Deuawd o Gymru’n Anelu am Anrhydedd ar Lwyfan y Byd

Mae TAEKWONDO wedi bod yn un o lwyddiannau mawr y byd chwaraeon yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf wrth i Jade Jones ennill yr aur Olympaidd yn Llundain 2012 ac wedyn dal gafael ar y teitl yn Rio 2016. Camp nodedig iawn!

Nawr mae seren arall o Gymru ar fin ymuno â'r ferch o'r Fflint ar y llwyfan byd-eang wrth i Lauren Williams geisio cael ei choroni'n Bencampwraig Byd yn y categori -67Kg ym Manceinion yr wythnos yma. 

Tra bydd Jones yn anelu am gipio un o'r medalau mawr sydd ar goll o'i chasgliad, bydd Williams yn brwydro i sicrhau aur dwbl i Taekwondo Prydain Fawr a phwysleisio ei statws fel cystadleuydd o bwys yng Ngemau Olympaidd Tokyo y flwyddyn nesaf.  

Wedyn bydd gan Gymru ddwy athletwraig yn anelu am fri yn y Gemau gyda Jones hefyd yn edrych am hatrig hanesyddol o deitlau. Ond i ddechrau, Pencampwriaethau'r Byd yn Arena Manceinion (Mai 15-19) yw'r ffocws ac mae'r ddwy'n dechrau fel ffefrynnau. Mae Jones, 25, yn dechrau cystadlu ddydd Gwener Mai 17. Mae Williams yn dechrau ddiwrnod yn hwyrach ac mae'r canlyniad yn hollbwysig i'r ddwy.

Jade and Lauren

A hithau ond yn 20 oed, mae Williams, o'r Coed Duon, wedi ennill dau deitl byd iau eisoes a dwy goron Ewropeaidd. Fis Rhagfyr diwethaf, hi oedd yr ail Brydeinwraig yn unig ar ôl ei phartner ymarfer, Bianca Walkden, i bocedu £54,000 am ennill Camp Lawn y Byd yn Tsieina.    

Doedd dim posib breuddwydio yn y gorffennol am wobr ariannol o'r fath mewn camp lle nad yw gwobrau ariannol yn flaenoriaeth. I Williams, roedd yn gyfle i ad-dalu i'w rheini am eu holl aberth yn gynharach yn ystod ei gyrfa.

Ar ôl cael ei hysbrydoli wrth wylio ei chyd Gymraes yn ennill yn Llundain yn 2012 tra ar wyliau mewn carafán, penderfynodd Williams y byddai'n newid camp o gicfocsio - lle roedd wedi cael llwyddiant mawr - i taekwondo.

Ond gan ei bod dan 16 oed, roedd yn rhy ifanc i symud i dai'r academi ym Manceinion yn agos at leoliad hyfforddi Taekwondo Prydain Fawr.      

Dyma pryd penderfynodd y teulu wahanu dros dro er mwyn i Williams gael dilyn ei breuddwyd.

"Fe symudodd fy mam i fyny yma i Fanceinion ac fe wnaethon ni fyw mewn carafán am 18 mis tra oedd Dad a fy chwaer dal adref yng Nghymru," dywedodd Williams.

"Fe deithiodd hi 150 milltir y dydd yn mynd â fi yn ôl ac ymlaen i ymarfer a phan wnes i droi'n 16 oed, fe wnes i symud i dai'r academi.

"Mae wedi mynd o hynny. Mae gen i lawer i wneud iawn amdano oherwydd maen nhw wedi gwneud cymaint i mi, ond gobeithio y bydd medal Olympaidd yn gwneud hynny."

Ychwanegodd Williams, wnaeth addo talu morgais ei rhieni yn llawn ar ôl ei buddugoliaeth yn y Gamp Lawn: "Doeddwn i ddim yn gwybod am taekwondo nes i mi ei wylio.

"Roeddwn i ar wyliau mewn carafán fechan yn ne Lloegr ac roedd Gemau Olympaidd Llundain ar y teledu. Doedden ni ddim yn gwybod dim byd amdano a dim ond am fod athletwraig o Brydain yn cystadlu wnaethon ni ei wylio. Ar y pryd roeddwn i'n gwneud cicfocsio.          

"Roedd yn edrych yn debyg am mai crefft ymladd ydi hi hefyd ond wedyn fe wnaeth Jade ddechrau ennill pwyntiau ac roedd y gynulleidfa'n chwarae eu rhan ac roeddwn i wedi ymgolli.

"Roeddwn i'n sgrechian drosti ac fe wnaeth hi ennill. Roedd Dad yn edrych arna' i ac fe wnaeth e ofyn tybed fyddwn i'n hoffi dilyn y gamp. Ar y pryd fe wnes i ddweud, 'am beth wyt ti'n siarad?'."

Erbyn hyn mae Williams yn hyfforddi ochr yn ochr â'i hysbrydoliaeth ym Manceinion gyda'r ddwy wedi ennill teitl Grand Prix y Byd yno ar dir cartref y llynedd.

Ar ôl dilyn y fuddugoliaeth honno gyda Champ Lawn yn Wuxi, Tsieina, eleni mae wedi ychwanegu teitl Cwpan y Llywydd yn Nhwrci a hi fydd yr un i'w threchu pan fydd yn lansio ei hymgyrch ddydd Sadwrn, Mai 18fed.

Bydd Jones yn cystadlu yn y categori -57kg 24 awr yn gynharach yn y rowndiau agoriadol, gyda rowndiau terfynol pob categori'n cael eu cynnal y diwrnod canlynol.

Mae'r ferch ifanc 26 oed gyda'r llysenw 'The Headhunter' yn cyfaddef y byddai ennill y teitl yn wireddu breuddwyd iddi, ar ôl cipio'r arian yn 2011 a'r efydd pan gynhaliwyd Pencampwriaethau'r Byd ddwy flynedd yn ôl ym Muju, De Korea.

"Dydw i heb ennill Pencampwriaethau'r Byd ac rydw i eisiau bod y cyntaf i ennill medalau aur Byd, Olympaidd ac Ewropeaidd," meddai Jones, sydd hefyd yn bencampwraig Ewrop ddwywaith.

"Mae fy ffrindiau i gyd, a'r teulu, yn mynd i fod yno ac felly mae'n amser gwell nag erioed i ennill y fedal aur. Wedyn fe alla' i edrych ar Tokyo."

Ar ôl colli'r £54,000 oedd ar gael yn Wuxi, mae Jones wedi dangos ei bod ar ei gorau yn barod ar gyfer Pencampwriaethau'r Byd gyda'i buddugoliaeth yng Ngornest Agored Sofia ym Mwlgaria ym mis Ebrill.