Campfa newydd yn llwyddiant diguro

Chwaraeon:

Bocsio

Lleoliad:

Rhydyfelin, ger Pontypridd

Mae Jamie Arthur, sydd wedi ennill medal aur yn y Gemau Cymanwlad, yn denu'r genhedlaeth nesaf o focswyr i'w gampfa gymunedol brysur yn Rhydyfelin, ger Pontypridd.

Mae Arthur's Gym, a oedd yn neuadd bingo wag, wedi dod yn lleoliad poblogaidd i bobl ifanc lleol yn eu harddegau sy'n awyddus i wella eu sgiliau yn y cylch bocsio, gyda'r gampfa'n orlawn yn aml yn syth ar ôl ysgol.                                  

Mae'r gampfa'n boblogaidd ymhlith bechgyn yn eu harddegau a hefyd mae wedi gweld cynnydd yn nifer y merched sy'n aelodau, gydag Arthur wedi denu dwy focswraig newydd ers i'r llenni gau ar Gemau Olympaidd llwyddiannus 2012.

Gyda buddsoddiad o £10,000 gan Chwaraeon Cymru i helpu gyda chael offer a thrawsnewid yr adeilad a oedd wedi'i esgeuluso'n lleoliad ble gall aelodau ffynnu, mae Arthur's Gym wedi dod yn rhan bwysig a chanolog o'r gymuned.              

Dywedodd Jamie: "Rydyn ni wedi cael effaith ryfeddol ar yr ardal leol - mae'r ieuenctid fyddai'n hongian o gwmpas y siopau yn y gym nawr yn ymdrechu i newid eu bywydau er gwell.                              

"Ers i ni agor ym mis Ebrill 2012, rydyn ni wedi cael canlyniadau ffantastig, yn enwedig ymhlith y merched sy'n aelodau. Mae un o'r merched, Carla Dwyer, newydd ennill Pencampwriaethau Nofis Cymru, a does dim dwywaith y bydd hynny'n ysbrydoli mwy fyth o ferched a genethod i ymuno â'r byd bocsio amatur."

Er hynny, nid dim ond bocsio sy'n profi'n llwyddiant ysgubol ymhlith y bobl leol, oherwydd mae gan Arthur's Gym gyfleusterau amrywiol eraill hefyd, gan gynnwys sesiynau byw'n iach, cyngor ynghylch deiet a maeth, dosbarthiadau cryfder a siapio a hefyd dosbarthiadau ffitrwydd Swmba a salon harddwch.                    

Meddai Jamie wedyn: "Dydw i ddim yn meddwl bod yna lawer o glybiau sydd wedi cael effaith mor bositif mewn cyfnod mor fyr o amser. Rydyn ni wedi cynhyrchu enillwyr cystadlaethau, wedi sicrhau llai o ymddygiad gwrthgymdeithasol ac wedi cyflogi aelodau'r gymuned leol, a hefyd cyfrannu tuag at wneud chwaraeon yng Nghymru ar gael i bawb."

Ymhlith rhai o'r blaenoriaethau allweddol yn y Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru ar gyfer y sector cyfan, a ddyfeisiwyd gan Chwaraeon Cymru a phartneriaid yn y diwydiant, mae: creu cymunedau gyda chwaraeon yn rhan ganolog ohonynt; cynnal cyfranogiad pobl ifanc; a chynyddu aelodaeth o glybiau - gweledigaeth y mae Jamie Arthur yn cyfrannu'n helaeth tuag ati.

Mae Rheolwr gyda Chwaraeon Cymru, Tom Overton, yn credu bod Arthur's Gym yn helpu i arddangos y blaenoriaethau hyn a hefyd yn chwarae rhan bwysig yng nghymuned Rhydyfelin.                

Dywedodd Tom: "Rydyn ni wedi ymrwymo i gael pob plentyn i wirioni ar chwaraeon yng Nghymru ac i greu cenedl o bencampwyr. Mae Arthur's Gym yn rhan hanfodol o droi'r weledigaeth hon yn realiti.

"Er bod y gym yn ychwanegiad cymharol newydd at y gymuned, mae Arthur's eisoes wedi ysbrydoli cannoedd o bobl ifanc i gael blas ar gamp nad ydynt wedi rhoi cynnig arni o'r blaen efallai. Mae'n esiampl wych o sut gall campfa fel hon fod wrth galon y gymuned a gweithio gyda phob rhan o gymdeithas - yn enwedig merched a genethod, sydd wedi bod yn grŵp llai amlwg efallai, yn draddodiadol, mewn chwaraeon fel bocsio."

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn dod yn aelod o Arthur's Gym fynd i www.arthursgym.co.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Cynnwys cysylltiedig

Arthur's Gym

Rhagor o wybodaeth am Arthurs Gym, ac am ddod yn aelod, yn eu gwefan.

Arthur's Gym