Chwaraeon Cymru yn penodi Cyfarwyddwr Ymgysylltu Cymunedol am y tro cyntaf

Mae Graham Williams, gŵr o Ogledd Cymru, wedi cael ei benodi fel Cyfarwyddwr Ymgysylltu Cymunedol newydd yn Chwaraeon Cymru.

Bydd Williams yn arwain gwaith y sefydliad gyda chymunedau a phartneriaid ledled Cymru, gan helpu i sicrhau bod mwy o bobl yn cael cyfle i fod yn egnïol a dal ati i fod yn egnïol drwy chwaraeon.

Gyda thueddiadau cymdeithasol yn newid, datblygiadau mewn technoleg a llu o gyfleoedd yn cystadlu am sylw'r cyhoedd yng Nghymru, bydd y rôl yn canolbwyntio ar sicrhau bod chwaraeon yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau sy'n gallu bod yn atyniadol i bawb yng Nghymru. 

Graham Williams

Mae penodiad Williams yn dilyn proses chwilio, asesu a chyfweld gynhwysfawr.

Dywedodd Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru, Sarah Powell:

"Rydyn ni'n cydnabod yr angen am ddeall yn well y cymhelliant a'r rhwystrau cysylltiedig â chymryd rhan mewn chwaraeon, er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth chwaraeon yn briodol i anghenion pobl ac yn cael ei darparu mewn ffordd sy'n gwneud iddyn nhw fod eisiau dal ati i fod yn egnïol.

"Yn Chwaraeon Cymru, mae gennym ni rôl hanfodol i'w chwarae mewn cefnogi ein partneriaid i alluogi mwy o bobl, beth bynnag yw eu cefndir a'u hamgylchiadau personol, i fwynhau manteision bod yn egnïol ac yn fwy heini.                              

"Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn gyfle unigryw yng Nghymru i ni gydweithredu'n well i gael Cymru i fod yn egnïol. Dydi chwaraeon ddim yn gallu gwneud hyn ar ei ben ei hun ac un elfen allweddol o'r rôl newydd yma fydd sefydlu partneriaethau effeithiol gyda byd addysg, iechyd a phartneriaid cyflawni eraill, i uno y tu ôl i'r nod cyffredin yma o gael Cymru i fod yn egnïol."

Mae Williams, sy'n Ddirprwy Gyfarwyddwr Chwaraeon Cymunedol yn Chwaraeon Cymru ar hyn o bryd, yn dod â chyfoeth o brofiad o'r byd chwaraeon a hamdden i'r rôl, gan gynnwys o'r sector cyhoeddus. Bydd yn dechrau yn ei swydd ar unwaith.

Dywedodd Graham Williams:

"Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithio gyda chydweithwyr a phartneriaid allanol i alluogi mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon, sy'n rhywbeth rydw i'n teimlo'n gryf iawn amdano.

"Rydw i'n edrych ymlaen at wrando ar safbwyntiau pobl ar draws amrywiaeth eang o sectorau ac ym mhob cwr o Gymru, i sicrhau bod ein gwaith a'n rhaglenni yn y dyfodol yn mynd i'r afael â'r rhwystrau sy'n atal pobl rhag cymryd rhan mewn chwarareon. Mae'n hanfodol ein bod ni'n cyflwyno canlyniadau diriaethol sy'n dangos manteision ac effaith sylweddol chwaraeon yng Nghymru."