Annog y Cyhoedd i Roi eu Barn ar Chwaraeon

Gwahoddir pobl yng Nghymru i gyfrannu eu syniadau at weledigaeth newydd ar gyfer chwaraeon wrth i sgwrs genedlaethol gael ei lansio heddiw.

Mae Chwaraeon Cymru wedi lansio "Chwaraeon a Fi - Y Sgwrs", cyfle i bawb yng Nghymru roi eu barn ar ddyfodol chwaraeon Cymru. Bydd Chwaraeon a Fi yn cynnwys y cyhoedd a rhanddeiliaid mewn sgwrs ddwyffordd am weledigaeth newydd ar gyfer chwaraeon yng Nghymru a datblygu strategaeth newydd ar gyfer Chwaraeon Cymru.

Dywedodd Lawrence Conway, Cadeirydd Chwaraeon Cymru:

"Fel cenedl, dim ond traean o boblogaeth Cymru sy'n gorfforol egnïol i'r lefelau a argymhellir. Mae hyn, ynghyd â'r cynnydd yn lefelau gordewdra ymysg plant a hefyd oedolion, yn fom amser i iechyd cyhoeddus. Ni all chwaraeon ar ben ei hun fynd i'r afael â phroblem anweithgaredd corfforol ond mae'n rhaid iddo wneud mwy. Dyna pam yr oeddwn yn falch iawn y gofynnwyd i mi weithio gyda phobl a sefydliadau ledled Cymru i ddatblygu gweledigaeth newydd a gaiff ei rhannu ar gyfer chwaraeon."

Daw hyn wrth i ymchwil* newydd ddatgelu fod ymddiriedaeth yn ffactor bwysig wrth annog merched ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgaredd. Dengys adroddiad gan Streetgames Cymru ar brosiectUs Girls Wales- a gyllidwyd gyda £690,000 o fuddsoddiad Chwaraeon Cymru - fod yn rhaid i berthynas gyda merched ifanc anodd eu cyrraedd ddechrau ymhell cyn eu bod hyd yn oed wedi hyd yn oed ystyried cymryd rhan yn hyd yn oed y lefel fwyaf sylfaenol o weithgaredd corfforol.

My Welsh Sport (CYM)

Gan weithredu ar yr egwyddor honno o siarad a gwrando, bydd Chwaraeon a Fi yn rhoi lle canolog i farn y dinesydd yn nyfodol chwaraeon Cymru - o lefel y gymuned i elite.

Dywedodd Sarah Powell, prif weithredwr Chwaraeon Cymru:

"Mae gan bobl wahanol gymhelliant am gymryd rhan mewn chwaraeon - o fwynhad i lesiant, o berfformiad unigol i ddod yn athletydd blaenllaw ar gyfer ein cenedl. Mae'n bwysig ein bod yn clywed gan sbectrwm eang o bobl ledled Cymru wrth i ni weithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid i lunio gweledigaeth newydd ar gyfer chwaraeon.

"Mae chwaraeon yn hwyl ac mae bod yn egnïol yn hollbwysig os ydym i wella iechyd ein cenedl. Mae llawer o bobl nad ydynt yn mwynhau manteision chwaraeon ac felly rydym angen gweledigaeth newydd, sydd wedi'i gwreiddio yn anghenion pobl Cymru ac sy'n sicrhau fod cymryd rhan mewn chwaraeon yn dod yn realaeth i fwy a mwy ohonom.

"Rydym eisiau i unigolion a sefydliadau lunio gweledigaeth newydd ar gyfer chwaraeon y gall pawb yng Nghymru ymuno ynddi. Bydd Chwaraeon Cymru yn cydlynu'r weledigaeth - ond nid gweledigaeth Chwaraeon Cymru fydd hi, bydd yn weledigaeth ar gyfer pawb."

Gofynnir i bobl gymryd rhan mewn gwahanol ffyrdd, yn cynnwys drwy ddigwyddiadau rhanbarthol, cyfarfodydd ac ar-lein.

Caiff y weledigaeth newydd ar gyfer chwaraeon a strategaeth ar gyfer Chwaraeon Cymru ei llunio gan gyfraniadau newydd a blaenorol gan randdeiliaid, yn ogystal â dogfennau polisi a chanllawiau cenedlaethol allweddol. Bydd Y Weledigaeth yn trin rôl chwaraeon wrth gyflawni'r ymrwymiadau a nodir ynFfyniant i Bawbac yn ateb gofynion deddfwriaeth yn cynnwysDeddf Llesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

"Rydym wedi gwneud ymrwymiad i wrando ac adlewyrchu anghenion Cymru fel y gall mwy o bobl fwynhau chwaraeon a bod yn egniol," ychwanegodd Powell."Caiff pob syniad eu hystyried.

"Mae chwaraeon yng Nghymru wedi gwneud cynnydd sylweddol gyda chynnydd yn nifer y bobl ifanc sy'n cymryd rhan a'r nifer fwyaf erioed o fedalau Olympaidd ar gyfer athletwyr Cymru. Gwyddom hefyd nad yw llawer o bobl yn egniol oherwydd nifer o rwystrau a heriau. Mae angen i ni fynd i'r afael â hyn a chanfod datrysiadau parhaus."

Drwy Chwaraeon a Fi, bydd Chwaraeon Cymru hefyd yn datblygu strategaeth pum mlynedd newydd ar gyfer y sefydliad fydd yn nodi sut yr aiff ati i gyflawni ei ymrwymiadau yn unol â'r Weledigaeth newydd a ddatblygir yn rhoi ystyriaeth i'r argymhellion yn yr Adolygiad Gweinidogol diweddar o Chwaraeon Cymru.

I gael mwy o wybodaeth ar Chwaraeon a Fi, ac i gyfrannu ewch i www.chwaraeon.cymru/chwaraeonafi

 

Adnoddau Mewnol

DOWNLOADS