Arolwg ar Chwaraeon Ysgol: Siarad gyda gwahanol randdeiliaid

Chwaraeon:

Aml-chwaraeon

Lleoliad:

Conwy

Mae llawer o randdeiliaid yn gallu cefnogi a hyrwyddo'r cynllunio i weithredu fel rhan o'r arolwg ar chwaraeon ysgol.

Gall gwybod sut orau i gyfathrebu â nhw fod yn anodd.

Mae gan dîm Pobl Ifanc Egnïol Conwy syniadau gwych yn seiliedig ar brofiadau 2013.

Fel yr esbonia Huw Evans, y Cydlynydd Llythrennedd Corfforol, gall "agor mwy o ddrysau" ddarparu llawer iawn o gefnogaeth i'ch gweithgareddau.

Y NEGES YW LLES          

'Fyddwch chi ddim yn mynd i unrhyw le wrth ddefnyddio'r termgweithgarwch corfforol. Dechreuwch feddwl am eich gwaith fel rhan oles,a hybu gweithgarwch corfforol fel rhan hanfodol o les disgybl. 

Mae pobl yn sylweddoli nad ydych chi eisiau siarad am dîm pêl droed neu hoci'r ysgol, ond y dull cyfannol o weithredu, ac y dylai pob plentyn gael cyfle i fod yn egnïol yn gorfforol.                                 

Defnyddiwyd pob cyfle gennym ni i gyflwyno'r neges glir a chyson yma. 

Cofiwch fod Estyn yn rhoi blaenoriaeth i les ac felly bydd gan y rhai sy'n gyfrifol am arolygon ysgol, fel llywodraethwyr a rheolwyr, ddiddordeb hefyd a dylent allu eich cefnogi i gynllunio. Mae perfformiad ysgol yn yr Arolwg Chwaraeon Ysgol yn bwysig.

SIARAD Â PHENAETHIAID  

Buom yn gweithio gyda nifer o bartneriaid, gan gynnwysYsgolion Iach, Adran Arlwyo Ysgolion,a swyddogionMaeth Ysgolioni lunio dogfen i arddangos rôl a chyfrifoldeb pawb ar hyd a lled y sir o ran lles disgyblion. Hefyd mae'r ddogfen yn dangos sut mae gweithgarwch corfforol yn cyfrannu at les.                       

Wedi hynny, cafwyd llawer mwy nag un cyfarfod. I roi cychwyn i bethau, manteisiwyd ar y cyfle i siarad â Phenaethiaid a Dirprwy Benaethiaid mewn cynhadledd yn ystod yr Wythnos Gwrth Fwlio. Roedd yn gynulleidfa barod ac felly cyflwynwyd y canfyddiadau a hefyd dogfen a baratowyd gennym.

Gwnaeth uwch aelodau'r adran addysg gyflwyniad i Benaethiaid (cynradd ac uwchradd) mewn cyfres o gyfarfodydd. Roedd lles ar yr agenda ac felly unwaith eto cawsant glywed am ein gwaith, am bwysigrwydd llythrennedd corfforol, y ddogfen les a'r arolwg.        

Hefyd trefnwydCyfarfodydd Addysgugan wahodd penaethiaid, cydlynwyr AG a staff AG i rannu arferion da mewn gweithgarwch corfforol. Mae'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol wedi bod yn bwnc allweddol, gan dynnu sylw at enghreifftiau o ddefnydd ysgolion ac arweinwyr ifanc ohono.

PEIDIWCH AG ANGHOFIO AM Y LLYWODRAETHWYR

Mae llywodraethwyr yn grŵp pwerus o bobl ac rydym yn gallu gweithio'n gadarnhaol iawn gyda nhw. Mae gan rai ohonynt gyfrifoldebau eraill ac maent yn gynghorwyr lleol yn aml hefyd.

Os byddant yn dechrau curo ar ddrws Pennaeth, bydd y Pennaeth yn siŵr o ddechrau gwrando.

Mae gan y llywodraethwyr galendr hyfforddiant gorfodol. Rydym yn gallu trefnu i ychwanegu lles at yr agenda.

Gwahoddwyd yr holl lywodraethwyr sydd â chyfrifoldeb am les i noson o hyfforddiant. Trafodwyd llythrennedd corfforol, cyflwynwyd yr arolwg a data 2013 a phwysleisiwyd bod angen gweithredu yn ei gylch, ac mai rôl y llywodraethwyr yw cwestiynu a chefnogi ysgolion i weithredu ynghylch y data. Ni ddylid ei roi i'r naill ochr ar silff.

CREU PERTHYNAS BRAF

Does dim canllaw hud ar gyfer sut dylech gyfathrebu â grŵp mor fawr o randdeiliaid. Y peth pwysicaf yw meithrin perthynas bersonol.

Rhaid dod i adnabod y bobl rydych yn gweithio â hwy a'u trin fel unigolion. Cofiwch dreulio amser gyda nhw a'u cefnogi. Os ydych chi'n cael trafferth trefnu cyfarfod cyntaf, chwiliwch am ffyrdd eraill o gysylltu â nhw. Mae'n well gan rai e-bost, eraill ffôn, ac mae rhai'n rhannu rhif ffôn symudol gyda ni. Mae amseru'n bwysig iawn felly rhaid dod i ddeall eu trefn a gwneud nodyn o'r amser gorau i gysylltu â gwahanol unigolion. Hefyd rhaid deall bod pobl yn ymateb i wahanol ffactorau cymell.    

MAE'R AROLWG YN GADARNHAOL BOB AMSER

Nid ydym eisiau i bobl deimlo dan fygythiad oherwydd y data. Un o'n negeseuon allweddol y tro hwn yw:boed yn dda, canolig neu wael, mae'n sylfaen ar gyfer dechrau adeiladu arni.                  

Cefnogi a rhannu arferion da yw ein pwrpas ni. Mae'n rhaid cael rhwydwaith cefnogi cyfforddus. Nid gorfodi newid ar unrhyw un yw ein pwrpas ni.

 

Yn y Newyddion

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

Cynnwys cysylltiedig

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae gwneud defnydd da o'ch canlyniadau yn yr arolwg ar chwaraeon ysgol, ewch i dudalen we yr arolwg ar chwaraeon ysgol.