Chwaraeon Cymru yn cyhoeddi rhaglen ddysgu newydd ar gyfer y sector chwaraeon

Mae Chwaraeon Cymru wedi cyhoeddi rhaglen fawr o ddysgu a datblygu ar gyfer y sector chwaraeon a fydd yn dechrau ym mis Ionawr 2020. 

Bydd y Rhaglen Gyfathrebu, Dysgu a Dirnadaeth (CLIP) yn darparu mynediad rheolaidd i gyfleoedd addysg a hyfforddiant.     

Mae'r rhaglen yn ddull gweithredu ar y cyd gan dimau cyfathrebu a dirnadaeth Chwaraeon Cymru a bydd yn cynnig hyfforddiant a chefnogaeth sydd â'u ffocws ar feysydd fel dangos tystiolaeth o effaith, defnyddio data, cyfryngau cymdeithasol a defnyddio technoleg mewn marchnata.

Bydd CLIP yn cael cymorth ariannol gan Chwaraeon Cymru er mwyn sicrhau bod y sesiynau'n fforddiadwy ar gyfer yr amrywiaeth o sefydliadau sy'n rhan o sector chwaraeon Cymru.

Mae'n dilyn cyfnod prawf llwyddiannus gyda 100% o'r rhai a oedd yn bresennol yn dweud bod y sesiynau dysgu o werth mawr a 95% yn dweud eu bod wedi profi'n fuddiol eisoes i'w gwaith.

CLIP Logo

Bydd sesiynau ar gael wyneb yn wyneb neu ar-lein, gyda dosbarthiadau ymarferol yn cael eu cynnal mewn gwahanol leoliadau ar hyd a lled y wlad, i wella mynediad.

Dywedodd Paul Batcup, Rheolwr Cynnwys Digidol ar gyfer Chwaraeon Cymru:

"Wrth galon strategaeth Chwaraeon Cymru mae ein hymrwymiad ni i helpu i gefnogi sector chwaraeon llwyddiannus, o dan arweiniad dirnadaeth a dysgu ar y cyd. Mae'r rhaglen yn elfen allweddol o gyflawni'r ymrwymiad hwnnw.

"Mae technoleg yn benodol yn newid y ffordd mae pobl yn ymwneud â chwaraeon ac ymarfer ac mae'n rhaid i ni wneud ein darpariaeth yn berthnasol ac yn gyffrous.

"Rydyn ni hefyd yn gwybod mai dim ond os yw'n cael ei chyfathrebu'n effeithiol mae tystiolaeth yn cael effaith, a dyma pam mae'r themâu dirnadaeth a chyfathrebu wedi cael eu datblygu ochr yn ochr. Rydyn ni eisiau i bawb sy'n cymryd rhan yn y rhaglen ddeall sut orau i wella'r ffordd maen nhw'n gweithio o ganlyniad i'w data. 

"Mae ein dull o ddysgu, cyflawni a dathlu gyda'n gilydd gyda'n partneriaid ni'n rhan ganolog o'r ffordd mae'r rhaglen yma wedi cael ei chynllunio ac rydyn ni'n gyffrous i ddal ati i adeiladu ar lwyddiant enfawr y peilot CLIP gwreiddiol."

Bydd gan CLIP 'dymhorau' dysgu penodol, gyda'r cyntaf yn weithredol rhwng misoedd Ionawr ac Ebrill 2020 o dan y thema 'Bod yn Berson Ganolog / Deall Eich Cynulleidfa'.

A bydd pob tymor yn cynnwys gwahanol ffyrdd o ddysgu:

  1. Digwyddiadau
  2. Sesiynau Dysgu   
  3. Ar-lein 

Bydd manylion y sesiynau dysgu'n cael eu rhyddhau yn fuan.

Gall partneriaid Chwaraeon Cymru gofrestru i dderbyn gwybodaeth am CLIP yma: communications@sport.wales