Cronfa o £3 miliwn i chwaraeon a gweithgarwch cymunedol yng Nghymru

Mae grwpiau, clybiau, busnesau a gwirfoddolwyr cymunedol yn cael eu hannog i fanteisio ar gronfa gwerth miliynau o bunnoedd i ddatblygu gweithgarwch ym mhob cornel o Gymru.

Mae hyd at £3 miliwn o gyllid y Loteri Genedlaethol ar gael gan Chwaraeon Cymru i gyfrannu at galon chwaraeon a gweithgarwch, gyda'r nod o gynyddu nifer y cyfleoedd a chael pobl i gymryd rhan.                        

Gyda'r cyhoedd yn gallu gwneud cais yn uniongyrchol i ddau gynllun grant gwahanol, bydd defnyddio'r holl arian sydd ar gael yn hwb sylweddol i weithgarwch ledled Cymru.

Mae cyllid yn dod ar gael yn flynyddol gan Chwaraeon Cymru a gellir gwneud ceisiadau am y swm presennol hyd at fis Mawrth 2018.

"Mae ein cymunedau ni wrth graidd datblygu cyfranogiad a dim ond drwy gydweithio y gallwn ni lwyddo,"dywedodd Cadeirydd Chwaraeon Cymru Lawrence Conway.

"Mae mor bwysig oherwydd mae'n ymwneud â chwaraeon a gweithgarwch, ond mae'n llawer mwy na hynny. Rydw i'n gweld yn uniongyrchol sut gallwn ni helpu i greu undod, dysgu sgiliau newydd i bobl, helpu pobl i fod yn iachach ac yn fwy heini a newid bywydau pobl.

Comm Funding Image

"Dim ond un ffordd i ni helpu gweithgarwch ar lawr gwlad i ffynnu yw drwy neilltuo rhan mor fawr o'n cyllideb yn benodol ar gyfer cymunedau.

 "Dyma ddarn arall o'r jig-so ond mae'n un hanfodol ac mae'n rhaid i bobl ddeall bod cefnogaeth ar gael iddyn nhw."

Yn 2016/17, dyfarnwyd £2.7 miliwn yn uniongyrchol i 1,503 o glybiau a phrosiectau cymunedol ledled Cymru.

Y ddau brif grant sydd ar gael yw'rGist Gymunedol, sy'n cynnig help i ddechrau arni o hyd at £1,500, a'rGrantiau Datblygu, sydd ar gyfer chwaraeon a gweithgareddau sydd wedi'u sefydlu ers peth amser ac yn cynnig hyd at £25,000 o gefnogaeth ariannol.

Gellir defnyddio'r grantiau i dalu costau amrywiaeth o weithgareddau. Er enghraifft, Cymru yw'r unig wlad yn y DU sy'n cynnig cefnogaeth ariannol lawn i wirfoddolwyr sydd eisiau cymryd eu cam cyntaf ar yr ystol hyfforddi chwaraeon.         

Hefyd mae posib rhoi cefnogaeth i offer sefydlu, i uwchraddio cyfleusterau lleol, prosiectau hamdden gorfforol ac i ddatblygu busnes.   

Mae cyfanswm o tua £30 miliwn o gyllid - sydd ar gael drwy gyfrwng Llywodraeth Cymru a'r Loteri Genedlaethol - yn cael ei fuddsoddi mewn chwaraeon cymunedol yng Nghymru bob blwyddyn drwy bartneriaid sy'n cynnwys cyrff rheoli cenedlaethol ac awdurdodau lleol. 

"Boed ar gyfer rhesymau iechyd, gwneud ffrindiau, datblygu busnes newydd neu ddim ond oherwydd hoffter o chwaraeon, mae hyn yn ymwneud â phobl a'r effaith ar eu bywydau,"ychwanegodd Lawrence Conway.

"Mae llawer iawn o syniadau y mae posib eu cefnogi. Yn achos y gist gymunedol, panel lleol sy'n gwneud y penderfyniadau am y cyllid, felly mae'n golygu bod hyn yn ymwneud mwy â chymunedau.    

"Rydyn ni eisiau i bobl fod yn arloesol a chynnig syniadau newydd i ni. Y llynedd, fe wnaethon ni roi tua hanner miliwn o bunnoedd i brosiectau sy'n mynd ati'n benodol i drechu anghydraddoldeb, ac rydyn ni eisiau parhau â'r buddsoddiad hwnnw. 

"Rydyn ni mor ddiolchgar i'r Loteri Genedlaethol oherwydd mae eu buddsoddiad mewn chwaraeon yng Nghymru o fudd i bobl ledled y wlad. Ond dydi rhai pobl ddim yn ymwybodol o'r gefnogaeth sydd ar gael a dyna pam mae'n bwysig ein bod ni'n gwneud ein gorau i godi ymwybyddiaeth ohoni."

Am fwy o wybodaeth ewch i www.sport.wales/funding--support.

Hefyd mae gwefan Atebion Clwb yn cynnwys gwybodaeth i gefnogi gwirfoddolwyr a chlybiau. Ewch i www.clubsolutions.wales