Pêl droed y stryd yn newid bywydau cyfranogwyr

Chwaraeon:

Pêl Droed

Lleoliad:

All Wales

Mae codi allan a chymryd rhan mewn pêl droed y stryd yn helpu i gael pobl oddi ar y stryd hefyd.

Yn rhyfeddol, dywedodd saith deg chwech y cant o'r bobl ddigartref a gymerodd ran ym mhrosiect addysgu chwaraewyr Pêl Droed Stryd Cymru (PDSC) y tymor diwethaf bod eu sefyllfa o ran tŷ wedi gwella.

Yn 2012, rhoddodd Chwaraeon Cymru grant o ychydig mwy na £9,000 i PDSC - partneriaeth prosiect cynnwys yn gymdeithasol rhwng Gwalia a phartneriaid eraill y sector statudol a gwirfoddol - i ddatblygu grŵp craidd o hyfforddwyr i gynnig cyfleoedd chwarae ychwanegol yng Nghynghrair y Dwyrain a'r Gorllewin PDSC ar gyfer pobl ddigartref a phobl wedi'u heithrio yn gymdeithasol.

Wrth hyfforddi'r cyfranogwyr eu hunain, y gobaith oedd y byddai'r gwaith yn hwb hefyd i hunanhyder a hunan-barch y rhai a oedd yn cymryd rhan.

"Mae ein prosiect ni'n ymwneud â dynion a merched dros 16 oed yn bennaf, sy'n ddigartref ac wedi'u heithrio yn gymdeithasol,"dywedodd arweinydd y prosiect, Keri Harris.

"Fe ddechreuon ni yn Abertawe yn 2004 ond nawr rydyn ni'n cynnig sesiynau wythnosol ledled Cymru - gan gynnwys Caernarfon, Fflint, Conwy, Wrecsam, Caerfyrddin, Llanymddyfri, Abertawe, Casnewydd a Chaerdydd.

"Rydyn ni'n gweithio gyda'r rhai pellaf oddi wrth y ddarpariaeth chwaraeon prif ffrwd. Roedd rhywfaint o weithgarwch yn digwydd eisoes, yn enwedig yn y Gorllewin yn ardal Abertawe, ond fe gafodd y prosiect hwn ei roi yn ei le er mwyn datblygu mwy o gyfleoedd a sicrhau cynaliadwyedd a chymryd rhan yn y dyfodol drwy gyfrwng rhaglen datblygu'r gweithlu."

Roedd y grant o gymorth i gyllido strwythur cynghrair newydd yn Ne Ddwyrain Cymru, timau ychwanegol yn y strwythurau cynghrair presennol, cyfleoedd i'r rhai o gymunedau DLlE, a gweithlu wedi'i hyfforddi i gefnogi gweithgarwch a chynnig cyfleoedd ychwanegol i grwpiau eraill.  

Mae cyfranogwyr PDSC yn chwarae rhan bwysig yn eu cymunedau yn awr, nid yn unig drwy gyflwyno sesiynau hyfforddi wythnosol, ond hefyd fel rhan o fforymau ar gyfer sefydliadau iechyd meddwl y trydydd sector a gwasanaethau ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches, ymhlith eraill.

"Drwy gymryd rhan mewn gwasanaethau cymunedol fel hyn, mae'r hyfforddwyr wedi cael effaith gadarnhaol ar les corfforol defnyddwyr y gwasanaethau a'u gallu i wneud dewisiadau iachach o ran ffordd o fyw,"ychwanegodd Harris.

"Hefyd, mae'r cyfranogwyr wedi datblygu llwybrau cynnydd i rai chwaraewyr, i gymryd rhan mewn chwaraeon prif ffrwd, ac maen nhw'n cael effaith gadarnhaol mewn cymunedau fel hyfforddwyr, arweinwyr chwaraeon a swyddogion cymorth cyntaf.

"Hefyd, mae wedi helpu i wella eu CV, eu sgiliau, eu profiad a'u cymwysterau ac mae ganddyn nhw hanes a chyfeiriadau y gall cyflogwyr posib yn y dyfodol edrych arnyn nhw, gan eu symud yn nes at gyflogadwyedd a chynnwys yn gymdeithasol.                

"Y realiti ydi y byddai llawer o chwaraewyr yn ei chael yn anodd i gymryd rhan mewn rhaglenni hyfforddi a gwirfoddoli mewn pêl droed prif ffrwd a bod arnynt angen y cyfleoedd yma mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar."

Crynodeb o'r Llwyddiant

Mae'r ffigurau llwyddiant yn cynnwys y canlynol:

  • 16 o sesiynau wythnosol newydd ar lefel hŷn
  • 2 o sesiynau wythnosol newydd ar lefel hŷn i bobl DLlE
  • 98 o oedolion sy'n gyfranogwyr newydd    
  • 18 o gyfranogwyr DLlE   
  • 12 o dimau hŷn newydd 
  • 2 o dimau hŷn newydd i bobl DLlE
  • 44 o hyfforddwyr Lefel 1 newydd
  • 4 o hyfforddwyr Lefel 2 newydd
  • 48 o Arweinwyr newydd
  • 46 o Swyddogion Cymorth Cyntaf

Yn ystod tymor 2012, rhoddodd PDSC yr Holiadur Pellter a Deithiwyd i'r cyfranogwyr, gyda'r cyfranogwyr yn rhoi sgôr o 1 i 10 iddynt eu hunain mewn perthynas â sawl agwedd ar eu bywyd. Cwblhawyd yr holiadur wrth ddod i gysylltiad â'r cyfranogwyr am y tro cyntaf ac eto ar ddiwedd y tymor. Maent yn dangos manteision sylweddol iawn, y tu hwnt i ffiniau'r cae pêl droed, gan gynnwys y canlynol:

76%o'r cyfranogwyr mewn sefyllfa well o ran tŷ.

63%o'r cyfranogwyr wedi gwella o ran eu hiechyd meddwl.

77%o'r cyfranogwyr yn fwy hyderus a gyda mwy o hunan-barch.

64%o'r cyfranogwyr wedi profi gwelliannau mewn perthnasoedd a gefnogir.

I gael rhagor o wybodaeth       

www.streetfootballwales.org

Twitter: @Sfootballwales

Facebook: Street Football Wales

Cynnwys cysylltiedig

Cyllid

Os oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect a fyddai'n gallu helpu grwpiau tebyg, edrychwch ar ein tudalennau cyllido i weld sut gallwn ni helpu.

Tudalennau cyllido