Cynghrair yn dod â chenedl o bêl droedwyr i Gymru

Chwaraeon:

Pêl Droed

Lleoliad:

Caerdydd

Pan fu i dîm o Somalia drechu tîm o Gwrdiaid ar gae pêl droed yng Nghaerdydd ychydig fisoedd yn ôl, roedd y fuddugoliaeth o 3-1 yn golygu mwy na chadarnhau teitl cynghrair.

Roedd anrhydedd newydd Cynghrair Ffoaduriaid Cymru, a enillwyd gan Glwb Pêl Droed Tiger Bay, yn tynnu sylw at y dyhead i chwarae'r gêm ymhlith ceiswyr lloches a ffoaduriaid yng Nghaerdydd a'r ardal.   

Roedd y gynghrair 11-bob-ochr i oedolion yn cynnwys chwech o dimau, gyda phob un yn cynrychioli eu gwledydd eu hunain - gan gynnwys Somalia, Cameroon, Zimbabwe, Sudan ac Eritrea.

A chafwyd llwyddiant ysgubol. 

Mae'r prosiect wedi arwain at oddeutu 100 o chwaraewyr cofrestredig newydd, 24 o hyfforddwyr lefel un newydd, a hyd yn oed dyfarnwyr sydd wedi cymhwyso o'r newydd, a chwe ymgeisydd sy'n symud ymlaen at eu tystysgrif C (lefel dau). 

Gyda chefnogaeth Llais Ffoaduriaid Cymru, cyllidwyd y prosiect gan Chwaraeon Cymru (£8228) ac Ymddiriedolaeth Bêl Droed Cymru. Talodd y cyllid am gostau sefydlu, llogi cyfleusterau, addysgu hyfforddwyr a thoiledau symudol hyd yn oed, ar gyfer y lleoliadau lle nad oedd rhai ar gael ar y safle.

"Prif nod y gynghrair yw hwyluso cyfleoedd prif ffrwd i chwarae pêl droed i chwaraewyr sy'n chwarae pêl droed yn y parc heb unrhyw strwythur,"dywedodd Mizan Rahman, Swyddog Cynnwys Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (DLlE) mewn Pêl Droed gydag Ymddiriedolaeth Bêl Droed Cymru.

"Mae llawer o chwaraewyr talentog yn rhan o'r prosiect hwn, pobl sydd wedi cyrraedd y DU yn ddiweddar yn ceisio lloches, ac mae chwarae pêl droed yn y parc gyda'u ffrindiau newydd yn gwneud iddyn nhw deimlo'n rhan o'r gymdeithas.         

"Mae rhoi cyfle iddyn nhw chwarae pêl droed gyda mwy o strwythur yn gyfle iddyn nhw gyfarfod ac ymwneud ag aelodau'r gymuned ehangach yng Nghaerdydd ac mae'n helpu i wella cydlyniant cymunedol. Mae'r chwaraewyr unigol yn magu hyder i chwarae neu roi cynnig ar chwarae i glybiau sy'n bodoli eisoes ac sy'n cael eu gweithredu yng Nghaerdydd, a'r gynghrair ranbarthol.

"Mae'n anodd iddyn nhw fod yn chwarae mewn rhai cynghreiriau, gan fod iaith yn rhwystr i rai chwaraewyr, a diffyg cludiant. Dydi'r chwaraewyr ddim yn gallu fforddio talu'r ffi wythnosol na'r costau teithio."

Os bydd popeth yn dda, bydd tymor 2013/14 yn dechrau ar Dachwedd 30ain. Bydd Ymddiriedolaeth Bêl Droed Cymru yn cydlynu'r gynghrair gyda chwe thîm yn cystadlu am y teitl.  

Dywedodd Themba Moyo, Cadeirydd Llais Ffoaduriaid Cymru:                    

"Roedd hwn yn gyfle rhagorol i gyflwyno pêl droed cynghrair i'r rhai na chafodd gyfle i gymryd rhan yn y gynghrair bêl droed brif ffrwd. Mae wedi creu gofod ar gyfer meithrin cydlyniant cymunedol rhwng y bobl o wahanol wledydd yng Nghaerdydd, ac i arddangos talent ffoaduriaid Cymru."

Ychwanegodd Rahman:

"Rydyn ni wedi bod yn gwneud rhywfaint o gynnydd gyda chynnal prosiect tebyg yn Wrecsam, oherwydd bod poblogaeth eithaf mawr yno o bobl DLlE sy'n ceisio lloches, a dinasyddion sy'n ffoaduriaid. Ar hyn o bryd, rydyn ni'n chwilio am wirfoddolwr addas i gydlynu'r prosiect ar ran Ymddiriedolaeth Bêl Droed Cymru - felly cadwch lygad am unrhyw newyddion."

Crynodeb o'r Llwyddiant

  • 100 o chwaraewyr newydd yn chwarae o dan reolau a rheoliadau Cymdeithas Bêl Droed Cymru
  • 22 o hyfforddwyr DLlE lefel 1 newydd
  • 6 o hyfforddwyr DLlE newydd ar gwrs Lefel 2 ar hyn o bryd
  • 6 dyfarnwr cymwys - 2 ddyfarnwr yn gweithredu'n rheolaidd
  • 2 ddyfarnwr futsal newydd cymwys    
  • Gwell cydlyniant cymunedol rhwng y gwahanol gymunedau yng Nghaerdydd
  • Mwy o hyder ymhlith unigolion yn eu tasgau bob dydd       
  • Mwy o gymryd rhan mewn chwaraeon i bobl DLlE yng Nghaerdydd.

Cynnwys cysylltiedig

Cyllid

Os oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect a fyddai'n gallu helpu grwpiau tebyg, edrychwch ar ein tudalennau cyllido i weld sut gallwn ni helpu.

Tudalennau cyllido