Lansio cronfa £1m ‘Lle i Chwaraeon’ i wella cyfleusterau chwaraeon Cymru

Mae Chwaraeon Cymru, mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, heddiw (30 Ebrill 2019) wedi lansio cronfa newydd, 'Lle i Chwaraeon', gyda hyd at £1m ar gael i glybiau a sefydliadau chwaraeon ledled Cymru.

Bydd y gronfa ar gael i gefnogi prosiectau sy'n awyddus i wella, amddiffyn neu greu cyfleusterau chwaraeon newydd.  

Gwahoddir ceisiadau gan grwpiau chwaraeon cymunedol a gall gynnwys pethau fel llifoleuadau, arwynebau ami-chwaraeon, ehangu neu wella cyfleusterau sy'n bodoli eisoes ac yn y blaen. Mae manylion meini prawf y gronfa i'w gweld ar wefan Chwaraeon Cymru.

Rhaid gwneud ceisiadau ar-lein erbyn 28 Mehefin 2019 (5yp) ac, yn bwysig, mae angen i'r prosiectau gael eu cwblhau erbyn diwedd Mawrth 2020.

Dywedodd Brian Davies, Cyfarwyddwr Perfformiad gyda Chwaraeon Cymru: "Mae'n hysbys fod cael y cyfleusterau iawn yn eu lle yn gallu cael effaith fawr ar brofiad person o chwaraeon ac yn ei gwneud hi'n fwy tebygol y byddan nhw'n cyfranogi'n rheolaidd. Bydd y gronfa hon yn helpu clybiau, sefydliadau a chyfleusterau chwaraeon ledled Cymru i greu amgylcheddau yng nghalon ein cymunedau ar gyfer cyfranogi, mwynhau a chael bodlonrwydd."

"Dylai fod yna le i chwaraeon ar gyfer pawb. Trwy ymgeisio i'r gronfa hon, gallech roi cyfle i'ch clwb neu grŵp greu neu wella cyfleuster a fydd yn cael effaith barhaol ar gyfranogwyr newydd neu rai presennol am flynyddoedd i ddod." 

A place for sport

Dywedodd Sam Warburton OBE, cyn chwaraewr rygbi Cymru a Llewod Prydain ac Iwerddon: "Roeddwn yn ddigon ffodus i hyfforddi gyda chyfleusterau ardderchog pan oeddwn yn tyfu lan yng Nghaerdydd.  Er hynny, dwi'n gwybod nid yw pob math o chwaraeon nac athletwr mor ffodus, felly mae'n bwysig ein bod yn gwella'r cyfleusterau sydd gennym ar draws Cymru i annog y genhedlaeth nesaf i gael hwyl a chyrraedd eu potensial. Rwy'n annog unrhyw un sy'n ymwneud â chwaraeon lawrgwlad i wneud cais am y gronfa newydd fel bod modd iddynt cael eu datblygu a gwneud gwahaniaeth mawr i'r gymuned gyfan." Clwb cyntaf Sam oedd Clwb Rygbi Rhiwbeina ac mae nawr yn lysgennad i Sylfaen CymunedolGleision Caerdydd.

Apply Online Welsh

Mae'r gronfa gyfalaf newydd ar gyfer cyfleusterau chwaraeon Cymru yn arwydd o ymrwymiad pendant gan Lywodraeth Cymru i helpu i foderneiddio'r cyfleusterau chwaraeon sy'n hybu eu gweledigaeth ar gyfer cenedl egnïol ble gall pawb fwynhau chwaraeon gydol eu hoes.

Dywedodd Dafydd Elis -Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Mae cyfleusterau modern, hygyrch a chynaliadwy yn bwysig os ydyn ni am annog a chefnogi pobl o bob oed i arwain bywydau iach ac egniol. Rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu neilltuo rhywfaint o gyllid i greu'r gronfa newydd hon ac rwy'n edrych ymlaen at weld rhai ceisiadau cyffrous.

"Gwyddom am effaith gadarnhaol y gall chwaraeon ei gael ar ein hiechyd a'ch lles, boed hynny fel cyfranogwyr, gwirfoddolwyr neu wylwyr. Mae chwaraeon hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth glymu cymunedau, gan roi uchelgais i bobl ifanc, codi'n proffil rhyngwladol a chreu manteision economaidd i Gymru. Gyda'r buddsoddiad hwn, gobeithiwn y byddwn yn creu lle ar gyfer chwaraeon i fwy o bobl."    

I wneud cais am gyllid ewch i https://grants.sport.wales/en/login?ReturnUrl=%2f neu os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol ynghylch y gronfa ffoniwch  0300 3003130.

Mwy o wybodaeth

Rhaid i'r holl arian a ddyfernir gael ei wario yn llawn erbyn diwedd mis Mawrth 2020 - ni ddylai prosiectau nad oes modd iddynt gadw at yr amserlen hon gael eu datblygu ymhellach. Bydd rhaid i ymgeiswyr ddangos yn glir pa wahaniaeth fydd y grant y gwnaed cais amdano'n ei wneud, o ran niferoedd ac ansawdd.          

Gall ceisiadau fod yn canolbwyntio ar y mathau canlynol o brosiectau:

 • Gwaith adeiladu*;
 • Effeithlonrwydd amgylcheddol*;
 • Offer;
 • Uwchraddio cyfleusterau;
 • Llifoleuadau*;
 • Gwaith cynnal a chadw;
 • Gwaith ar gaeau;
 • Ardaloedd chwarae;
 • Ffioedd proffesiynol; 
 • Newid/ailwynebu/atgyweirio; 
 • Parciau sglefrio*;
 • Storio;
 • Arall.

*Efallai y bydd y rhai sydd wedi'u marcio â seren yn gorfod cael caniatâd cynllunio a/neu reoliadau adeiladu.  Er bod cyfarwyddyd ychwanegol ynghylch hyn yn cael ei ddarparu ar-lein, cofiwch fod prosiectau o'r natur yma'n cymryd mwy o amser i'w gweithredu fel rheol.

Ni fydd unrhyw brosiectau refeniw yn cael eu hystyried, ar wahân i ffioedd proffesiynol perthnasol ar gyfer prosiectau adeiladu. Nid oes swm isaf nac uchaf ar gyfer dyfarniad.          

Meini Prawf Cyllido

Profir pob cais yn erbyn yr egwyddorion pwysig canlynol:                

 • Mae'r prosiect yn rhan o gynllun strategol ar gyfer y sefydliad.
 • Mae'n cyfrannu at dirlun lleol o gyfleusterau modern ac addas i bwrpas i gynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.
 • Mae'n cefnogi darpariaeth aml-chwaraeon ar y safleoedd presennol.
 • Mae'n cefnogi integreiddio gwasanaethau h.y. 'ehangach na chwaraeon/hamdden'.
 • Wedi'i gynnwys yng nghynlluniau cyfleusterau'r Awdurdod Lleol a / neu'r Corff Rheoli Cenedlaethol neu'n cael ei gefnogi gan un o'r cyrff.
 • Yn cefnogi darpariaeth mewn cymuned ddifreintiedig - byddai prosiectau sy'n ceisio rhoi sylw i faterion dwys yn gysylltiedig â diffyg cyfranogiad mewn cymunedau neu ddatblygiadau sy'n cael eu cynnal mewn ardal sy'n dioddef o anfantais economaidd yn cael eu hystyried fel blaenoriaeth uchel. 
 • Yn hybu cyfleoedd cyfartal, yn enwedig ar gyfer pobl anabl neu grwpiau a dangynrychiolir.                    
 • Yn annog cyfranogiad teuluol mewn chwaraeon a hamdden actif.   
 • Ystyriaeth briodol i sefydlogrwydd ariannol ac, yn ddelfrydol, yn cynnwys cyfraniad ariannol.

Hefyd asesir ceisiadau yn erbyn amcanion y cynllun a rhaid iddynt ddangos eu bod wedi ystyried y canlynol:   

 • Pa gyfleusterau lleol eraill sydd ar gael eisoes neu wedi'u cynllunio.
 • Yr angen/galw lleol am hwyluso cyfranogiad mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.
 • Cydweithredu - potensial i rannu darpariaeth a/neu gydleoli gwasanaethau.
 • Effaith amgylcheddol.