Adolygiad o Gynlluniau Grantiau Chwaraeon Cymru a gyllidir gan y Loteri Genedlaethol

Ar hyn o bryd mae Chwaraeon Cymru'n gweithredu dau gynllun grantiau cymunedol a gyllidir gan y Loteri Genedlaethol, sef y Gist Gymunedol, a sefydlwyd yn 1999, a'r Grantiau Datblygu, a ddechreuwyd yn 2009. Ers eu sefydlu, mae mwy na £39 miliwn o gyllid y Loteri Genedlaethol wedi cael ei ddosbarthu i chwaraeon ar lawr gwlad yng Nghymru ac mae'r ddau gynllun wedi cael effaith hynod bositif ar ddatblygu chwaraeon ar lawr gwlad yng Nghymru.

Ym mis Tachwedd 2018, comisiynwyd Resources for Change i gynnal adolygiad annibynnol o'r rhaglenni hyn. Mae'r adolygiad, sydd ar gael yma, wedi ceisio adeiladu ar lwyddiannau'r gorffennol a sicrhau bod y cynlluniau grant hyn yn addas ar gyfer y dyfodol ac yn gallu cefnogi'r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru yn y ffordd orau - "cenedl egnïol lle mae pawb yn gallu mwynhau chwaraeon am oes." 

Edrychodd yr adolygiad ar gynlluniau grant cymunedol tebyg, tynnodd sylw at arfer gorau a gwnaeth argymhellion fel sail i waith Chwaraeon Cymru'n gweithredu rhaglen/ni cymunedol y Loteri Genedlaethol yn y dyfodol. Roedd hyn yn cynnwys meysydd fel blaenoriaethu, gweinyddu, monitro a gwerthuso grantiau; asesu effaith a gwerth am arian. Cam nesaf yr adolygiad yw ystyried y math o gynllun/iau sydd eu hangen ar gyfer y dyfodol a byddwn yn parhau i ddarparu diweddariadau a chynnwys rhanddeiliaid yn y trafodaethau hyn.      

Ar ôl derbyn yr adroddiad terfynol, mae Tîm Prosiect wedi cael ei sefydlu i weithredu Cynlluniau Grantiau cymunedol newydd y Loteri Genedlaethol, erbyn mis Ebrill 2020 gobeithio. Nod y cynllun yw bod o fudd i ymgeiswyr a Chwaraeon Cymru fel ei gilydd, drwy ddefnyddio newidiadau mewn technoleg i ddiwallu anghenion yr ymgeisydd yn well, gan sicrhau bod y broses yn helpu Chwaraeon Cymru i fesur effaith ei fuddsoddiad.  

Ddydd Mercher 12fed Mehefin, bydd sesiwn 'Ymgysylltu â Rhanddeiliaid' cychwynnol yn cael ei gynnal i ymgynghori ar agweddau penodol ar gynllun neu gynlluniau grantiau llawr gwlad newydd gan y Loteri Genedlaethol. Bydd grŵp cynrychioliadol o bartneriaid yn bresennol o Awdurdodau Lleol, Cyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol, y Sector Gwirfoddol/Trydydd Sector a Chwaraeon.

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i bartneriaid, buddiolwyr a darpar fuddiolwyr am y cynnydd ac yn cynnwys rhanddeiliaid yn y gwaith o lunio cynllun neu gynlluniau yn y dyfodol. Yn y cyfamser, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cofiwch gysylltu ar angela.farr@sport.wales