Llwyddiant Gemau’r Gymanwlad yn tynnu sylw at yr angen am weithio fel tîm yng Nghymru

Rhaid efelychu'r gwaith tîm rhagorol sydd wedi dod â llwyddiant yng Ngemau'r Gymanwlad yn yr holl chwaraeon cymunedol a chael mwy o bobl i gymryd rhan yn rheolaidd, dywed Prif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Cymru, Sarah Powell.

Gyda llwyddiant na welwyd ei debyg o'r blaen dramor, roedd Tîm Cymru yn Wales 7fedyn y tabl medalau cyffredinol. Roedd y casgliad o 36 o fedalau yr un faint â'r nifer mwyaf erioed a enillwyd ynGlasgowyn 2014 ac roedd y 10 medal aur yn cyfateb i record Cymru yn Aucklandyn 1990.

"Mae athletwyr Cymru wedi gwneud Cymru'n falch,"dywedodd Sarah Powell."Maen nhw wedi bod yn ffynhonnell wych o ysbrydoliaeth ac rydw i eisiau llongyfarch pob un ohonyn nhw, ochr yn ochr â'r cyrff rheoli cenedlaethol a'r staff cefnogi. Rhaid rhoi canmoliaeth a chydnabyddiaeth arbennig i Dîm Cymru hefyd am eu holl waith dros flynyddoedd lawer yn paratoi ar gyfer y Gemau."

 

swim team

"Mae ymrwymiad, dyhead ac ysbryd tîm yr athletwyr wedi bod mor amlwg, a'u balchder yn gwisgo fest goch Cymru i gystadlu. 

"Maen nhw wedi creu eiliadau a fydd yn aros yn y cof am hir iawn ac wedi codi'r safon ar gyfer chwaraeon perfformiad yng Nghymru. Rydyn ni wedi gweithio mewn ffordd wahanol yng Nghymru; dydyn ni heb gyfeirio buddsoddiad ar sail fformiwla'n seiliedig ar dargedu medalau, rydyn ni wedi buddsoddi mewn galluogi'r rhai sydd â photensial i allu perfformio ar eu gorau. Rydyn ni wedi buddsoddi mewn amrywiaeth eang o chwaraeon a chydweithio'n agos i sefydlu'r holl elfennau i'r athletwyr a'r staff cefnogi ffynnu yng Ngemau'r Gymanwlad.                

"Hefyd rydyn ni wedi buddsoddi'n drwm yn ein cymunedau ni ar lawr gwlad, gan sicrhau bod y sylfeini ar gyfer cymryd rhan mewn chwaraeon mor eang a llawn â phosib. Pan mae'ch cenedl chi'n un fechan, mae'n rhaid i chi sicrhau bod pob owns o dalent yn cael ei chanfod a'i meithrin."

Mae cyllid gan y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru, a phartneriaethau gyda phrifysgolion Cymru i edrych ar ddatrysiadau arloesol, ymhlith yr elfennau allweddol eraill sydd wedi arwain at lwyddiant ar y cyd ar yr Arfordir Aur.

Hefyd mae rôl chwaraeon cymunedol yn hanfodol i roi'r profiad a'r mwynhad cyntaf o chwaraeon. Dros nifer o flynyddoedd, mae'r ffocws wedi bod ar ddatblygu llwybrau o chwaraeon cymunedol drwodd i berfformiad uchel.   

Ychwanegodd Powell:

"Roedd dau berfformiwr wnaeth argraff fawr arna' i. Roedd y cyntaf yn y felodrom pan enillodd Elinor Barker yr aur yn y ras bwyntiau gydag arddangosfa glinigol o feicio trac o safon byd ochr yn ochr â dwy gydaelod o dîm Cymru. Cryfder gweithio fel tîm i sicrhau canlyniad gwych.

"Yn ail, agwedd 'peidio ildio byth' Non Stanford yn y gystadleuaeth gyntaf un yn y Gemau. Ei hagwedd oedd ceisio ysbrydoli cydaelodau ei thîm a bod yn fodel rôl i helpu ei thîm i lwyddo.   

"Yn ystod y misoedd diwethaf, rydyn ni wedi bod yn gofyn i bobl beth yw'r heriau a'r cyfleoedd i chwaraeon yng Nghymru. Y neges rydyn ni'n ei chlywed yn glir ydi: er mwyn i chwaraeon yng Nghymru gael canlyniadau gwell fyth yn y dyfodol ar lefel perfformiad uchel a chymunedol, bydd rhaid wrth waith tîm a dyfalbarhad.     

"Er bod yr adborth wedi canolbwyntio ar rôl y sector chwaraeon, mae'n glir wrth edrych ar yr esiampl yn y byd beicio - yn ymwneud ag ymrwymo i nod clir, cydweithio, a defnyddio'r un faint o egni a buddsoddiad - y gallwn ni gyflawni pethau mawr.                             

"Gallai'r manteision i Gymru o ran cenedl fwy egnïol ac iach greu newid llwyr i genhedlaeth o bobl." 

Mae Chwaraeon Cymru wedi cyhoeddi glasbrint ar gyfer chwaraeon yng Nghymru ar ôl sgwrs genedlaethol am bedwar mis. Mae'r weledigaeth ddrafft ar gyfer chwaraeon yn agored ar gyfer ymgynghori arni tan ddiwedd mis Ebrill.        

Mae'r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru a'r Crynodeb o'r Adborth i'w gweld yn www.sport.wales/mywelshsport.

Gellir cyflwyno sylwadau ar-lein fel a ganlyn:

  • E-bost - feedback@sport.wales
  • Ysgrifennu at Chwaraeon Cymru yn Y Sgwrs, Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW
  • Rhif Ffôn - 0300 300 3119