Llanelli i gynnal y sgwrs genedlaethol gyntaf am chwaraeon

Bydd y gyntaf mewn cyfres o sgyrsiau cenedlaethol am ddyfodol chwaraeon yng Nghymru'n cael ei chynnal yn Llanelli ddydd Gwener (Ionawr 12).

Wrth i Chwaraeon Cymru ofyn i'r cyhoedd am eu barn i ddylanwadu ar gyfeiriad chwaraeon yn genedlaethol, bydd bron i 100 o bobl o'r sector chwaraeon yng Nghymru'n trafod pynciau allweddol mewn digwyddiad ym Mharc Y Scarlets.

Fis Tachwedd, lansiodd Chwaraeon Cymru 'Chwaraeon a Fi - Y Sgwrs', cyfle i bawb yng Nghymru fynegi eu barn ar ddyfodol chwaraeon yng Nghymru. Bydd Chwaraeon a Fi yn cynnwys y cyhoedd a rhanddeiliaid mewn sgwrs dwy ffordd am weledigaeth newydd ar gyfer chwaraeon yng Nghymru a datblygiad strategaeth newydd ar gyfer Chwaraeon Cymru.     

Dywedodd Lawrence Conway, Cadeirydd Chwaraeon Cymru:

"Fel cenedl, dim ond traean o boblogaeth Cymru sy'n egnïol yn gorfforol yn unol â'r lefelau a argymhellir. Mae hyn, ar y cyd â lefelau cynyddol o ordewdra mewn plant ac oedolion, yn fom amser o ran iechyd. Does dim posib i chwaraeon roi sylw i broblem anweithgarwch corfforol ar eu pen eu hunain ond rhaid gwneud mwy. Dyma pam roeddwn i mor falch o gael cais i weithio gyda phobl a sefydliadau ledled Cymru i ddatblygu gweledigaeth newydd ar y cyd ar gyfer chwaraeon."

 My Welsh Sport (CYM)

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru:

"Mae gan bobl wahanol gymhelliant i gymryd rhan mewn chwaraeon - o fwynhad i les, o berfformiad unigol i fod yn athletwr gorau ein gwlad ni. Mae'n bwysig ein bod ni'n gwrando ar y sbectrwm eang o bobl ledled Cymru wrth i ni weithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid i ddylanwadu ar weledigaeth newydd ar gyfer chwaraeon.

"Mae chwaraeon yn hwyl ac mae bod yn egnïol yn hanfodol os ydyn ni am wella iechyd ein cenedl ni. Mae llawer o bobl sydd ddim yn mwynhau'r manteision mae chwaraeon yn eu cynnig ac felly rhaid i ni gael gweledigaeth newydd sydd wedi'i gwreiddio yn anghenion pobl Cymru ac yn sicrhau bod cymryd rhan mewn chwaraeon yn dod yn realiti ar gyfer mwy a mwy ohonom ni.

"Rydyn ni eisiau i unigolion a sefydliadau ddylanwadu ar weledigaeth newydd ar gyfer chwaraeon y gall pawb yng Nghymru ei chefnogi. Bydd Chwaraeon Cymru'n cydlynu'r weledigaeth, ond nid gweledigaeth Chwaraeon Cymru fydd hi, ond gweledigaeth ar gyfer pawb."

Rydyn ni'n gofyn i bobl gymryd rhan mewn gwahanol ffyrdd, gan gynnwys drwy ddigwyddiadau rhanbarthol, cyfarfodydd ac ar-lein.

Bydd cyfraniadau newydd a blaenorol gan randdeiliaid yn dylanwadu ar y weledigaeth ar gyfer chwaraeon a strategaeth ar gyfer Chwaraeon Cymru, yn ogystal â dogfennau a chanllawiau polisi cenedlaethol allweddol. Bydd y weledigaeth yn rhoi sylw i rôl chwaraeon mewn cyflawni ymrwymiadau Ffyniant i Bawb a bodloni gofynion y ddeddfwriaeth yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

"Rydyn ni wedi ymrwymo i wrando ac adlewyrchu ar anghenion Cymru fel bod mwy o bobl yn gallu mwynhau chwaraeon a bod yn egnïol," ychwanegodd Powell."Bydd pob syniad yn cael ei ystyried."  

"Mae chwaraeon yng Nghymru wedi gwneud cynnydd sylweddol gyda mwy o bobl ifanc yn cymryd rhan a nifer mwy nag erioed o'r blaen o fedalau Olympaidd i athletwyr Cymru. Hefyd rydyn ni'n gwybod bod nifer o rwystrau a heriau'n atal llawer o bobl rhag bod yn egnïol. Rhaid i ni roi sylw i'r rhain a dod o hyd i atebion i bara."

Drwy Chwaraeon a Fi, bydd Chwaraeon Cymru hefyd yn datblygu strategaeth pum mlynedd newydd ar gyfer y sefydliad, i ddatgan sut bydd yn cyflawni ei ymrwymiadau yn unol â'r weledigaeth newydd a ddatblygir a chan ystyried argymhellion yr Adolygiad Gweinidogol diweddar o Chwaraeon Cymru.                  

Am fwy o wybodaeth am Chwaraeon a Fi, ac i gyfrannu, ewch i www.chwaraeon.cymru/chwaraeonafi