5 Peth wnaethom ni eu dysgu am chwaraeon yng Nghymru yn 2018

1. Gall chwaraeon ddal yr allwedd i Gymru hapusach

happier 2

Yn ôl ym mis Ionawr profodd y data Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol bod cyswllt mawr rhwng bod yn egnïol yn gorfforol a gwell iechyd corfforol a lles y meddwl, teimlo'n fodlon gyda bywyd, llai o bryder, hapusrwydd a phobl yn teimlo'n fodlon gyda'u sefyllfa waith. 

Yn gryno, mae pobl sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon yn fwy tebygol o deimlo'n hapusach! Nawr, os oedd rheswm erioed dros estyn am eich esgidiau ymarfer, adnewyddu eich aelodaeth o'r gampfa, mynd i chwilio am yr hen raced yna, dyma'r rheswm.

Dal yn ansicr? Mae'r adroddiad llawn ar gael yma ...

http://sport.wales/newyddion-a-digwyddiadau/newyddion-a-digwyddiadau/ein-newyddion/newyddion-diweddaraf/achos-cryf-chwaraeon-dros-hapusrwydd-yng-nghymru.aspx?lang=cy&

 

 2. Merched Cymru'n cipio medalau      

wales women

Gemau Cymanwlad Yr Arfordir Aur 2018 oedd y rhai mwyaf llwyddiannus erioed i Dîm Cymru ac aelodau benywaidd y Tîm gafodd yr effaith fwyaf ar y tabl medalau.             

Gyda'r Tîm yn cynnwys mwy o ferched nag o ddynion am y tro cyntaf erioed, cafodd y merched yr un faint o fedalau aur â'u cydathletwyr gwrywaidd, a 54% o gyfanswm y medalau hefyd.              

Dyma'r manylion llawn yma …

http://sport.wales/newyddion-a-digwyddiadau/newyddion-a-digwyddiadau/ein-newyddion/newyddion-diweddaraf/hwre-i%E2%80%99r-merched!.aspx?lang=cy&

 

3. Y cyhoedd yng Nghymru'n cadarnhau bod mwynhad a hygyrchedd yn ffactorau allweddol er mwyn cymryd rhan

vision enjoy

Yn dilyn sgwrs ledled Cymru yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn, gosododd y Weledigaeth newydd ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru fwynhad a hygyrchedd ar frig yr agenda ar gyfer cael mwy o bobl Cymru i fod yn egnïol.

Roedd y Weledigaeth, a lansiwyd ym mis Gorffennaf, yn ceisio denu cefnogaeth y sectorau chwaraeon, iechyd, addysg ac awyr agored, ymhlith eraill i droi Cymru'n genedl fwy egnïol.                       

Mwy o wybodaeth ar gael yma …

http://sport.wales/newyddion-a-digwyddiadau/newyddion-a-digwyddiadau/ein-newyddion/newyddion-diweddaraf/lansio%E2%80%99r-weledigaeth-ar-gyfer-chwaraeon-yng-nghymru-a%E2%80%99r-gronfa-iach-ac-egn%C3%AFol.aspx?

 

4.  Gwirfoddolwyr chwaraeon ifanc yn herio'r duedd genedlaethol mewn perthynas ag unigrwydd

ya lonely

Ar adeg pan rydyn ni'n clywed bod mwy o bobl ifanc nag erioed yn dioddef o unigrwydd, canfu adroddiad gan yr Youth Sport Trust bod y bobl ifanc ledled Cymru sy'n cymryd rhan yn rhaglen y Llysgenhadon Ifanc yn herio'r duedd yma sy'n peri pryder.

Nododd yr adroddiad bod 93% o'r Llysgenhadon Ifanc wedi dweud bod y rhaglen wedi eu helpu i gyfarfod pobl newydd. Dywedodd canran eithriadol uchel, 96%, bod y rhaglen wedi gwella eu hyder ac roedd 91% yn teimlo eu bod wedi helpu i wella iechyd a lles pobl ifanc eraill.       

Mwy o wybodaeth am y rhaglen ar gael yma…

http://sport.wales/newyddion-a-digwyddiadau/newyddion-a-digwyddiadau/ein-newyddion/newyddion-diweddaraf/rhaglen-y-llysgenhadon-ifanc-yn-helpu-i-drechu-unigrwydd-yng-nghymru.aspx

 

5. Plant o grwpiau a dangynrychiolir yn cymryd rhan mewn mwy o chwaraeon

sss dis

Yn 2018 gwelwyd yr arolwg mwyaf erioed ar ieuenctid 7 i 16 oed yng Nghymru a datgelodd bod nifer y plant sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon o'r cefndiroedd ethnig sy'n cymryd rhan leiaf, neu ag anabledd, ar gynnydd. 

Cafodd yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol farn mwy na 120,000 o ieuenctid am chwaraeon, iechyd a lles. Ochr yn ochr â'r canfyddiadau cadarnhaol, tynnodd sylw hefyd at yr angen am wneud mwy o waith ymhlith y rhai o'r cefndiroedd mwyaf difreintiedig.

Mwy o fanylion yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol yma ...                    

http://sport.wales/newyddion-a-digwyddiadau/newyddion-a-digwyddiadau/ein-newyddion/newyddion-diweddaraf/arolwg-mwyaf-erioed-cymru-ar-blant-yn-dangos-bod-y-bwlch-yn-cau-ar-gyfer-grwpiau-a-dangynrychiolir.aspx