Hapus iawn gyda Nofio yn y Gymraeg

Chwaraeon:

Nofio

Lleoliad:

Caerffili

Nid dim ond deall sut mae nofio gan ddefnyddio dull arbennig sy'n cael mwy o blant i nofio yng Nghaerffili.

Mae gwersi yn y Gymraeg yn cynhyrfu'r dyfroedd ac yn annog ieuenctid o siroedd eraill hyd yn oed i groesi'r ffin i gael dysgu yn eu hiaith gyntaf.

"Roedden ni eisiau gwella ein cyswllt ag ysgolion cyfrwng Cymraeg a dyna oedd y cymhelliant i ddechrau," dywedodd Jared Lougher, Rheolwr Adran Chwaraeon a Hamdden Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

"Fe gefais i drafodaethau da iawn gyda'r Urdd am feithrin ein partneriaeth a'r adnoddau a'r cryfderau fyddai hynny'n eu creu.

"Fe wnaethon ni gytuno i integreiddio un o staff datblygu chwaraeon yr Urdd yn rhan o'n tîm datblygu chwaraeon ni ac fe dalodd hynny ar ei ganfed. Roedden ni'n gallu defnyddio'r cyfleusterau a'r staff ac roedd gan yr Urdd gysylltiadau â'n hysgolion cyfrwng Cymraeg - roedd pawb ar eu hennill.

"Ar unwaith fe welsom ni bod galw cudd am sesiynau nofio drwy gyfrwng y Gymraeg. Fe gawson ni hyd i bwll gwag ac wedyn roedd y swyddogion yn gallu hysbysebu'r sesiynau a gweithio gyda'r ysgolion.

"Dangosodd mwy na 50 o bobl ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y sesiynau, ac roedden ni'n falch iawn o hynny. Felly sefydlwyd y rhaglen yng Nghanolfan Hamdden Bedwas i ddechrau, gyda'r nod o ganolbwyntio ar ardaloedd eraill yn nes ymlaen yn ystod y flwyddyn."

Mae'r Urdd yn gyfrifol am recriwtio cyfranogwyr newydd a'r Adran Chwaraeon a Hamdden am wella sgiliau'r athrawon nofio, a threfnu'r rhaglen a'r amser yn y pwll.

Rhoddwyd cyllid Cytundeb Partneriaeth yr Awdurdod Lleol (CPALl) gan Chwaraeon Cymru drwy gyfrwng Cynllun Lleol Caerffili ar gyfer Chwaraeon, i gadw'r costau'n fforddiadwy.

"Mae'r bartneriaeth yn allweddol oherwydd mae'n gydweithrediad didwyll ac yn dod â'n cryfderau ni at ein gilydd i ddarparu cyfleoedd," ychwanegodd Lougher. "Mae'n amlwg nawr bod bwlch yn y ddarpariaeth.

"Mae ymchwil yn bwysig fel eich bod yn gwybod yn union pa alw sy'n bodoli cyn ymrwymo.

"Doedden ni ddim yn cau'r drws chwaith. Mae pobl o siroedd eraill wedi dod i'r gwersi am eu bod nhw eisiau cymryd rhan mewn gwersi yn eu hiaith gyntaf. Cael mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon ydi'r nod ac felly does dim ots o ble maen nhw'n dod."

 

Ffactorau Llwyddiant Allweddol


1. Partneriaethau sy'n cynnig manteision didwyll. Yn yr achos hwn, swyddog chwaraeon yr Urdd yn cael ei integreiddio'n well yn rhan o dîm Caerffili.                  
2. Ymchwil. Gwybod beth yw'r galw a ble mae eich cwsmeriaid.            
3. Gwneud yn siŵr bod eich darpariaeth yn gynaliadwy cyn symud ymlaen.

Cynnwys cysylltiedig

Cyllid

Os oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect a fyddai'n gallu helpu grwpiau tebyg, edrychwch ar ein tudalennau cyllido i weld sut gallwn ni helpu.

Tudalennau cyllido