Cydweithio i Helpu Hyfforddwyr

Chwaraeon:

Gymnasteg

Lleoliad:

Cymru

Mae saith o gampau wedi mynd ati i ddangos bod cydweithio'n gallu helpu i feithrin y genhedlaeth nesaf o hyfforddwyr a gwirfoddolwyr.

Gyda 1,432 o arweinwyr chwaraeon newydd wedi cael eu haddysgu rhwng mis Medi 2012 a mis Rhagfyr 2013, mae'n edrych yn debyg bod pontio newydd a llwyddiannus yn digwydd tuag at ddenu mwy o bobl i weithlu chwaraeon Cymru.         

Mae'r nod yn syml: gwneud pethau mor hawdd â phosib i bobl helpu mewn chwaraeon.

Ddiwedd 2012, ffurfiodd saith o gyrff rheoli chwaraeon cenedlaethol yng Nghymru bartneriaeth â Sports Leaders UK a Chwaraeon Cymru er mwyn datblygu dyfarniad arwain newydd.

Mae'r dyfarniadau - saith i gyd ar gyfer pob sefydliad cysylltiedig - yn cynnwys tri modiwl; mae modiwlau un a dau'n rhai cyffredinol (trefniadaeth a chyfathrebu) a modiwl tri yn benodol i'r gamp arbennig honno.            

Sports Leaders UK yw'r corff dyfarnu ond mae pob corff rheoli unigol yn gofalu am ddatblygiad y tiwtoriaid ac am gyflwyno.

Dyma dri amcan y prosiect:              

  1. Cau'r bwlch rhwng arweiniad chwaraeon aml-weithgarwch a hyfforddiant penodol i gamp, ac annog mwy o bobl i hyfforddi, yn enwedig pobl ifanc, merched a genethod.                                        
  2. Cynnig llwybr chwaraeon penodol ar gyfer y rhai sy'n rhy ifanc i ddechrau ar ddyfarniadau hyfforddi ffurfiol (13 - 16 oed) ond sydd eisiau gwirfoddoli mewn chwaraeon.
  3. Annog oedolion sy'n gwirfoddoli ond heb fod yn barod i fod yn rhan o'r llwybr hyfforddi, neu ddim yn dymuno bod yn rhan ohono, ond sydd eisiau helpu gyda gweithgareddau chwaraeon.

Mae Chwaraeon Cymru wedi buddsoddi tua £2,500, gyda Sports Leaders UK i ysgrifennu'r dyfarniadau ar gyfer y cyrff rheoli.

Dywedodd Richard Dando, Uwch Swyddog gyda Chwaraeon Cymru:

"Roedd y cydweithio rhwng y saith corff rheoli yng Nghymru, Sports Leaders UK a Chwaraeon Cymru y cyntaf o'i fath yn y DU. Y canlyniad rydyn ni wedi'i gael yw saith dyfarniad arwain cyson, sy'n cael eu cydnabod gan y fframwaith cymwysterau, gan roi cyfle i bobl ifanc ac oedolion gael eu blas cyntaf ar addysg hyfforddwyr penodol i gamp. Mae'r dyfarniadau yma'n gyfle i gyrff rheoli a chlybiau feithrin gallu eu gweithlu drwy greu arweinwyr sy'n gallu helpu'r hyfforddwyr cymwys i gyflwyno chwaraeon mewn ysgolion a chymunedau, a helpu i gael pob plentyn i wirioni ar chwaraeon am oes."

Dywedodd Rob Guy, Rheolwr Cenedlaethol Sports Leaders UK:

"Mae'r dyfarniadau arwain newydd yma'n galluogi i bobl ifanc, ac oedolion sy'n gwirfoddoli, ddatblygu eu sgiliau arwain mewn chwaraeon penodol ac maen nhw hefyd yn garreg gamu rhwng arwain chwaraeon a hyfforddi chwaraeon ar gyfer y rhai sydd eisiau dilyn y llwybr yma.   

"Ar ôl dim ond blwyddyn, mae'r canlyniadau wedi bod yn eithriadol gadarnhaol ac mae tystiolaeth glir bod pobl yn dechrau cynllunio, trefnu a chyflwyno gweithgareddau yn awr, gan ddechrau o oedran llawer iau, ac mae hynny'n siŵr o helpu gyda chael pob plentyn i wirioni ar chwaraeon am oes."

Rhwng mis Medi 2012 a mis Rhagfyr 2013, cafodd 1,432 o arweinwyr chwaraeon penodol eu hyfforddi gyda phump allan o'r saith corff rheoli peilot - Hoci Cymru (468), Gymnasteg Cymru (409), Badminton Cymru (233), Nofio Cymru (189) a Phêl Rwyd Cymru (132). 

Mae mwyafrif yr arweinwyr sy'n cymryd rhan yn y dyfarniadau arwain yn dod o ysgolion neu glybiau ac maent wedi cael eu defnyddio i gyflwyno neu helpu gyda gweithgareddau yn ôl yn eu hysgolion neu eu cymunedau.

Mae'n braf dweud bod talent nodedig nifer o'r ymgeiswyr wedi dod yn amlwg i'r cyrff rheoli a'u bod wedi cael eu symud ymlaen i gyrsiau Lefel 1 yr UKCC.                   

Dywedodd Eddie O Neill, Prif Weithredwr Badminton Cymru:

"Mae'r dyfarniad wedi'n galluogi ni i helpu i gynnwys dau beth yn y ddarpariaeth badminton mewn ysgolion uwchradd. Yn gyntaf, cyfle i greu strwythur yn y sesiynau a'r clybiau ac, yn ail, rhoi cyfle am gynaliadwyedd y tu allan i'r ysgolion. Gan mai Badminton yw'r ail gamp fwyaf poblogaidd fel rhan o 5x60 mewn ysgolion, a'r gyntaf i gyflwyno'r dyfarniad yng Nghymru, fe welsom ni'n gynnar iawn pa mor bwysig allai'r fenter hon fod. Mae wedi profi'n llwyddiant mawr gyda llawer o'r arweinwyr rydyn ni wedi'u hyfforddi'n dangos diddordeb mewn troi at hyfforddi prif ffrwd nawr."

A'r dyfodol?      

Y cam nesaf yw ymgorffori'r dyfarniadau newydd hyn mewn ysgolion a chlybiau fel bod cymaint o bobl â phosib yn gallu manteisio arnynt. Wedyn bydd y bartneriaeth yn edrych ar y galw a'r ddarpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ceisio cynyddu nifer y tiwtoriaid sy'n gallu cyflwyno'r dyfarniadau hyn. Byddwn yn symud ymlaen wedyn i ddatblygu cyswllt rhwng y dyfarniadau hyn a rhaglen y llysgenhadon ifanc.

 

Yr Allwedd i Lwyddiant:

  • Gweithio mewn partneriaeth. Mae Cymru'n wlad fechan a medrus, sy'n gallu edrych ar beth sydd ei angen ac wedyn meddwl am ateb.
  • Parhau i ymgorffori'r llwybr arwain a'r llwybr hyfforddi yn y diwylliant chwaraeon yng Nghymru.

Cynnwys cysylltiedig

Cyllid

Os oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect a fyddai'n gallu helpu grwpiau tebyg, edrychwch ar ein tudalennau cyllido i weld sut gallwn ni helpu.

Tudalennau cyllido