Merched y fro wedi gwirioni ar bêl droed

Chwaraeon:

Pêl Droed

Lleoliad:

Bro Morgannwg

Mae Clwb Pêl Droed Merched a Genethod Y Fro, a lansiwyd yn haf 2012, eisoes wedi dod yn un o'r clybiau mwyaf i ferched yn unig yn Ne Cymru ac wedi creu cysylltiadau eang ag ysgolion lleol ym mhob un o'r ardaloedd ym Mro Morgannwg.                                     

Ar hyn o bryd mae ganddo saith o dimau ac 100 o chwaraewyr yn cystadlu yng Nghynghrair Merched De Cymru ac mae'r clwb yn tyfu'n wythnosol wrth i chwaraewyr newydd gael eu hysbrydoli i ddechrau cymryd rhan yn y gamp.

Yn ogystal â rhedeg y timau presennol, mae'r clwb wedi bod yn rhagweithiol iawn yn darparu cyfleoedd i ferched brofi pêl droed drwy raglenni mewn ysgolion a gwyliau.                   

Gyda chefnogaeth datblygu chwaraeon gan Chwaraeon Cymru, gan gynnwys cyllid ar ffurf dau grant gan y Gist Gymunedol, mae'r clwb wedi sicrhau lle blaenllaw iddo'i hun ym myd pêl droed merched yng Nghymru.                     

Dywedodd Rheolwr gyda Chwaraeon Cymru, Tom Overton: "Er bod hwn yn ychwanegiad cymharol newydd i'r gymuned, mae'r her i gyflwyno mwy o ferched i chwaraeon o oedran ifanc yn rhywbeth sydd wedi cael ei groesawu gan Glwb Pêl Droed Merched a Genethod Y Fro.                 

"Rydyn ni'n gwybod oddi wrth waith ymchwil bod merched a genethod yn rhoi'r gorau i chwaraeon. 'Dyw'r sefyllfa ddim yn unigryw i Gymru ond mae'n un yr ydyn ni yn Chwaraeon Cymru a'n partneriaid yn benderfynol o roi sylw iddi.       

"Mae'n braf iawn gweld bod clybiau fel Clwb Pêl Droed Merched a Genethod Y Fro yn cynyddu aelodaeth merched ac mae'n esiampl ragorol i'w dilyn. Byddai'n ffantastig pe bai'r cyfleoedd yma i ferched yn dod yn norm ym mhob cymuned."

Ers mis Tachwedd 2012, mae'r clwb wedi bod yn gweithredu 'Cynghrair Bêl Droed i Ferched Ysgolion Cynradd', gan ddod â 16 o dimau o 14 o ysgolion yn yr ardal at ei gilydd bob pythefnos i chwarae gemau cyfeillgar rheolaidd.

Dywedodd cadeirydd y Clwb, Luke Williams: "Mae'r clwb wedi llwyddo i greu cysylltiadau â mwy na 25 o ysgolion yn yr ardal leol ac rydyn ni'n teimlo bod hwn yn faes hanfodol i ehangu'r gêm yn y dyfodol. Mae pêl droed merched yn dod yn fwy a mwy poblogaidd ac mae creu cynghrair ysgolion a'r gwyliau rydyn ni'n eu cynnal yn darparu cyfleoedd i ferched gael profiad o bêl droed mewn amgylchedd hwyliog a chyfeillgar."

"Rydyn ni'n cynnig pêl droed i ferched rhwng 7 ac 16 oed ac, o fis Medi ymlaen, byddwn yn lansio ein tîm cyntaf i oedolion, gan greu llwybr cynnydd i'r chwaraewyr fel eu bod yn gallu dal ati i chwarae pan maen nhw'n oedolion. Rydyn ni'n darparu ar gyfer pob gallu felly dewch draw i roi cynnig arni!"

I unrhyw un sydd â diddordeb mewn dod yn aelod, ewch i wefan y clwb: www.valegirlsfc.co.uk neu anfonwch e-bost i: valegirlsfc@gmail.com

Cynnwys cysylltiedig

Cyllid

Os ydych chi eisiau sefydlu clwb pêl droed i ferched yn eich ardal chi, beth am edrych ar ein tudalennau cyllido i gael gwybod sut gallwn ni helpu.

Tudalennau cyllido

Sidebar-WhatMovesYou

'Sut Mae'ch Symud Chi?' - ymgyrch gyda nod; nod i'ch cael chi, ferched Cymru, i estyn am eich esgidiau ymarfer a syrthio mewn cariad gyda chwaraeon.

Sut Mae'ch Symud Chi?