Twf ar y tî

Chwaraeon:

Golff

Lleoliad:

Cymru

Eisiau cael pobl newydd i roi cynnig ar eich camp chi? Wel beth am ddilyn yn ôl troed Datblygu Golff Cymru?!

I lawer ohonom ni, mae meddwl am fynd i'r clwb golff am y tro cyntaf un - gyda'n clybiau golff newydd sbon a sgleiniog wrth ein hochr - yn gallu codi ofn. Heb wers erioed, mae'n bur debyg y bydden ni'n ei heglu hi'n ôl am adref heb hyd yn oed holi am aelodaeth.         

Yn 2012, dyma'r her oedd yn wynebu'r tîm yn Datblygu Golff Cymru (DGC). Felly, fe aethon nhw ar siwrnai i geisio cael mwy o bobl nag erioed o'r blaen i fentro at y tî - a thrwy wneud hynny, gwneud y gamp yn llawer mwy agos at bawb!

Bu crafu pen mawr yn DGC a chafwyd syniad am raglen a fyddai'n cyflwyno dechreuwyr i'r gêm. Gyda help buddsoddiad gan Chwaraeon Cymru a nifer enfawr o glybiau ar hyd a lled y wlad a oedd yn barod i wynebu'r her, ganwyd New2Golf - diwrnod blasu am ddim ac yna chwech wythnos o wersi rhad, hwyliog i grwpiau gyda swyddog proffesiynol gyda'r PGA.

Fel rhan o hyn, mae'r dechreuwyr hefyd yn cael cynnig pecyn aelodaeth New2Golf Datblygu Golff Cymru. Mae hwn yn cynnwys talebau fel 50% oddi ar wersi unigol, gwersi i deuluoedd, yswiriant a chynigion arbennig eraill.                             

Ac nid dyna'r cyfan. Ar ôl cwblhau'r gwersi, cynigir aelodaeth brawf gan y clwb i wneud yn siŵr bod yr unigolion yn cael profi aelodaeth o'r clwb.

Dywedodd Hannah Fitzpatrick o Datblygu Golff Cymru:


"Nid dim ond rhoi blas i ddechreuwyr ar chwarae golff ydyn ni, ac yna'u gyrru nhw ar eu pennau i aelodaeth lawn o glwb, sy'n gallu bod yn anodd iawn. Dyna pam mae wedi bod mor llwyddiannus. Mae'n ffordd llawer arafach a neisiach o weithio. Mae hyn yn gweithio oherwydd mae golff yn gallu bod yn gymhleth ac felly mae dechreuwyr angen cefnogaeth dros gyfnod o amser." 


A'r canlyniadau?

• Ers sefydlu'r cynllun, mae mwy na 1800 o bobl wedi dod yn aelodau o New2Golf - ac mae 60% yn ferched              
• Yn 2013, cafodd 112 o gynlluniau dechreuwyr eu cynnal gan bron i 90 o glybiau                     
• Cynhaliodd 50% o'r rheiny gynlluniau penodol i ferched a chynhaliodd mwy na 10% ohonynt gynlluniau penodol i bobl ag anableddau

Mae Hannah yn dweud mai gwrando ar gwsmeriaid yw cyfrinach eu llwyddiant o bosib:                                                        

"Mae'n rhaid i glybiau gynnig croeso cynnes iawn - mae'n rhaid iddyn nhw wrando ar gyfranogwyr, deall eu hanghenion a'r hyn maen nhw ei eisiau fel eu bod nhw'n gallu darparu'r gwasanaeth gorau posib i gwsmeriaid a phecyn sy'n eu hannog nhw i ddod yn aelod o'r clwb. Mae'n rhaid i ni allu ymateb i adborth ac addasu ein cynigion.                                                                      

"Fe welson ni enghraifft wych o glwb a oedd yn gweld nad oedd merched yn dod yn aelodau ar ôl cael eu cefnogi drwy'r cynllun. Fe ddaethon nhw i adnabod y merched a gweld eu bod eisiau dod yn aelodau, ond bod aelodaeth lawn yn ormod iddyn nhw. Felly beth wnaeth y clwb? Addasu a chynnig aelodaeth naw twll yn lle'r un llawn, ac fe gafodd hynny groeso brwd."

Fe gadwodd DGC mewn cysylltiad â'r chwaraewyr newydd i gyd, ac anfon arolwg atynt. Mae hyn wedi bod o help mawr i DGC benderfynu ar drefn y cynllun ar gyfer y dyfodol ac mae hefyd yn golygu eu bod yn gallu rhannu'r cyngor gyda'r clybiau.

Mae hybu a marchnata wedi bod yn allweddol hefyd:

"Fy nghyngor i i sefydliadau eraill sydd eisiau cynnig rhywbeth tebyg yw cynnig sesiwn blasu am ddim sy'n cael ei hybu a'i farchnata'n effeithiol i ddenu pobl newydd drwy'r drws. Yr hyn sy'n gweithio i ni yn y byd golff yw bod y sesiynau'n deuluol iawn. Mae teuluoedd yn chwilio am ddiwrnod difyr allan bob amser ac mae chwaraeon yn gallu bod yn ateb da i hynny.

"Rydyn ni'n hybu'r rhaglen ledled Cymru, ar y cyfryngau, ac yn gwneud defnydd o ymgyrch Sut Mae'ch Symud Chi i ddenu mwy o ferched a genethod. Rydyn ni wedyn yn cynnig deunydd hyrwyddo i glybiau, fel eu bod nhw'n gallu cynnal ymgyrchoedd lleol. 

"Mae'n swnio'n syml ond pan rydych chi'n cynnal rhaglen fel hon, mae hefyd yn hanfodol diweddaru eich gwefan. Fe wnaethon ni'n siŵr bod gennym ni fapiau a oedd yn dangos y clybiau sy'n cynnig New2Golf - a hefyd manylion cyswllt a'r math o wersi grŵp - fel bod pobl yn gallu dod o hyd i'w cyfleuster agosaf. 

Cyngor call

• Cyflwyno fesul cam fel rhan o aelodaeth - cynnig opsiynau rhad i ddechreuwyr a digon o gefnogaeth
• Cynlluniau cyfaill - aelodau presennol yn cefnogi aelodau newydd
• Bod yn gymdeithasol - yr aelodau presennol yn gallu trefnu digwyddiadau cymdeithasol ar gyfer aelodau newydd
• Addas i deuluoedd - gwneud y clwb yn lle croesawus i'r teulu cyfan ac annog aelodau eraill y teulu i gymryd rhan  
• Bod yn hyblyg - cynnig ffurfiau eraill ar becynnau aelodaeth i fod yn addas i wahanol ffyrdd o fyw

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.golfunionwales.org or Facebook.

Cynnwys cysylltiedig

Cyllid

Os oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect a fyddai'n gallu helpu grwpiau tebyg, edrychwch ar ein tudalennau cyllido i weld sut gallwn ni helpu.

Tudalennau cyllido

Sidebar-WhatMovesYou

'Sut Mae'ch Symud Chi?' - ymgyrch gyda nod; nod i'ch cael chi, ferched Cymru, i estyn am eich esgidiau ymarfer a syrthio mewn cariad gyda chwaraeon.

Sut Mae'ch Symud Chi?

Astudiaeth Cyflyrau Eraill