Arolwg Chwaraeon Ysgol: Gair o Gyngor ar gyfer cwblhau Arolwg 2015

Chwaraeon:

Aml-chwaraeon

Lleoliad:

Abertawe

"Ar ddechrau proses 2013, fe sylweddolon ni'n sydyn y byddai rhaid inni roi cefnogaeth ychwanegol i ysgolion. Doedd dim digon o ysgolion yn llenwi'r arolygon ac roedden ni'n pryderu na fyddai Abertawe'n cymhwyso i gael adroddiad canlyniadau."

Dyna Sarah McCoubrey o Ddinas a Sir Abertawe a weithredodd yn sydyn yn 2013 i wneud yn siŵr fod ysgolion yn cael cymorth mewn ffordd ymarferol iawn i gwblhau Arolwg Chwaraeon Ysgol 2013.

Yma mae hi'n rhannu ei chynghorion pwysicaf ar gyfer ysgolion ac Awdurdodau Lleol…

 

Sut gall awdurdodau lleol ddarparu cymorth ymarferol?

1. Sefydlu grŵp llywio o fewn eich awdurdod lleol a phenderfynu ymlaen llaw pa ysgolion sydd angen mwyaf o gefnogaeth

2. Gwneud yn siŵr fod rhywun ar ben arall y ffôn i ateb unrhyw gwestiynau a chynnig cyngor. Wnaethon ni ddim sylweddoli pysigrwydd hyn y tro diwethaf.

3. Ystyried darparu swyddogion i fod wrth law i eistedd gyda disgyblion pan fyddan nhw'n llenwi'r arolwg - does gan ysgolion mo'r adnoddau bob tro i neilltuo amser athrawon i wneud hyn. Mae hyn hefyd yn ddefnyddiol am eu bod nhw'n gallu rhoi ateb llawn i unrhyw gwestiynau gan y disgyblion ac esbonio'r derminoleg. Eleni bydd Llysgenhadon Ifanc hefyd wrth law i helpu!

4. Cadw llygad ar y monitro ar-lein i weld faint rhagor o arolygon fydd angen i ysgol eu cwblhau er mwyn cymhwyso ar gyfer adroddiad. Bydden ni'n darganfod y gallai ysgol fod angen dau ddisgybl arall yn unig i gwblhau, felly bydden ni'n ffonio ac esbonio eu bod nhw'n agos at y llinell derfyn!

5. Esbonio o'r dechrau fod angen iddyn nhw gael cydbwysedd o ran rhyw ac ar draws grwpiau oedran

6. Fedrwn ni ddimgwneudi ysgolion gwblhau'r arolwg ond fe allwn gynghori ar y ffordd fwyaf effeithlon i fynd ati a sut y mae ysgolion eraill wedi llwyddo i'w wneud

 

Beth all ysgolion ei wneud er mwyn gwneud y broses yn esmwythach a mwy effeithlon?

1. ystyried rhaglennu amser yn eich gwersi Addysg Bersonol a Chymdeithasol neu dynnu grwpiau llai allan o ddosbarthiadau

2. os oes gennych chi iPads, defnyddiwch nhw! Mae disgyblion yn gweld hynny'n haws a gallwch fynd â nhw i unrhyw ddosbarth. Ond gwnewch yn siŵr fod y batris yn llawn!

3. neilltuwch aelod o'r staff i eistedd gyda'r disgyblion, gan fod ganddyn nhw byth a beunydd gannoedd o gwestiynau

4. cadw taflen wybodaeth wrth law sy'n esbonio 'r eirfa yn yr arolwg. Mae hyn yn fuddiol dros ben os nad yw'r athrawon sy'n goruchwylio yn dysgu ymarfer corff

5. argraffu copi papur a bod yn ymwybodol o'r cwestiynau sy'n codi fel eich bod yn barod i helpu'r disgyblion

6. cofio fod Chwaraeon Cymru hefyd yn darparu pecyn cymorth sy'n cynnwys adnoddau defnyddiol

 

Sut ydych chi'n annog ysgol i gymryd rhan? 

1. esboniwch fod hyn yn gyfle i olrhain cynnydd a datblygiad mewn cyfranogiad disgyblion

2. pwysleisiwch fod yr arolwg yn offeryn pwysig ar gyfer rhoi llais i'r disgybl - mae hyn yn enfawr ar agenda ysgol

3. gallwn hefyd ddangos sut mae ysgolion eraill wedi gwneud gwahaniaeth mawr o ganlyniad i ddefnyddio'r wybodaeth a ddaeth trwy'r arolwg. Gallwn ddangos iddyn nhw beth allen hwythau ei wneud…

4. pan fyddwch chi'n sôn am ysgolion eraill neu'n dangos achosion achos iddyn nhw, peidiwch â siarad am Addysg Gorfforol a chwaraeon  yn unig.  Soniwch sut y gall cyfranogi mwy mewn Addysg Gorfforol arwain at wella ymddygiad, lefelau cyrhaeddiad academaidd, iechyd a lles

5. esboniwch y gallwch ddangos ei ymroddiad i les disgyblion trwy rannu'r canlyniadau. Er enghraifft, mae canfyddiadau'r arolwg yn cael eu cyhoeddi erbyn hyn arfyysgolleol

Yn y Newyddion

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

Cynnwys cysylltiedig

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae cymryd rhan yn arolwg 2015, ewch i dudalen yr
Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

Error loading MacroEngine script (file: CaseStudyRelatedStudies.cshtml)