Chwaraeon Cymru yn penodi Pennaeth Datblygu Partneriaethau newydd

Penodwyd Jane Foulkes yn Bennaeth Datblygu Partneriaethau Chwaraeon Cymru a bydd yn arwain ymagwedd newydd at sicrhau fod chwaraeon cymunedol yn fwy amrywiol a difyr ac yn hygyrch i bawb.

Bydd Foulkes, o'r Wyddgrug, yn dechrau ar ei swydd ym mis Mawrth 2018 ac yn cael dyrchafiad o'i swydd fel Uwch Swyddog yn nhîm chwaraeon cymunedol Chwaraeon Cymru.

Bydd y swydd yn arwain yr ymagwedd chwaraeon cymunedol at ddatblygu rhwydwaith partneriaid amrywiol ac eang o fewn chwaraeon a thu hwnt. Bydd edrych ar weithio ar draws y sector cyhoeddus a phartneriaethau strategol fydd yn helpu i fynd i'r afael â rhwystrau i gymryd rhan yn elfen allweddol.

Bydd defnyddio dirnadaeth a data i gefnogi sefydliadau i ennyn diddordeb mwy o bobl i gymryd rhan yn rheolaidd hefyd yn rhan bwysig o'r gwaith.

"Rwyf wrth fy modd i gymryd y swydd a chefnogi gwaith y sector," meddai Foulkes.

"Mae llawer o bobl a sefydliadau gyda rôl i'w chwarae i'w gwneud mor rhwydd ag sydd modd i bobl gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae'r gwaith sy'n mynd rhagddo ar y weledigaeth newydd ar gyfer chwaraeon yng Nghymru yn wirioneddol wedi rhoi safbwynt newydd ar yr ehangder partneriaethau sydd gennym ar hyn o bryd a'r rhai y bydd angen i ni eu datblygu yn y dyfodol. Rwy'n gweld hwn fel cyfle gwych i sicrhau fod chwaraeon yn parhau i chwarae rôl allweddol yn ein cymdeithas a chael ei gydnabod a'i werthfawrogi ar yr effaith a gaiff ar lesiant cenedlaethau'r dyfodol."

Daw Foulkes â chyfoeth o brofiad i'r swydd gan fod wedi gweithio'n flaenorol fel Rheolwr Datblygu Chwaraeon gyda Chyngor Sir y Fflint cyn ymuno â Chwaraeon Cymru.

Dywedodd Graham Williams, Cyfarwyddwr Ymgysylltu â'r Gymuned:

"Mae gan Jane brofiad neilltuol o gryf o weithio gyda'n partneriaid a bydd yn awr yn cymryd ymagwedd newydd wrth i ni gynyddu'r maes hwn o waith.

"Ar gyfer ein partneriaethau presennol rydym eisiau cydweithio ar ffyrdd cadarnhaol o weithio ar gyfer y dyfodol yn cynnwys sut y gallwn ddefnyddio dirnadaeth yn fwy effeithlon ar draws ein holl rwydweithiau.

"Bydd partneriaethau amrywiol cryf hefyd yn helpu chwaraeon i ennyn diddordeb mwy o bobl a'u cael i fwynhau holl fanteision y gall chwaraeon eu rhoi."