niferoedd mawr oedd eisie cymryd rhan mewn sesiynau saethyddiaeth - a disgyblion na fydden nhw feel arfer yn cymryd rhan mewn chwaraeon.

"Mae mwy o ddisgyblion eisiau cymryd rhan yn y Cyngor Chwaraeon Ysgol - maen nhw'n gweld ei fod e'n gwneud gwahaniaeth ac eisiau cynnig syniadau a gwneud penderfyniadau.

"Rwyf wedi gweld lefelau hyder yn gwella ymhlith disgyblion sy'n cymryd rhan yn y Cyngor Chwaraeon Ysgol yn ogystal â gwelliant mewn ymddygiad a hunan barch, a sgiliau arwain a chyfathrebu."

Bydd yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol yn casglu barn plant trwy Gymru gyfan eto y gwanwyn hwn. Dywed Sioned y bydd Ysgol y Strade yn bendant yn cymryd rhan.

"Mae'n ffordd ardderchog o ddarganfod beth sy'n gweithio a beth sydd ddim. Mae'n ein helpu ni fel ysgol i ddal i adeiladu a dal i ddatblygu."

A ddylai ysgolion eraill gymryd rhan? "Yn bendant! Os ydych chi eisiau gwneud newidiadau a bod angen i chi berswadio'r llywodraethwyr a'ch Pennaeth, mae'r  arolwg yn offeryn gwirioneddol dda. Mae gyda chi ystadegau i gymharu ag ysgolion eraill ac mae hynny'n golygu fod gyda chi dystiolaeth i gefnogi'ch dadl."

Bydd Arolwg Chwaraeon ysgol  2015 yn offeryn ardderchog ar gyfer dynodi pan newidiadau sy'n gweithio'n arbennig o dda ac ym mha feysydd y mae angen inni ganolbwyntio ein hymdrechion yn y blynyddoedd nesaf. Er mwyn sicrhau fod y data mor gadarn ac felly mor ddefnyddiol ag y mae modd iddo fod, rydym angen i gynifer ag su'n bosib o blant fod yn cymryd rhan.

Yn y Newyddion

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

Cynnwys cysylltiedig

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae cymryd rhan yn arolwg 2015, ewch i dudalen yr
Arolwg ar Chwaraeon Ysgol