Pobl ifanc yn arwain y ffordd i ddenu mwy o chwaraeon i ferthyr

Chwaraeon:

Rygbi , Pêl Droed

Lleoliad:

Merthyr Tudfil

Mae pobl ifanc Merthyr wedi cydio yn yr awenau gydag iechyd eu cymuned leol.

Mewn ymgais i gael y bobl leol i fod yn fwy egnïol, mae disgyblion o Ysgol Uwchradd Afon Taf wedi agor drysau'r ysgol er mwyn denu chwaraeon a gweithgareddau hamdden newydd i'r ardal, a'r cyfan fel rhan o brosiect peilot cymunedol sy'n cael ei gyflwyno ar y cyd â Chwaraeon Cymru a Datblygu Chwaraeon Merthyr.

Gan gydnabod bod diffyg cyfleusterau chwaraeon yn yr ardal ac yn pryderu am iechyd y gymuned leol yn y dyfodol, aeth Llysgenhadon Ifanc ac Arweinwyr Ifanc yr ysgol (sydd wedi addo ymrwymo i wella'r cyfleoedd chwaraeon i eraill fel rhan o'u rôl) ati i greu ffyrdd newydd o gael pobl Merthyr i fod yn heini ac yn egnïol.

Mae rhaglen lawn o ddosbarthiadau hamdden a sesiynau ymarfer clybiau chwaraeon ar gael yn awr gyda'r nos ar dir yr ysgol ar gyfer y disgyblion a'r cyhoedd yn lleol. Creodd y modelau rôl ifanc y cyfleoedd newydd drwy sicrhau perchnogaeth ar raglen 5x60 Chwaraeon Cymru yn eu hysgol, sy'n ehangu'r dewis o weithgareddau AG sydd ar gael i ddisgyblion ysgol.         

Dywedodd Pennaeth AG Ysgol Uwchradd Afon Taf, Sian Carter:

"Bydd y prosiect yma nid yn unig yn gwella'r cyfleoedd i'n disgyblion ni gymryd rhan mewn mwy o weithgarwch corfforol y tu allan i'r ysgol, ond hefyd bydd yn darparu i aelodau'r gymuned leol, hen ac ifanc, amrywiaeth o sesiynau hamdden a chwaraeon newydd a chyffrous.

"Drwy gyfrwng rhaglen 5x60 Chwaraeon Cymru, rydyn ni eisoes wedi gallu denu mwy o ferched yn yr ysgol at chwaraeon, drwy gynnig gweithgareddau fel dawns a ffitrwydd ochr yn ochr ag AG draddodiadol. Rydyn ni'n gobeithio y bydd y rhaglen hon yn helpu i annog mwy o ferched lleol i gymryd rhan mewn chwaraeon yn awr.

 " Hefyd, mae'r prosiect yn darparu cyfleoedd datblygu enfawr i'n disgyblion ni sy'n Llysgenhadon Ifanc ac yn Arweinwyr Ifanc, sydd wedi chwarae rhan bwysig iawn mewn cyllunio'r gweithgareddau, gan gynnig cyfleusterau'r ysgol i'w llogi gan glybiau a darparwyr hamdden lleol, a byddant hefyd yn cyflwyno rhai o'r sesiynau eu hunain."

Harry Baberyw un o'rLlysgenhadon Ifanca fydd yn chwarae rhan fawr yn y prosiect.Dywedodd:

"Ers dod yn Llysgennad Ifanc, rydw i wedi cael sawl cyfle i godi proffil chwaraeon yn fy ysgol a 'nghymuned. Yn ddiweddar, fe wnes i gais am fod yn aelod o banel y Gist Gymunedol hefyd, a fydd yn rhoi cyfle i mi annog clybiau cymunedol i ddatblygu ac ehangu drwy ddefnyddio'r cyfleusterau sydd gennym ni yn Afon Taf gyda'r nos."

Ar hyn o bryd, mae'r Ysgol Uwchradd yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a hamdden, gan gynnwys rygbi, pêl droed, criced, cylchedau a dosbarthiadau ffitrwydd tan 8.30pm bob nos. Y gobaith yw y bydd y rhestr hon yn parhau i dyfu, gyda'r posibilrwydd o ddyfarnu grantiau'r Gist Gymunedol i glybiau a grwpiau cymunedol sydd eisiau datblygu yn yr ardal hon.           

Mae cael pob plentyn i wirioni ar chwaraeon am oes a chreu clybiau cymunedol llwyddiannus yn elfennau allweddol o weledigaeth Chwaraeon Cymru. Y gobaith ydi y bydd prosiectau fel yr un sy'n cael ei dreialu yn Ysgol Uwchradd Afon Taf yn helpu i wireddu'r weledigaeth hon.       

Dywedodd Uwch Swyddog gyda Chwaraeon Cymru, Angela Farr:

"Mae prosiectau fel yr un yma rhwng Chwaraeon Cymru, Ysgol Uwchradd Afon Taf a Datblygu Chwaraeon Merthyr yn chwarae rhan allweddol mewn sicrhau bod pob plentyn yn cael cyfle i ddatblygu ei hoffter o chwaraeon y tu allan i'r ysgol yn y gweithgareddau mae'n eu hoffi fwyaf. Mae hefyd yn darparu cyfleuster rhagorol i holl aelodau'r gymuned leol gymryd rhan a chynnal ffordd o fyw iach."

I gael rhagor o wybodaeth am glybiau chwaraeon a chyfleusterau hamdden yn Ysgol Uwchradd Afon Taf, ewch i www.afontaf.merthyr.sch.uk  

I gael rhagor o wybodaeth am grantiau'r Gist Gymunedol, cysylltwch â Datblygu Chwaraeon Merthyr ar 01685 725408.

Yn y Newyddion

5x60

Cynnwys cysylltiedig

Llysgenhadon Ifanc

I gael rhagor o wybodaeth am rôl y Llysgenhadon Ifanc, edrychwch ar eu tudalennau gwe neu eu dilyn ar Twitter.