Dysgu Arferion Chwaraeon i Gymunedau Iach am Oes

Chwaraeon:

Chwaraeon Dŵr , Rygbi

Lleoliad:

Tyddewi

Disgyblion iach, hapus ac egnïol yw'r ffocws mewn Ysgol Uwchradd yn Sir Benfro, sydd â'r nod o ddysgu'r holl arferion priodol i feithrin lles am oes.

Disgyblion iach, hapus ac egnïol yw'r ffocws mewn Ysgol Uwchradd yn Sir Benfro, sydd â'r nod o ddysgu'r holl arferion priodol i feithrin lles am oes.                                

Mae Ysgol Dewi Sant yn Nhyddewi wedi gweddnewid ei chyfleusterau'n llwyr ac wedi datblygu dull newydd o weithredu mewn perthynas ag AG a chwaraeon ysgol, gan sicrhau bod ieuenctid ei chymuned leol, ochr yn ochr â chyflawni'n academaidd, yn datblygu'r arferion priodol i symud ymlaen i fyw bywydau llawn, egnïol ac iach.                      

Gan weithio gyda'r ysgolion cynradd lleol ac ymestyn ei darpariaeth i gynnwys aelodau'r gymuned leol, mae'r ysgol wedi llwyddo i greu ethos lleol gan hybu manteision ffordd iach a chytbwys o fyw, sy'n golygu bod pob plentyn yn cael cyfle i fyw bywyd o ansawdd uwch.                  

Dechreuodd y newid i gyfleusterau Ysgol Dewi Sant pan agorwyd neuadd chwaraeon aml-ddefnydd a chanolfan ffitrwydd newydd yn yr ysgol, ond ymrwymiad yr adran AG i ddarparu gwahanol fathau o gyfleoedd sy'n gweddu i bob plentyn sydd wedi arwain at fwy a mwy o bobl ifanc yn gwirioni ar fod yn egnïol.                                                

Mae gweithio gyda chlybiau a sefydliadau lleol wedi galluogi i'r ysgol gyflwyno chwaraeon a gweithgareddau newydd fel rhan o'r gwersi ac ar ôl ysgol. Gan ddefnyddio adnoddau naturiol yr ardal er enghraifft, mae'r disgyblion wedi cymryd rhan yn rheolaidd mewn clybiau arfordiro, syrffio, caiacio ac achub bywyd syrff yn lleol.    

Mae cludiant yn cael ei gynnig yn awr hefyd rhwng yr ysgol a nifer o glybiau a lleoliadau cymunedol, fel bod llawer mwy o ddisgyblion yn gallu ymuno yn y cyfleoedd hyn ar ôl ysgol.                              

Yr hyn sy'n bwysig am Ysgol Dewi Sant yw bod pob plentyn yn cael cyfle i fwynhau gweithgarwch corfforol, drwy'r amrywiaeth eang o ddewis a hefyd drwy gefnogaeth i gyflawni eu nodau personol eu hunain. Mae'r rhai sydd wedi dieithrio'n cael cyfle i fynychu rhaglen arbenigol sy'n rhoi cefnogaeth ychwanegol iddynt i ddod yn ôl at chwaraeon.                        

Ac nid dim ond disgyblion yr ysgol sy'n profi manteision yr ymdrechion hyn. Mae'r cyfleusterau hamdden a'r ganolfan ffitrwydd newydd yn darparu gweithgareddau y tu allan i'r ysgol i'r gymuned leol hefyd yn awr. Hefyd, mae'r ysgol uwchradd yn gweithio'n ddiflino gydag ysgolion cynradd yr ardal, gan gefnogi datblygiad arferion iach o oedran ifanc a chreu amgylchedd sefydlog i ieuenctid ddal ati i fwynhau chwaraeon wrth symud o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd.                          

Dywedodd Uwch Swyddog gyda Chwaraeon Cymru, Shana Thomas:

"I fod yn iach a symud ymlaen i gael y gorau o fywyd, mae'n rhaid i blant fod wedi datblygu arferion egnïol. Mae Ysgol Dewi Sant yn arwain y ffordd o ran sut mae'n hybu ac yn cynnig cyfleoedd i'w disgyblion ddatblygu'r arferion hyn.

"Mae nid yn unig wedi gwneud newidiadau enfawr i'w chyfleusterau, i adlewyrchu'r galw, ond hefyd mae wedi datblygu perthynas gadarnhaol gydag ysgolion cynradd a chlybiau cymunedol lleol, er mwyn sicrhau bod amgylchedd pleserus a chyfforddus yn cael ei greu i'r plant i gyd i brofi chwaraeon.         

"Fe welson ni Ysgol Dewi Sant yn mireinio'r arferion gorau hyn fel rhan o'i chais ActiveMarc Cymru ac mae'n bleser cael dweud ei bod wedi ennill y dyfarniad ar gyfer 2013/2014.

"Mae'n amlwg bod y dull hwn o weithio'n talu ar ei ganfed. Roedd canlyniadau'r ysgol yn Arolwg 2013 Chwaraeon Cymru ar Chwaraeon Ysgol yn eithriadol galonogol ac yn tynnu sylw at y ffaith bod mwy a mwy o ieuenctid yn gwirioni ar chwaraeon o ganlyniad i'r cyfleoedd newydd."

Ychwanegodd Uwch Athrawes yn Ysgol Dewi Sant, Rachael Thomas:

"Rydyn ni am i'n disgyblion fod yn llythrennog yn gorfforol. Rydyn ni am eu gweld nhw'n mwynhau byw bywydau iach ac egnïol fel oedolion.                                                 

"Rydyn ni felly'n teimlo ei bod yn ddyletswydd arnon ni i greu amgylchedd ble maen nhw'n gallu dechrau mwynhau chwaraeon a datblygu lefel o fedrusrwydd sy'n gweddu iddyn nhw, boed yn chwarae'n gystadleuol dros y sir neu ddim ond yn magu hyder i roi cynnig ar chwaraeon newydd fel diddordeb hamdden.               

"Mae cyflogi ein swyddog 5 x 60, Amanda John, i weithio yn yr ysgol ac yn yr ysgolion cynradd sy'n ei bwydo wedi cael effaith fawr iawn ar effeithlonrwydd ac ar y broses bontio effeithiol i'r disgyblion.  Mae gwaith Amanda wedi bod yn allweddol er mwyn i ni allu datblygu ein cysylltiadau â chlybiau a sefydliadau cymunedol ymhellach, er mwyn gallu darparu gweithgareddaua chwaraeon newydd fel rhan o'n darpariaeth ni ein hunain. Hefyd, mae wedi helpu ein disgyblion i fentro y tu hwnt i giatiau'r ysgol i fod yn egnïol, gan ymuno â chlybiau lleol, sy'n cynnig manteision niferus ynddo'i hun."

Cynnwys cysylltiedig

Cyllid

Os oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect a fyddai'n gallu helpu grwpiau tebyg, edrychwch ar ein tudalennau cyllido i weld sut gallwn ni helpu.

Tudalennau cyllido