Niferoedd pêl rwyd yn saethu i'r entrychion

Chwaraeon:

Pêl Rwyd

Lleoliad:

Rhanbarthol y De Ddwyrain

Mae De Ddwyrain Cymru'n gweld cynnydd yn nifer y bobl sy'n chwarae Pêl Rwyd diolch i fforwm newydd sydd wedi cael ei greu.

MaeFforwm Pêl Rwyd Rhanbarthol y De Ddwyrain, sydd wedi mabwysiadu dull newydd ac unigryw o gefnogi clybiau cymunedol, yn canolbwyntio ar gefnogi'r rhai ar lawr gwlad sydd ag angerdd dros y gamp, er mwyn sbarduno datblygiadau yn yr ardal.

Mae cynnydd mewn aelodaeth, hyd at 100% mewn rhai achosion, yn cael ei gofnodi yn awr gan glybiau sy'n dod o dan y Fforwm newydd, sydd wedi dod â chymdeithasau cynghrair y De Ddwyrain a Dyffryn Gwy at ei gilydd er mwyn cynnig dull cyfun o ddatblygu cyfleoedd ar draws y rhanbarth ehangach.                                                                

Mae'r Fforwm, sydd hefyd yn dod â Chwaraeon Cymru, Prifysgol De Cymru, Awdurdodau Lleol Casnewydd, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Caerffili a Thorfaen, a'r Urdd at ei gilydd fel partneriaid, yn elwa o nifer o fanteision sy'n galluogi i benderfyniadau lleol, yn seiliedig ar alw lleol, gael eu gwneud.

Mae gwell dealltwriaeth o'r tirlun rhanbarthol, a rhannu data, arferion gorau ac adnoddau eraill rhwng y sefydliadau partner, wedi galluogi i'r fforwm gyflwyno canlyniadau nodedig yn erbyn y strategaeth bêl rwyd ranbarthol newydd, sy'n ffocws cytûn yn awr i holl aelodau'r fforwm.

Ochr yn ochr â darparu strategaeth gytûn a chronfa o adnoddau a gwybodaeth i'w rhannu, i gefnogi'r rhai ar y tir i sicrhau mwy o gymryd rhan, mae'r fforwm wedi bod yn gyfrwng i nifer o ddatblygiadau newydd.

Mae'r Urdd yn gweithio gyda Phêl Rwyd Cymru er mwyn datblygu Cystadleuaeth newydd ar y cyd ar gyfer ysgolion cynradd, i integreddio cystadleuaeth cyfrwng Cymraeg ar wahân yn flaenorol a chystadlaethau ysgol yn un gynghrair.                                                                   

Hefyd, mae'r fforwm wedi sicrhau am y tro cyntaf y bydd pêl rwyd yn darparu cyfleoedd ar gyfer pob grŵp oedran, o blant bach iawn i oedolion. Mae'r dull o weithredu'n newid mawr wrth gyflwyno pêl rwyd, gan ddarparu adnoddau i gefnogi ieuenctid sy'n dod at y gamp yn ddim ond 3 oed.                                               

Dywedodd Uwch Swyddog gyda Chwaraeon Cymru, Sarah Roberts:             

"Mae'r canlyniadau cychwynnol y mae'r fforwm yn eu dangos yn eithriadol galonogol. Does dim amheuaeth ein bod ni wedi bod â phobl eithriadol angerddol ar y tir erioed, pobl sydd wedi ymrwymo i ddatblygu cyfleoedd yn eu meysydd unigol, a nawr mae'r holl unigolion hyn yn cydweithio tuag at un nod cyffredin.                    

"Mae'r fforwm wedi galluogi i glybiau yn y rhanbarth ganolbwyntio eu hymdrechion yn seiliedig ar dystiolaeth real, fel Arolwg ar Chwaraeon Ysgol Chwaraeon Cymru a data Pêl Rwyd Cymru, yn sail i benderfyniadau lleol. Hefyd, yn awr, maen nhw'n eu cefnogi ei gilydd ledled yr ardal drwy rannu arbenigedd ac adnoddau."

Ychwanegodd Vicki Randall o Ieuenctid Cwmbran:                 

"Rydyn ni wedi gweld cynnydd aruthrol yn nifer y chwaraewyr y tymor yma, i tua 50 i 90 o ferched sy'n chwarae yn y grwpiau o dan 10 i dan 13 oed.

"Mae'r fforwm wedi ein helpu ni gyda recriwtio gwirfoddolwyr ychwanegol, a hefyd dod o hyd i gyfleoedd cyllido ac yna cael mynediad at y cyllid yma. Mae hefyd wedi golygu ein bod ni wedi gallu cyflwyno Pêl Rwyd i Blant Bach, diolch i'r llwybr datblygu newydd sydd wedi cael ei greu ar gyfer y rhanbarth, sy'n ychwanegiad gwych i ni fel clwb ac i'r rhanbarth lleol.                           

"Mae'r cysylltiadau gwell sydd gennym ni nawr gyda'n Hawdurdod Lleol, diolch i'r fforwm, nid yn unig wedi cefnogi'r uchod i gyd ond hefyd wedi arwain at gyflwyno canolfannau pêl rwyd lleol, i gefnogi rhai o'n chwaraewyr hŷn i ddatblygu eu sgiliau ar lefel uwch.

"Mae dyfodol Ieuenctid Cwmbran yn ddisglair iawn."

Cynnwys cysylltiedig

Cyllid

Os ydych chi eisiau sefydlu clwb pêl rwyd yn eich ardal, beth am edrych ar ein tudalennau cyllid i weld sut gallwn ni helpu.

Tudalennau Cyllid

Sidebar-WhatMovesYou

'Sut Mae'ch Symud Chi?' - ymgyrch gyda nod; nod i'ch cael chi, ferched Cymru, i estyn am eich esgidiau ymarfer a syrthio mewn cariad gyda chwaraeon.

Sut Mae'ch Symud Chi?