Archif newyddion

 

 
 • Tim Ieuenctid Gemau r Gymanwlad yn Rhagori 27 September 2011

  Mae dyfodol chwaraeon Cymanwlad Cymru’n edrych yn ddisglair wedi i arddangosfa gwbl arbennig o dalent sicrhau bod Cymru’n gorffen yn bumed yn nhabl y medalau yng Ngemau Ieuenctid y Gymanwlad 2011.

 • Codi Pwysau n mynd o nerth i nerth 27 September 2011

  Daeth Cymdeithas Codi Pwysau Tsieina â’i thîm codi pwysau hynod lwyddiannus – sy’n cynnwys tri phencampwr Olympaidd presennol - i Fangor rhwng 4 a 10 Awst 2011, ar gyfer gwersyll hyfforddi i baratoi ar gyfer Gemau Olympaidd Llundain 2012.

 • System chwaraeon anabledd Cymru n destun eiddigedd ledled y byd 27 September 2011

  Yng nghanol y dathliadau i ddynodi mai dim ond blwyddyn sydd i fynd tan Gemau Paralympaidd 2012, gwnaed cyhoeddiad hynod, sy’n brawf cwbl amlwg o ddatblygiad chwaraeon anabledd yng Nghymru yn ystod y degawd diwethaf.

 • Anrhydeddu aelodau r cyhoedd sy n gwneud cyfraniad eithriadol at chwaraeon27 September 2011

  Bydd hufen y byd chwaraeon yng Nghymru’n cael ei anrhydeddu fis Tachwedd wrth i’r dasg anodd o ddewis hyfforddwyr a gwirfoddolwyr gorau 2011 gael ei thrin a’i thrafod.

 • Pencampwriaethau Mynydd a Phellter Wltra y Gymanwlad 27 September 2011

  Cynhaliwyd ail Bencampwriaethau Mynydd a Phellter Wltra y Gymanwlad yng Ngogledd Cymru ar 23-25 Medi 2011 gyda mwy na 200 o athletwyr o 24 o wledydd y Gymanwlad yn dod i Gymru ar gyfer gŵyl o redeg rhyngwladol.

 • Lansio cynlluniau dwr yn cadw chwaraeon oddi ar dir sych 27 September 2011

  Mae dau ddatblygiad chwaraeon newydd yn Ne Orllewin Cymru’n rhoi ieuenctid Cymru ar y llwybr at ddyfodol llwyddiannus ar y dŵr.

 • Golwg ar fywyd Llundain 201218 July 2011

  Mae merch ifanc un ar bymtheg oed o Lanbedr Pont Steffan sy'n hoff iawn o chwaraeon yn rhan o'r cyffro'n arwain at Lundain 2012.

 • Cyfle i ennill gwerth £50 o Offer Chwaraeon! 18 July 2011

  Hoffech chi gael cyfle i ennill gwerth £50 o offer chwaraeon ar gyfer ysgol gynradd neu uwchradd o’ch dewis chi?

 • Llysgenhadon Ieuainc yn holi Davies 18 July 2011

  Cymerodd David Davies, y nofiwr sydd wedi ennill dwy fedal Olympaidd, amser rhydd o'i amserlen ymarfer brysur er mwyn cyfarfod â rhai o Lysgenhadon Ieuainc Cymru. Cafodd gyfle i gwrdd â nhw yn y cyfarfod cyntaf o'u grŵp llywio yng Nghaerdydd, er mwyn cymryd rhan mewn sesiwn Hawl i Holi - a chafodd ei holi'n fanwl tu hwnt!

 • Pwer Pobl Ifanc18 July 2011

  Yn ei rôl fel Llysgennad Ifanc Aur Gemau Llundain 2012 ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr, mae disgybl yn Ysgol Gyfun Maesteg, Natalie Davies, yn gyfrifol am greu mwy o ymwybyddiaeth o Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012 ac annog pobl ifanc ledled y fwrdeistref i gymryd rhan mewn chwaraeon yn ystod y cyfnod yn arwain at y Gemau a thu hwnt.

 • Yr Wythnos Chwaraeon Ysgol Genedlaethol yn dod i Gaerdydd18 July 2011

  Lynne Seehasuth a Sunshine Leon - dim ond dau o blith y bobl ifanc ledled Caerdydd sy'n gyfrifol am hudo eu cyfoedion i gymryd rhan mewn chwaraeon a'u mwynhau a'r wythnos ddiwethaf, gwnaethant ddefnydd o'r Wythnos Chwaraeon Ysgol Genedlaethol i gyflawni hynny.

 • Cyfle i gyfarfod Grwp Llywio Llysgenhadon Ieuainc Cymru 18 July 2011

  Ar yr 2il - 3ydd Mehefin 2011, cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf erioed o Grŵp Llywio'r Llysgenhadon Ieuainc.

 • Annog ysgolion i lenwir cyfrifiad chwaraeon18 July 2011

  Yn ystod tymor yr haf eleni, mae penaethiaid chwaraeon Cymru'n annog ysgolion i roi cyfrifiad chwaraeon ar frig y dosbarth.

 • Ffocws ar bel droed yn y gogledd a’r de09 May 2011

  Mae dau ddatblygiad pêl droed yn y naill ben a’r llall i Gymru wedi cyrraedd eu Huwch Gynghrair bersonol eu hunain.

 • Haf o chwaraeon ar y cae ac yn yr ystafell ddosbarth09 May 2011

  Wrth i’r gynnau ddechrau tanio ar haf o chwaraeon i ieuenctid Cymru, gofynnir i ysgolion ledled y wlad gydio yn yr awennau.

 • Blog Laura - Mai 201108 May 2011

  Dyw hi ddim yn gyfrinach taw nid chwaraeon yw fy unig angerdd i mewn bywyd...

 • Newyddion Yn Fyr - Mai 201108 May 2011

  Crynodeb byr o holl newyddion misoedd Ebrill a Mai

 • Cwmpan y byd paralympaidd BT - Beth mae'n ei olygu i ni yng nghyrmru?08 May 2011

  Wedi profi llwyddiant mawr eisoes yn 2011 ym Mhencampwriaethau Hŷn y Byd y PPRh (Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol) a Phencampwriaethau Iau y Byd IWAS (y Ffederasiwn Rhyngwladol ar gyfer Chwaraeon i Bobl mewn Cadair Olwyn neu Wedi Coll Aelod o’r Corff), mae llygaid pawb ar Gwpan Paralympaidd y Byd BT yn awr. Cynhelir yr achlysur ym Manceinion unwaith eto eleni, fel y dywed GERWYN OWEN o Chwaraeon Anabledd Cymru.

 • Byw'r Weledigaeth08 May 2011

  Wrth i bartneriaid ledled Cymru edrych yn ofalus ar y weledigaeth chwaraeon genedlaethol, mae rhai dyheadau diddorol yn cael eu cynnig.

 • Nia Williams a Sue Parry: Angerdd dros Nofio 06 March 2011

  Yn Chwaraeon Cymru, rydym wedi dweud yn aml mai ein prif ddyheadau yw cael pob plentyn i wirioni ar chwaraeon am oes a chreu cenedl o bencampwyr. Ond sut mae cyflawni’r uchelgais hwn?

 • Rebecca ac Alyson yn helpu cannoedd i neidio i fyd gymnasteg 06 March 2011

  O ddechrau digon di-nod mewn canolfan hamdden yng Nghaerdydd, mae Academi Gymnasteg Capital wedi mynd o nerth i nerth, diolch i angerdd dwys a hyd yn oed mwy fyth o ymroddiad ymhlith y sylfaenwyr, Rebecca Hosken ac Alyson Gauregui, sydd hefyd yn perthyn i’w gilydd.

 • Gwyllt yn y Gorllewin dros chwaraeon merched06 March 2011

  Gyda’r galw am gadw mwy o ferched a genethod mewn chwaraeon wedi iddyn nhw dyfu’n hŷn na’u harddegau, mae cymysgedd o’r hen a’r newydd yn gwneud gwahaniaeth yn Ne Orllewin Cymru.

 • Merched yn Arwain 06 March 2011

  Yn gadarn y tu cefn i Weledigaeth genedlaethol ar gyfer chwaraeon yng Nghymru, daeth cadeiryddion, prif weithredwyr a phrif swyddogion cyrff rheoli chwaraeon Cymru at ei gilydd yn ddiweddar er mwyn trafod sut gallent arwain eu chwaraeon tuag at y dyheadau newydd.

 • Newyddion Byr06 March 2011

  Rhagor o newyddion am ein Diwrnod Staff diweddar a’n Cynhadledd i Randdeiliaid sydd ar y gorwel ym mis Mehefin.

 • Flog Laura - Merched a Genethod mewn Chwaraeon06 March 2011

  Nid cyd-ddigwyddiad mohono ein bod yn dewis heddiw i droi ein sylw at gyfranogiad merched mewn chwaraeon. Mawrth 8 yw Diwrnod Rhyngwladol y Merched (DRhM); dathliad byd-eang o gyflawniadau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol merched yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol.

 • Pwer Merched03 March 2011

  Rhoddodd enillwyr medalau yng Ngemau’r Gymanwlad a sêr y pwll, Jazmin Carlin, Jemma Lowe a Georgia Davies, o’u hamser yng nghanol amserlenni ymarfer prysur i deithio i Ben-y-bont ar Ogwr er mwyn gweld beth oedd yn atal y merched yno rhag estyn am eu hesgidiau ymarfer neu wisgo eu dillad nofio.

 • Flog Laura - Y Flwyddyn Chwaraeon Sydd o’n Blaen21 January 2011

  Mae 2011, ar bapur o leiaf, yn edrych fel blwyddyn ychydig yn dawelach na’r llynedd. Gan fod Cwpan Ryder wedi’i chynnal yng Nghasnewydd a Thîm Cymru wedi teithio i Delhi ar gyfer Gemau’r Gymanwlad, roedd 2010 yn flwyddyn hynod arbennig.

 • Nofio’n siarad targedau 21 January 2011

  Wrth i sector chwaraeon Cymru fwrw ati i gynyddu cyfranogaeth a pherfformiad, mae nofio wedi dal gafael ar greu gweledigaeth uchelgeisiol.

 • Y diweddaraf am chwaraeon elitaidd o Athrofa Chwaraeon Cymru 20 January 2011

  A hithau ond yn fis Ionawr, mae athletwyr Cymru eisoes yn gwneud eu marc yn sgwadiau Prydain; arwydd cadarnhaol iawn o’r hyn sydd i ddod. Dyma’r canlyniadau a’r cyflawniadau diweddaraf o’r byd chwaraeon yng Nghymru.

 • Cwrs Pêl Droed Wrecsam i Ffoaduriaid20 January 2011

  Yn 2003, gwelwyd y tensiwn hiliol rhwng criw bychan o ffoaduriaid Cwrdaidd a phobl leol anfodlon yn arwain at gryn wrthdaro ar stad Parc Caia yn Wrecsam. Cafwyd dwy noson o derfysgaeth a thrais o ganlyniad, gan hoelio sylw’r genedl ar ddinas fwyaf Gogledd Cymru am y rhesymau anghywir i gyd.

 • Carwch eich calon a helpwch i leihau problemau cardiag cymru, medd arbenigwyr20 January 2011

  Ar ddiwrnod arwyddocaol i’r galon yng Nghymru, dywed arbenigwyr iechyd ei bod yn amser i gyhoedd Cymru ganolbwyntio ar ymarfer a chwaraeon yn y frwydr yn erbyn afiechyd y galon yn y wlad.

 • Perfformiad Sir Benfro’n cynhyrfu’r dy19 January 2011

  Mae’r llwybr i’r pwll yn Sir Benfro wedi bod yn un hwylus iawn i filoedd o blant a phobl ieuainc yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

 • Chwaraeon Cymru’n cynnig hwb ariannol i gael mwy o bobl i ymddiddori mewn busnes ac i ymddiddori mewn chwaraeon19 January 2011

  Ydych chi wedi breuddwydio erioed am fod y Syr Terry Matthews nesaf, yn berchen ar eich cwrs golff pencampwriaeth; y Duncan Bannatyne nesaf, yn rhedeg eich cadwyn chi eich hun o gyfleusterau hamdden llwyddiannus neu ddim ond wedi gweld bwlch yn y farchnad y byddech wrth eich bodd yn ei lenwi? Wel, dyma’ch cyfle.

 • Gweledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru13 December 2010

  Mae pawb yn eu profi. Yr eiliadau hynny pan mae rhywun yn ymgolli yn ei feddyliau dwfn ei hun ac yn breuddwydio am lwyddiant anhygoel neu am reoli’r byd gyda’r dyfais mawr nesaf!

 • Dathlu degawd o Chwaraeon Anabledd yng Ngogledd Cymru 07 December 2010

  Ceir mwy o gyfleoedd nag erioed o’r blaen i gymryd rhan mewn chwaraeon anabledd ar lefel gyffredin yng Nghymru, diolch i Raglen Ddatblygu Gymunedol Chwaraeon Anabledd Cymru, sy’n dathlu degawd o gynnig cyfleoedd chwaraeon a hamdden i bobl anabl ledled Cymru.

 • Cartref Newydd i Gymnasteg Nedd-Afan 07 December 2010

  Wedi cydweithio effeithiol, mae cyfleuster gymnasteg newydd yng Nghastell-nedd eisoes yn gwneud byd o wahaniaeth yn y gymuned.

 • Darlennwch flog ein Cadeirydd - Rhagfyr 2010 07 December 2010

  Mewn blwyddyn ffantastig i athletwyr gwych fel David Greene a Jazz Carlin, rwy’n meddwl yn aml am yr her maent wedi gorfod ei goresgyn cyn, yn ystod ac wedi pob ras ... a’u penderfyniad anhygoel i gyrraedd eu nodau.

 • Pwll newydd i gefnogi adferiad athletwyr 07 December 2010

  Lizzie Beddoe, gymnast ac un o obeithion mawr Cymru ar gyfer Llundain 2012, yw un o’r athletwyr cyntaf i ddefnyddio’r pwll hydrotherapi newydd sbon, modern yn Athrofa Chwaraeon Cymru.

 • Cadeiryddion Chwaraeon yn Sefyll Gyda’i Gilydd07 December 2010

  Mae gan chwaraeon Cymru dîm newydd. Mae’r bobl sy’n rheoli yn y cyrff rheoli cenedlaethol wedi gwneud ymrwymiad i gydweithio’n well er budd chwaraeon yn gyffredinol.

 • Llysgenhadan Ifanc Conference 201011 November 2010

  Daeth y Gynhadledd gyntaf erioed i Lysgenhadon Ieuainc, a gyflwynwyd gan Adidas, i Gymru ar 5 Hydref.

 • Cyhoeddi rhestri byr categorïau Hyfforddwr y Flwyddyn11 November 2010

  Mae enwau’r hyfforddwyr sydd ar y rhestr fer i ennill teitlau anrhydeddus Hyfforddwr y Flwyddyn wedi’u datgelu’n awr.

 • Cyllid yn rhoi cwrs golff yn ôl ar y map 11 November 2010

  Mae cwrs golff yn Sir y Fflint, a arferai fod yn dir diffaith, wedi cael ei adnewyddu i fod yn glwb cymunedol llwyddiannus, wedi ymgyrch hir i’w adfer i’w hen ogoniant.

 • Camu ’mlaen ar y cwrs11 November 2010

  Mae gornest ragorol fel rhan o Gwpan Ryder yn y Celtic Manor wedi rhoi oes o atgofion i gefnogwyr y byd gollf. Ond beth arall fydd ar ôl i Gymru?

 • Newyddion Byr - Hydref / Tachwedd 201011 November 2010

 • Hwb Cyfeiriannu i barc Margam11 November 2010

  Mae hwb ariannol o £15,000 yn rhoi mwy fyth o gyfleoedd i ymwelwyr â Pharc Margam fod yn egnïol yn yr awyr agored.

 • Da iawn yn Delhi!11 November 2010

  Fe hawliodd Tîm Cymru’r penawdau am y rhesymau priodol i gyd yng Ngemau Cymanwlad Delhi wrth i athletwyr gorau Cymru ddychwelyd adref i groeso arwyr gyda’u 19 medal yn cael eu harddangos yn falch.

 • 500 i ddim11 November 2010

  Heb unrhyw leoedd am ddim i ieuenctid ym Mhen-y-bont ar Ogwr allu neidio ar y trawst neu’r ceffyl naid, lluniwyd partneriaeth chwaraeon er mwyn creu mwy o gyfleoedd nag erioed o’r blaen i gymryd rhan mewn gymnasteg yn y dref.

 • News-Latest-Jade-ThumbJade Jones o Gymru'n ferch euraid Gemau Olympaidd yr Ieuenctid19 August 2010

  Jade Jones oedd enillydd medal cyntaf erioed PF yng Ngemau Olympaidd yr Ieuenctid heddiw yn Singapore, gan ennill yr aur yn y taekwondo mewn amser ychwanegol, ar derfyn rownd derfynol llawn cyffro.

 • News-Latest-Gymnastics-ThumbAthletwyr Cymru i ymddangos yn y Gemau Olympaidd cyntaf erioed i ieuenctid10 August 2010

  Bydd gymnast a bocsiwr ymhlith pump o athletwyr o Gymru a fydd yn chwifio'r Ddraig Goch yn y Gemau Olympaidd cyntaf erioed i ieuenctid yr wythnos nesaf.

 • News-Latest-Bike-ThumbBywyd parc ar feic06 August 2010

  Mae pobl ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot yn mynd i fynd ar ddwy olwyn i’w cynorthwyo nhw i gymryd mantais o fryniau, cymoedd a chefn gwlad yr ardal.

 • News-Latest-KayakAnglers-ThumbGenweirwyr caiac yn lwcus unwaith eto05 August 2010

  Mae clwb chwaraeon o Sir Gaerfyrddin, a sefydlwyd dim ond y llynedd, wedi bachu pot o arian fydd yn caniatáu iddo barhau i ddatblygu’n gyflym.

 • News-Latest-DanBiggar-ThumbSeren y Gweilch yn cefnogi ymgyrch sy'n hyrwyddo hyfforddwyr chwaraeon y wlad05 August 2010

  Mae Dan Biggar, seren rygbi rhyngwladol Cymru a'r Gweilch, wedi dangos ei gefnogaeth i ymgyrch Tu Ôl i Bob Seren Chwaraeon Cymru.

 • 20100802thumbY Gweilch yn cefnogir alwad am hyfforddwyr ar lefel gyffredin02 August 2010

  Mae staff hyfforddi'r Gweilch wedi dangos eu cefnogaeth i ymgyrch ledled Cymru i annog mwy o bobl i ymwneud a hyfforddi a gwirfoddoli mewn chwaraeon ar lefel gyffredin.

 • 20100720thumbCymru'n pennu targedau ar gyfer Glasgow 201420 July 2010

  Gyda dim ond pedair blynedd i fynd tan Gemau Cymanwlad Glasgow 2014, mae Cymru wedi cyhoeddi targed o ennill hyd at 35 o fedalau yn yr Alban.

 • 20100716thumbArian yn mynd 'rownd y tai'16 July 2010

  Mae cyllid Chwaraeon Cymru ar gyfer achlysur beicio newydd yn Aberystwyth wedi profi'n llwyddiant ysgubol.

 • 20100709thumbUnman yn debyg i gartref i Becky09 July 2010

  Mae seren Cwpan Solheim, Becky Brewerton, yn gobeithio na fydd unman yn debyg i gartref wrth iddi gymryd rhan ym Mhencampwriaethau Merched Ewrop S4C fis nesaf yng Nghonwy. (O Cwpan Ryder Cymru)

 • 20100707thumbCyhoeddi enwau codwyr pwysau Cymru ar gyfer Delhi 201007 July 2010

  Mae gyrrwr lori ludw, Natasha Perdue, yn aelod o'r tim sydd wedi'i ddewis i gynrychioli Cymru mewn codi pwysau a chodi pwer yn y Gemau Cymanwlad eleni.

 • 20100706thumbCoroni Birchgrove yn bencampwyr dawnsio stryd Abertawe 06 July 2010

  Gyda dawnsio stryd yn aruthrol boblogaidd ar ein sioeau talent ar y teledu, mae disgyblion o Abertawe wedi dod at ei gilydd i ddangos bod ganddynt hwythau rhythm hefyd.

 • 20100701thumbMerched yn dangos eu sgiliau yng 'Nghwpan y Byd'01 July 2010

  Enillodd Brazil deitl Cwpan y Byd mewn twrnament pêl droed arbennig i ferched yn Llanelli, wrth i’r disgyblion ddangos y sgiliau maent wedi bod yn eu hymarfer yn yr ysgol.

 • News-Latest-Shooters-ThumbSaethwyr ifanc ar y targed ar gyfer Munich01 July 2010

  Mae clwb saethu yn Sir Gaerfyrddin sydd wedi cynhyrchu byddin o bencampwyr yn gobeithio y gall dau aelod ifanc ddod â medalau gartref o Bencampwriaethau’r Byd.