Dyddiadur Victoria

Victoria Benford, Maethegydd Perfformiad newydd yn Athrofa Chwaraeon Cymru yn cefnogi Nofio Cymru a Beicio Cymru, ydw i. Yn ystod fy wythnosau cyntaf yn fy ngwaith, roeddwn i'n ddigon ffodus i gael teithio gyda beicwyr ifanc Cymru i Daith yr Alban yr Ieuenctid 2019, a gwylio bwrlwm y ras gymalau 4 diwrnod gyda thimau o bob cwr o Brydain.    
HEadshot
Dyma ddyddiadur o fy mhrofiad i, a gwybodaeth am y bwyd a fwytodd yr athletwyr yn ystod y penwythnos o gystadlu.
Diwrnod 1

Yr her gyntaf oedd cael yr hyfforddwyr, y beicwyr a'r offer o Gasnewydd i'r Alban. Cafodd yr hyfforddwyr John ac Anthony goffi yn danwydd a nhw wnaeth y rhan fwyaf o'r gyrru gan ddiddanu pawb ar yr un pryd hefyd! Roedd gan y rhan fwyaf o'r beicwyr fwyd gyda nhw ar gyfer y siwrnai, yn cynnwys llawer o garbohydradau fel pasta neu reis i'w helpu nhw fel tanwydd ar gyfer y diwrnod canlynol. Ar ôl cael golwg sydyn ar y cymal cyntaf, roedd yn amser am fwyd (peli cig a llysiau gyda phasta/tatws a ffrwythau) a mynd i'r cyfarfod croeso. Ar ôl siwrnai hir, fe wnaeth yr athletwyr sesiwn gweithredu am 20 munud ar y beiciau segur a rholio, cael eu citiau ac wedyn mynd am y gwely. 
20190507_205940

Diwrnod 2: Cymal 1 y Ras
Roedd digon o opsiynau i frecwast, o frecwast poeth llawn neu dôst i uwd a grawnfwyd. Roedd hyn yr un fath bob dydd. Ar ôl i'r tîm gofrestru, fe aethon ni yn y car i gyrraedd lle i gynhesu, yn ymyl y llinell ddechrau/derfyn. Dydw i erioed wedi gweld gêm o 'Tetris ceir' mor gymhleth â'r maes parcio hwnnw - ac yn ôl pob tebyg, dydi ieuenctid 14 a 15 oed erioed wedi clywed am Tetris, felly fe wnaeth hynny i mi deimlo'n hen! Y merched oedd yn cystadlu gyntaf ac roedden nhw'n anlwcus iawn gyda'r tywydd oherwydd fe lawiodd yn ddi-baid drwy'r bore ac roedden nhw'n socian. Fe wnaethon nhw frwydro yn erbyn yr elfennau a gorffen yn gryf, ac enillodd un o'r merched y cymal. Ar ôl y ras, fe gawson nhw focs bwyd i ginio oedd yn cynnwys fflapjac, cwinoa a reis, i roi'r tanwydd yn ôl yn eu corff, a chyw iâr i drwsio'r cyhyrau ar ôl y cymal ac i baratoi ar gyfer y diwrnod canlynol.
Y bechgyn oedd yn cynhesu nesaf ac ar ôl i un cael pyncjar (dim byd na allai newid olwyn sydyn ei drwsio), cliriodd y tywydd ac fe wnaethon nhw feicio'n gryf hefyd.
Ar ôl y cymal cyntaf, roedd y beicwyr angen bwyd oedd yn hawdd ei fwyta ar gyfer adfer yn gyflym, felly fe brynais i ddiodydd Yazoo. Mae'r rhain yn opsiwn da ar ôl ras oherwydd maen nhw'n hawdd eu hyfed, yn blasu'n dda ac yn cynnwys carbohydradau i adfer storfeydd egni a phrotein i drwsio'r cyhyrau. Roedd y diodydd yma'n ddelfrydol ar gyfer dydd Sadwrn oedd â dau gymal. Fe wnes i brynu crempog gyda darnau o siocled ynddyn nhw, bariau grawnfwyd, cig sych a chnau fel opsiynau byrbryd hefyd. 
 Ar ôl y gyfres gyntaf o gyflwyniadau, roedd yn amser cinio. Yr opsiynau oedd pei cyw iâr gyda thatws stwnsh neu dro-ffrïad porc gyda iogwrt, ffrwyth a rocky road. Yn ystod amser cinio roedd yn amser i siarad tactegau cyn y treialon amser y bore wedyn.
20190507_210147 

Diwrnod 3: Cymalau 2 a 3 (ac ymweliad sydyn â'r ysbyty).
Gorffennodd y merched eu cymal wedi ennill a bonws amser mawr, ond roedd amheuaeth o anaf. Roedd un o'r merched wedi teimlo 'pop' yn ei phen-glin wrth iddi fynd rownd cornel ac, ar ôl gorffen y cymal (yn rhagorol), fe aethon ni i'r ysbyty. Cadarnhaodd y pelydr-X nad oedd yr anaf yn ddifrifol, ond roedd yn ddiwedd ar ei ras hi. Yn y cyfamser, fe feiciodd y bechgyn yn dda dros Gymru hefyd, a gorffen yn ail yn y treial amser i dimau gyda ras ragorol.
Ar ôl tanwydd amser cinio, ymlaen i'r cymal nesaf a rasys cyflym ac adloniadol i'r bechgyn a'r merched. Fe wnaeth pawb fwynhau noson Fajita (detholiad o gigoedd a llysiau) a'r trimings I GYD - gwacamole, salsa, caws a hufen sur. Yn y cyflwyniad, roedd y merched ar frig y podiwm i dimau, gydag un yn y siwmper Felen yn mynd ymlaen i'r cymal terfynol.        
20190507_210208                
 
Diwrnod 4: Y diwrnod olaf
Roedd Diwrnod 4 yn ddiwrnod prysur gan ddechrau gyda crit (term y byd beicio am gylched) o amgylch yr ysgol. Roedd y cymal terfynol yn berfformiad mentrus gan y beicwyr i gyd. Fe enillodd y merched bob siwmper a daeth un o'r bechgyn yn drydydd yn y Dosbarthiad Cyffredinol (GC).

Mewn sesiwn dadfriffio ar gyfer y penwythnos, fe soniais i am faeth! Roedd dau ddarn allweddol o wybodaeth. I ddechrau, fe wnes i eu hatgoffa nhw o bwysigrwydd plât lliwgar a 'bwyta'r enfys' i sicrhau eu bod yn cael digon o ficrofaethynnau i gynnal eu corff a'u system imiwnedd drwy ras o sawl cymal. Yn ail, roedd yn bwysig ceisio dechrau ymarfer bwyta ar y beic oherwydd mae'n sgil y bydd rhaid iddyn nhw ei dysgu erbyn pan fydd y rasys yn hirach.  
            
Ar ôl y cyflwyniadau terfynol, roedd yn amser mynd yn ôl am Gasnewydd ar ôl penwythnos hynod lwyddiannus. Fe wnes i ddysgu llawer a chael fy nerbyn yn llawn gan dîm Beicio Cymru - diolch yn fawr am fy nghroesawu i a llongyfarchiadau!
20190507_210053