Lle i Chwaraeon - pecyn adnoddau

Llongyfarchiadau! Rydych chi'n un o'r 118 o glybiau a sefydliadau chwaraeon sydd wedi derbyn cyfran o fwy na £1m drwy ein cronfa Lle i Chwaraeon.

Rydyn ni'n credu y dylai pawb yng Nghymru gael lle i chwaraeon, a gan ein bod wedi cyffroi am eich cynlluniau chi i naill ai foderneiddio, gwarchod neu greu cyfleusterau chwaraeon newydd, hoffem eich helpu i roi cymaint o gyhoeddusrwydd â phosib i'ch newyddion positif.


Cyfryngau cymdeithasaol - byddwch yn gymdeithasol gyda'ch newyddion!

I helpu i greu cymaint o effaith â phosib ar sianelau cyfryngau cymdeithasol, hoffem i chi ymuno â ni i roi negeseuon am eich prosiect yn ystod mis Hydref.

Dangoswch sut mae eich clwb yn lle pwysig, modern a llwyddiannus i chwaraeon yn eich cymuned leol. Os ydych chi'n defnyddio Twitter, Instagram neu Facebook, tagiwch @SportCymru a @LlywodraethCym a chynnwys yr hashnod #LleIChwaraeon.

Byddem wrth ein bodd pe baech chi'n ein helpu ni i lenwi'r cyfryngau cymdeithasol yn ystod mis Hydref gyda negeseuon yn cyhoeddi eich cyllid 'Lle i Chwaraeon'. Hefyd hoffem i chi barhau â'r momentwm drwy ystyried rhoi lluniau cynnydd pan mae eich prosiect yn dechrau mynd rhagddo, yn ogystal â chymhariaeth 'Cyn ac Ar Ôl' ar ôl ei gwblhau. Os gwnewch chi gynnwys yr hashnod #LleIChwaraeon, fe wnawn ni gadw llygad am eich negeseuon a helpu i rannu eich newyddion gyda'r cyhoedd chwaraeon ehangach.

Dyma rai awgrymiadau ar gyfer negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol…

Neges cyfryngau cymdeithasol #1
Rydyn ni wrth ein bodd o fod yn un o'r 118 o glybiau a sefydliadau chwaraeon sy'n derbyn cyfran o fwy na £1m o gyllid gan @SportCymru i helpu i wella #Cymru fel #LleIChwaraeon.

Neges cyfryngau cymdeithasol #2
Rydyn ni'n gyffrous am ein (rhowch fanylion) newydd sydd wedi cael cyllid gan @SportCymru i helpu i wella #Cymru fel #LleIChwaraeon.

Mae dau raffeg gwybodaeth ar gael yn y pecyn adnoddau yma (isod a thrwy ddilyn y dolenni ar ochr dde'r dudalen yma) ac mae croeso i chi eu lawrlwytho a'u cynnwys yn eich negeseuon. 


Lle i chwaraeon - graffeg 1 

Lle i chwaraeon - graffeg 2

 

Cyfryngau - Hawlio'r penawdau

Dyma dempled Datganiad i'r Cyfryngau y byddwch eisiau ei olygu efallai i gynnwys manylion am eich prosiect fel eich bod yn gallu taro'r penawdau yn eich ardal leol gobeithio. Anfonwch y datganiad ar e-bost (gyda llun os yw hynny'n bosib) i'ch papur newydd lleol, gwefan, neu orsaf radio leol. Gan fod newyddiadurwyr yn derbyn llawer o ddatganiadau bob dydd, does dim byd o'i le mewn gwneud galwad ffôn sydyn wedyn ar ôl ei anfon!               

Teitl: (Nodwch enw'r clwb/sefydliad) wedi derbyn cyfran o gyllid o £1m i helpu Cymru i fod yn well lle i chwaraeon         

Prif Destun: Mae (nodwch enw'r clwb/sefydliad) wedi derbyn cyfran o £1m o gyllid er mwyn gwella cyfleusterau chwaraeon ledled Cymru.

Mae'n un o 118 o glybiau a sefydliadau chwaraeon sydd wedi derbyn grantiau Lle i Chwaraeon gan Chwaraeon Cymru a fydd yn cael eu defnyddio i foderneiddio, gwarchod neu greu cyfleusterau chwaraeon newydd.

Wedi'u neilltuo gan Lywodraeth Cymru, mae grantiau Lle i Chwaraeon wedi bod o fudd i 28 o wahanol chwaraeon gyda'r dyfarniadau ariannol yn amrywio o £295 i hyd at £50,000.

Bydd (nodwch enw'r clwb/sefydliad) yn defnyddio ei grant o (nodwch y swm) fel ei fod yn gallu (rhowch fanylion).

Dywedodd (nodwch enw siaradwr ar ran y clwb/sefydliad): "Rydyn ni'n eithriadol gyffrous bod ein cais ni am gyllid Lle i Chwaraeon wedi bod yn llwyddiannus.

"Bydd y cyllid yma'n gwneud byd o wahaniaeth, gan wella ein cyfleusterau ni am flynyddoedd i ddod, fel bod ein clwb/sefydliad ni'n gallu mynd o nerth i nerth."

Bydd pawb sy'n derbyn grant Lle i Chwaraeon yn gwneud cyfraniad sylweddol hefyd at eu prosiectau eu hunain, gyda chyllid Chwaraeon Cymru yn cyfrif am gyfartaledd o 52% o gyfanswm y costau.

Mae'r £1m yn rhan o becyn cyffredinol o £5m o gyllid Lle i Chwaraeon a neilltuwyd gan Lywodraeth Cymru i Chwaraeon Cymru yn gynharach eleni i fod o fudd i brosiectau cyfalaf yn y byd chwaraeon yng Nghymru.             

Pan agorodd Chwaraeon Cymru y ceisiadau cyhoeddus i gronfa Lle i Chwaraeon, roedd cyfanswm o 319 o gyflwyniadau wedi'u derbyn am y pot o £1 miliwn, gyda'r ceisiadau'n dod i gyfanswm o fwy na £15 miliwn a chyfanswm costau'r prosiectau'n werth mwy nag £20 miliwn.

"Roedd yr ymateb i'r broses ymgeisio'n anhygoel a dweud y gwir," dywedodd Cyfarwyddwr Perfformiad Elitaidd Chwaraeon Cymru a chydlynydd cronfa Lle i Chwaraeon, Brian Davies.

"Roedd posib i ni gyfeirio llawer o bobl at ein cynlluniau grant eraill ni, ond roedd yn her fawr gwneud y dyfarniadau terfynol.

"Roedden ni'n falch iawn bod cymaint o glybiau, ar draws cymaint o chwaraeon, yn mynd i gael eu cryfhau oherwydd y buddsoddiadau rydyn ni wedi gallu eu gwneud. 

"Gobeithio, o ystyried yr ymateb gawson ni, y gallwn ni gyflwyno achos rhagorol dros gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru yn y dyfodol."

Ychwanegodd Davies, "Rydyn ni wir yn gobeithio y bydd y prosiectau yma'n cael effaith barhaus ar gyfranogwyr presennol a newydd am flynyddoedd i ddod."

Rhaid i'r cyllid Lle i Chwaraeon gan Chwaraeon Cymru gael ei wario gan bawb sy'n ei dderbyn cyn mis Mawrth 2020.

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, y Dirprwy Weinidog ar gyfer Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Yn neuadd i ddawnsio ynddi neu gae i chwarae arno, mae cael y cyfleusterau chwaraeon priodol yn eu lle yn cael effaith fawr ar brofiad personol - a'r tebygolrwydd y bydd pobl yn cymryd rhan yn rheolaidd. 

"Mae ein buddsoddiad ni mewn cyfleusterau mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru yn dangos ymrwymiad cadarn i gefnogi Cymru iach ac egnïol. Mae'n braf iawn gweld ein bod ni wedi gallu neilltuo arian i sicrhau gwasgariad daearyddol da ledled Cymru ac ar draws gymaint o chwaraeon."

Am fwy o wybodaeth am y grantiau cymunedol sydd ar gael drwy Chwaraeon Cymru ewch i www.chwaraeon.cymru neu www.atebionclwb.cymru

Diwedd                                                                                                               

 

 

DOWNLOADS