Hoci Cymru’n Gobeithio am Haf Llwyddiannus

Mae wedi'i gofnodi fel y diwrnod mwyaf yn hanes hoci merched Cymru.              

Ychydig dros flwyddyn yn ôl, synnodd carfan y capten Leah Wilkinson yr India, y tîm sy'n rhif 10 yn y byd, drwy ennill y gêm agoriadol yng Ngemau'r Gymanwlad yn Awstralia o 3-2.

Creodd y canlyniad sioc fawr ym mhentref y Gemau ar yr Arfordir Aur a thaniodd Gemau Cymanwlad a dorrodd bob record i Dîm Cymru. 

Mae'r hyfforddwr Kevin Johnson yn gobeithio y gall y chwaraewyr ailafael yn ysbryd y Gemau hynny mewn cyfnod prysur iawn i'r garfan genedlaethol, gyda dwy gystadleuaeth fawr ar y gorwel yn ystod y misoedd sydd i ddod.

Yn gyntaf mae Rowndiau Terfynol Cyfres FIH y Merched yn cael eu cynnal yn Valencia ym mis Mehefin - sy'n cario pwyntiau safleoedd hanfodol ar gyfer twrnameintiau yn y dyfodol - ac mae Pencampwriaethau Ewrop yn Glasgow ym mis Awst.       

Sarah Jones Hockey

Llun Gan: Gemau Gymanwlad Cymru

Gyda chwaraeon merched yng Nghymru byth yn cael proffil mor uchel, mae Johnson yn awyddus i'w chwaraewyr ymuno yn y teimlad da.                  

"Trechu'r India oedd un o'r buddugoliaethau gorau a mwyaf hanesyddol i ni fel gwlad," dywedodd Johnson. "Mae ennill fel yna'n ein cymell ni ac yn ein hysbrydoli i ddal ati oherwydd drwy weithio'n galed mae cyfle i ni drechu'r timau sydd yn y safleoedd uwch ein pen."
 
Ond mae llwyddiant a chymhwyso ar gyfer cystadlaethau mawr nid yn unig yn gofyn mwy gan y garfan o ran amser ac ymrwymiad, ond hefyd yn golygu costau ariannol ychwanegol i chwaraewyr sy'n chwarae'r gamp yn rhan amser ac yn ceisio ymdopi â gyrfaoedd prysur hefyd.

Ychwanegodd Johnson: "Dydyn ni ddim yn cael cyfle i chwarae cymaint o gemau ag y dylen ni a dyma'r ffordd orau o wella eich gêm, ond mae cost enfawr o gael dim ond dau dwrnamaint mewn blwyddyn.            

"Mae Chwaraeon Cymru'n wych ac wedi bod yn wych yn ceisio gwneud popeth o fewn eu gallu i ni. 

"Nawr mae'n rhaid i ni geisio sicrhau cymaint o nawdd â phosib i helpu i'n gwthio ni i'r lefel nesaf a chodi ein proffil fel camp. 

"Mae llawer o newid a mwy o sylw i chwaraeon merched ar hyn o bryd ac rydw i'n credu bod ein hathletwyr ni'n glod enfawr i'w cenedl ac yn fodelau rôl rhagorol ac yn ysbrydoli pawb. 
"Os yw cwmnïau eisiau ein cefnogi ni a'n chwaraewyr, a deall eu cefndir a'u cyflawniadau, byddai honno'n stori grêt i unrhyw gwmni.

"Dydyn ni ddim yn hoffi gweld chwaraewyr yn gorfod cyfrannu at chwarae dros eu gwlad ond fel y rhan fwyaf o bethau, er mwyn chwarae mwy, rhaid cael mwy o gyfraniad.

"Dyma pam rydyn ni'n chwilio drwy'r amser am ychydig o nawdd ac am gwmnïau i'n helpu ni ar ein siwrnai oherwydd byddwn yn gwella ein safle o chwarae mwy o gemau.

"Wrth siarad am ein paratoadau corfforol, ein cryfder a'n gwaith siapio, mae'r chwaraewyr yn fwy heini nag erioed."

Un chwaraewraig o Gymru sy'n mynd i gael cyfnod llawer prysurach yw'r chwaraewraig canol cae Sarah Jones sydd hefyd wedi bod yn cynrychioli Prydain Fawr yn y Gynghrair Broffesiynol. Mae wedi cael teithio i Awstralia, Tsieina, Seland Newydd, yr Ariannin a'r Unol Daleithiau ar gyfer hyn eleni.

Mae gan y chwaraewraig o Gaerdydd, un arall o sêr Gemau'r Gymanwlad yr haf diwethaf, gyfle gwirioneddol i gael ei dewis ar gyfer y Gemau Olympaidd y flwyddyn nesaf yn Tokyo, gan efelychu Sarah Thomas a enillodd fedal efydd gyda Phrydain Fawr yn Llundain yn 2012.

"Mae Sarah wedi gwneud yn dda ac mae'n aelod da o grŵp Prydain Fawr. Rydyn ni'n gobeithio y bydd yn gallu chwarae yn y Gemau Olympaidd. Byddai hynny'n grêt i hoci yng Nghymru oherwydd dydyn ni ddim wedi gweld hyn ers 2012.

"Fi oedd ei hyfforddwr hi yn y clwb yn Holcombe ac wedyn fe gefais i'r swydd gyda Chymru yn 2016, felly roeddwn i'n ei hadnabod hi cyn hyfforddi Cymru. 

"Mae wedi bod yn grêt gweithio gyda hi a'i gweld yn ffynnu a chael cyfle gyda Phrydain Fawr. Mae hi'n chwaraewraig wych i ni ac mae'n haeddu pethau mawr."

Mae carfan y dynion yn wynebu cyfnod yr un mor brysur gyda Rowndiau Terfynol Cyfres FIH ym Malaysia (Ebrill 26-Mai 4) ac wedyn y Pencampwriaethau Ewropeaidd yng Ngwlad Belg.

Dywedodd y prif hyfforddwr Zak Jones: "Y peth allweddol i ni ym Malaysia yw ein bod ni'n gallu codi yn y safleoedd a fydd yn penderfynu ar gymhwyso ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol, fel Gemau'r Gymanwlad.

"Rydyn ni'n dod yn ôl oddi yno ac wedyn yn dechrau'n syth ar ein paratoadau ar gyfer yr Ewros, sy'n enfawr i ni gan ein bod ni yn yr haen uchaf am y tro cyntaf erioed mewn gwirionedd. 

"Rydyn ni wedi bod yn yr haen uchaf o'r blaen pan oedd yn dwrnamaint 12 tîm. Y tro olaf oedd 1999 pan oeddwn i'n ddigon ffodus i fod yn chwarae, sy'n dangos ei fod amser maith yn ôl.

"Ers hynny, pan aeth yn ddwy adran o wyth, dydyn ni ddim wedi bod yn yr haen uchaf. 

"Rydyn ni mewn grŵp gyda Gwlad Belg, sy'n bencampwyr presennol y byd, Sbaen sy'n eithaf da ar hyn o bryd, a Lloegr, felly fe fydd yn gryn dipyn o her. 

Yr her fawr i ni yw ceisio gwneud cystal ag y gallwn ni ac aros yn yr haen uchaf am ddwy flynedd, a dim ond chwarae'r timau safleoedd uwch yn fwy rheolaidd ac ennill y pwyntiau safleoedd sydd mor bwysig."

Ychwanegodd Jones, yr oedd ei dîm o fewn dau funud i gêm gyfartal yn erbyn Lloegr ar ôl bod ar y blaen o 2-0 ar yr Arfordir Aur: "Ar ôl y perfformiadau yn y Gymanwlad roedden ni'n gobeithio y bydden ni'n cael rhywfaint o nawdd, ac y bydden ni wedi gallu lleihau cyfraniadau'r chwaraewyr. 

"Mae'n anodd fel hyfforddwr gofyn cymaint ag y gallwn ni ganddyn nhw. Mae rhai ohonyn nhw'n gorfod colli eu gwaith ac mae eraill yn gorfod cymryd gwyliau neu absenoldeb heb dâl, ac rydyn ni'n gofyn iddyn nhw gyfrannu hefyd. 

"Dyna'r her fwyaf i ni ar hyn o bryd, ceisio dod o hyd i ryw fath o ateb."

Un o sgil-effeithiau perfformiadau gwell Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf yw bod sawl chwaraewr wedi arwyddo i brif glybiau yn yr Almaen a'r Iseldiroedd.

Mae hynny'n cynnwys yr amddiffynnwr o Abertawe, Dan Kyriakides, sy'n gobeithio y bydd ei gyfnod yn yr Almaen yn rhoi hwb i'w gyfle i fod yn rhan o Dîm Prydain Fawr yn Tokyo.

"Fe siaradodd Dan gyda Phrydain Fawr am chwarae yn yr Almaen ac roedd yn meddwl y byddai'n well i'w ddatblygiad," ychwanegodd Jones.

"Roeddwn i'n meddwl ei fod yn anhygoel yng Ngemau'r Gymanwlad a phan ddaw ei gontract i ben mewn ychydig fisoedd, rydw i'n gwybod bod Prydain Fawr wedi ei wahodd yn ôl i ymarfer, felly fe fyddan nhw'n adolygu ble mae ar hyn o bryd. Mae'n cystadlu am y Gemau Olympaidd."