Gwella Cyfleoedd LHD a T

Chwaraeon:

Pêl Droed

Lleoliad:

Caerdydd

Chwe blynedd yn ôl, doedd dim un clwb pêl droed LHD a T yng Nghymru. Ond fe newidiodd hynny i gyd pan aeth criw bychan o ddynion hoyw ati i sefydlu Clwb Pêl Droed Dreigiau
Caerdydd.

Roeddent eisiau amgylchedd diogel ar gyfer chwarae pêl droed, heb unrhyw homoffobia. A diolch i'w hymrwymiad, ac ymrwymiad llawer o wirfoddolwyr eraill ers hynny, mae gan y clwb fwy na 50 o aelodau erbyn hyn, yn ddynion a merched ac o bob gallu o ran chwarae pêl droed.

Ond er bod y clwb wedi ehangu - gan ddenu aelodau o bob cwr o Gaerdydd, Gorllewin Cymru, y Cymoedd a Bryste - roedd yn dal i wynebu un rhwystr mawr. Dim ond un hyfforddwr cymwys oedd ganddo.         

Dywedodd Ali Mahoney, "Gyda dim ond un hyfforddwr cymwys i arwain ein sesiynau hyfforddi ni, roedd yn anymarferol yn aml o ystyried y niferoedd a'r galluoedd oedd yn dod i hyfforddi.    

"Roedden ni'n gorfod dibynnu ar wirfoddolwyr heb gymwysterau i hyfforddi ac roedd yn eithaf heriol gwneud yn siŵr bod y chwaraewyr yn elwa o'r hyfforddiant. Roedden ni'n gwybod bod rhaid i ni wella sgiliau'r gwirfoddolwyr fel bod gwell strwythur i'r
sesiynau hyfforddi ac i sicrhau eu bod nhw'n darparu ar gyfer pob gallu; o chwaraewyr dibrofiad i rai medrus iawn. Roedd gennym ni broblem arall hefyd, sef mai dim ond un swyddog cymorth cyntaf cymwys oedd yn y clwb, ac roedd rhaid i ni roi sylw i hynny hefyd.

"Fe wnaethon ni gais am grant gan y Gist Gymunedol gan Chwaraeon Cymru, ac roedd y cais yn llwyddiannus. Fe gawsom ni gyllid wedyn i archebu cyrsiau ar gyfer ein gwirfoddolwyr.

"Am y tro cyntaf yn hanes y clwb, ers chwe blynedd," meddai Mahoney, "mae aelodau ein clwb ni'n dod yn hyfforddwyr cymwys ac yn mynychu cyrsiau Cymorth Cyntaf a Lles. Heb y grant o £1,120 gan Chwaraeon Cymru drwy gyfrwng rhaglen y Gist Gymunedol, 'fydden ni ddim wedi gallu gwella sgiliau cymaint o bobl.  I glwb pêl droed amatur fel ein clwb ni, fe fydden ni wedi bod yn gyfyngedig iawn o ran y cyrsiau fydden ni wedi gallu eu cyllido."

Enillodd y clwb Wobr Effaith ar Lawr Gwlad rhanbarth De Cymru y Gymdeithas Bêl Droed eleni, dan nawdd McDonalds ac mewn partneriaeth â CBDC ac Ymddiriedolaeth Bêl Droed Cymru.

 

Dyma sydd wedi digwydd o ganlyniad i'r prosiect:

- 4 hyfforddwr wedi cymhwyso ar Lefel 1 CBDC            

- 4 gwirfoddolwr wedi mynychu cwrs Cymorth Cyntaf ar gyfer Ymwybyddiaeth Pêl Droed CBDC

- 2 wirfoddolwr wedi mynd ar gwrs Lles ac Amddiffyn Plant CBDC                               

- 3 hyfforddwr ar gwrs Lefel 2 CBDC ar hyn o bryd

- 2 hyfforddwr wedi archebu lle ar gwrs Hyfforddi Golgeidwaid Lefel 1 CBDC

 

Cysylltwch â ni

Mae Clwb Pêl Droed Dreigiau Caerdydd yn aelod gweithredol o grŵp LHD a T Chwaraeon Cymru sydd wedi'i sefydlu'n ddiweddar o ganlyniad i ymchwil Chwaraeon Cymru i'r gymuned LHD a sut mae'n ymwneud â chwaraeon. Gallwch ddilyn y grŵp yn y fan yma (www.twitter.com/LHDTsportcymru) ac yma (www.facebook.com/LHDTsportcymru)


Os ydych chi eisiau ymuno â'r clwb neu eisiau rhagor o wybodaeth am fod gennych chi ddiddordeb mewn cynyddu cyfleoedd chwaraeon LHD a T, cysylltwch â'r Dreigiau:

Cynnwys cysylltiedig

Cyllid

Os oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect a fyddai'n gallu helpu grwpiau tebyg, edrychwch ar ein tudalennau cyllido i weld sut gallwn ni helpu.

Tudalennau cyllido