Sut mae ymgeisio

Sut mae ymgeisio

Mae gwneud cais am grant gan Chwaraeon Cymru yn haws fyth erbyn hyn!                 

Dyma 4 cam syml ar gyfer gwneud cais am grant gan Chwaraeon Cymru.

1. Ewch i'n hadran Ein Grantiau i gael gweld pa grant sydd fwyaf addas i'ch anghenion chi. Os ydych chi'n chwilio am gyllid i athletwr, yna cliciwch yma.

2. Cewch ymgeisio ar-lein o dudalen y grant y mae gennych ddiddordeb ynddo ar y we, a hefyd ar y dudalen hon, drwy glicio ar y botwm "Ymgeisio Ar-lein" ar y dde. Bydd hwn yn mynd â chi i Borthol Grantiau Chwaraeon Cymru a byddwch yn gallu dewis y grant rydych yn dymuno gwneud cais amdano. Bydd y 3 dogfen "Help" ar y dde yn rhoi'r holl wybodaeth y bydd arnoch ei hangen am y broses ymgeisio cyn llenwi eich cais, gan gynnwys cyngor ac awgrymiadau hwylus i helpu i wneud yn siŵr bod y broses yn rhedeg yn esmwyth.

3. Llenwch y ffurflen gais berthnasol ar-lein gyda chymaint o fanylion â phosib ac atodwch unrhyw ddogfennau ategol y gofynnir amdanynt.

4. Yn olaf, darllenwch ein telerau ac amodau ac wedyn cyflwynwch eich ffurflen gais ar-lein wedi'i llenwi ac fe fyddwn ni'n gwneud y gweddill.
  
Mae mor syml â hynny!        

Angen ychydig o gymorth

Rydyn ni wedi datblygu amrywiaeth o fideos 'Sut i' dwyieithog i'ch helpu chi drwy'r broses ymgeisio. Mae'r rhain ar gael ar sianel YouTube Chwaraeon Cymru. Os ydych chi'n dal i gael anhawster ar ôl gwylio'r fideos yma, cofiwch gysylltu â ni.

Os ydych chi dal yn ansicr ynghylch pa grant sydd orau i chi neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y broses ymgeisio, yna cofiwch gysylltu ar 0300 300 3130. Bydd ein Tîm Grantiau'n fwy na pharod i helpu.

Chwaraeon Risg Uchel

Cofiwch fod rhai chwaraeon yn chwaraeon risg uchel ac mae'n rhaid i sefydliad sy'n ymgeisio fod yn aelod o'i Gorff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol perthnasol cyn ymgeisio am grant.

Diweddariadau

Mae posib cael y wybodaeth ddiweddaraf yma.

Fields in Trust 

Mae gan Chwaraeon Cymru bartneriaeth barhaus â'r elusen genedlaethol Fields in Trust (FIT), er mwyn cefnogi'r gwaith o amddiffyn caeau chwarae yn y tymor hir. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma www.fieldsintrust.org/safeguard.aspx

Ffynonellau ychwanegol o gyllid

Ceir nifer o gyllidwyr grantiau allanol eraill yr ydych yn gymwys o bosib i wneud cais iddynt. Mae'r rhain i'w gweld yma


Nodiadau Cyfarwyddyd

NB: Sylwer bod Chwaraeon Cymru yn ddosbarthwr cyllid y Loteri Genedlaethol.

Apply Online button (Cymraeg)

Cysylltiadau Allanol