Gwerth Chwaraeon (1)

Buddsoddi mewn chwaraeon yn arwain at fanteision enfawr i Gymru, yn ôl gwaith ymchwil newydd. 

Am bob £1 sy'n cael ei buddsoddi mewn chwaraeon yn y wlad, rydyn ni'n elwa o £2.88 yn ôl adroddiad cenedlaethol a gomisiynwyd gan Chwaraeon Cymru.

Cynhyrchwyd £3,428m o fudd i gymunedau Cymru o gymryd rhan a gwirfoddoli mewn chwaraeon yn 2016/17.
Mae'r adroddiad Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI) yn argymell strategaethau a buddsoddi parhaus er mwyn annog cymryd rhan a gwirfoddoli.  
Y dadansoddiad a gynhaliwyd gan Ganolfan Ymchwil y Diwydiant Chwaraeon (SIRC) ym Mhrifysgol Sheffield Hallam yw'r cyntaf o'i fath er mwyn mesur cyfraniad ehangach chwaraeon at Gymru. 

Mae dadansoddiad o'r ffigur cyffredinol yn dangos bod gwerth cymdeithasol gwell cyfalaf cymdeithasol yn £651.47m; gwell addysg yn £91.15m; a llai o droseddu £2.17m. Mae gwerth cymdeithasol gwell iechyd yn £295.17m.
Mae lles goddrychol yn cyfrif am gyfran sylweddol o'r gwerth cymdeithasol sydd wedi'i greu yng Nghymru (60.6%).
"Y newyddion calonogol, fel gydag astudiaethau chwaraeon SROI blaenorol, yw bod yr amcangyfrifon sydd wedi'u cyflwyno yn astudiaeth SROI Cymru yn geidwadol. Mae gwerth chwaraeon i Gymru'n debygol o fod yn fwy fyth," esboniodd Pennaeth Dirnadaeth a Pholisi Chwaraeon Cymru, Owen Hathway.
"Er hynny, yr hyn rydyn ni'n ei weld yw sut mae'r canfyddiadau'n dangos effaith chwaraeon yng Nghymru. Sut gall, ac mae, chwaraeon yn cefnogi canlyniadau iechyd, cyflogadwyedd, cydlyniant cymdeithasol, y sector gwirfoddol, atal troseddu a thu hwnt. Mae'n cyflwyno achos cadarn dros barhau i fuddsoddi mewn mentrau a llwybrau chwaraeon, yn ogystal â chydweithio â phartneriaid i sicrhau mwy fyth o ganlyniadau."