Prosiect newydd yng Nghymru’n annog y cyhoedd i fod yn ddiogel wrth anturio yn yr awyr agored

Bydd lansiad prosiect diogelwch awyr agored cenedlaethol, sy'n cael ei ariannu'n rhannol gyda £40,000 o gyllid Llywodraeth Cymru, yn cael ei gynnal ym Mhlas Menai yfory (dydd Mercher 5 Gorffennaf).

Bydd y Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ar gyfer Cymru, Plas Menai, yn croesawu mwy na 300 o blant ysgol ac aelodau'r cyhoedd a fydd yn ymweld â'r ganolfan i gymryd rhan yn sesiynau Nofio Diogel yr RNLI, a hefyd yn cyfarfod y gwasanaethau brys a phartneriaid chwaraeon, a fydd yn cynnig cyngor am ddiogelwch yn yr awyr agored.                     

Bydd y digwyddiad yn cynnwys lansiad Anturio Doeth Cymru, prosiect newydd cyffrous sydd wedi cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru drwy Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth Croeso Cymru.

Mae'r prosiect, sy'n ceisio ein cadw ni'n ddiogel wrth i ni fwynhau gweithgarwch yn yr awyr agored, yn annog gwaith partneriaeth a syniadau arloesol a fydd yn denu mwy o ymwelwyr i Gymru.          

Yn waddol i Flwyddyn Antur 2016, bydd Anturio Doeth Cymru yn elwa o flynyddoedd thema Croeso Cymru wrth i ni symud i Flwyddyn y Môr ar gyfer 2018.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates: "Rydw i'n hynod falch ein bod ni wedi gallu cefnogi'r prosiect pwysig yma a fydd yn dechrau trafodaeth rhwng y sefydliadau niferus sydd eisiau i bobl fwynhau awyr agored gwych Cymru'n ddiogel. Drwy gydweithio, byddwn yn datblygu ac yn hybu negeseuon clir, a fydd yn galluogi pobl i anturio'n ddoeth a mwynhau eu hamser yn yr awyr agored gwych yn ddiogel."

Dan arweiniad y Bartneriaeth Awyr Agored, mae partneriaid allweddol o bob cwr o Gymru'n cefnogi'r prosiect, gan gynnwys Timau Achub Mynydd, yr Heddlu, Parciau Cenedlaethol, Cyrff Rheoli Cenedlaethol, yr RNLI, Awdurdodau Lleol, Chwaraeon Cymru a llawer mwy.

Dywedodd Tracey Evans, Prif Swyddog Gweithredol y Bartneriaeth Awyr Agored: "Rydyn ni'n gyffrous am fod yn dechrau arwain y prosiect newydd yma a gweithio gyda phartneriaid er mwyn i gymunedau lleol fod yn hyderus a doeth wrth anturio. Amcanion y prosiect yw creu Cymru iach a mwy cyfartal o gymunedau cydlynus ac rydyn ni'n edrych ymlaen at gydlynu hyn a cheisio cyrraedd y nod."

Mae'r prosiect hwn yn un o 38 o brosiectau ledled Cymru sydd wedi cael eu cyllido gan y £2 miliwn o Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Rhanbarthol a Chronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth Croeso Cymru, gyda'r nod o gyflwyno prosiectau arloesol i gefnogi blynyddoedd thema Croeso Cymru.  

Safety Day1      

Er bod y Digwyddiad Awyr Agored yn cynnwys neges ddifrifol am ddiogelwch, bydd hefyd yn cynnwys llawer o weithgareddau hwyliog ac arddangosfeydd gan Fad Achub Biwmares, Timau Chwilio ac Achub a Chŵn Newfoundland.

Hefyd gall ymwelwyr â'r digwyddiad am ddim siarad am yrfaoedd a chael gwybodaeth gan y gwasanaethau amrywiol sy'n bresennol, gan gynnwys Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru a'r RAF.

Dywedodd Hope Filby o Blas Menai: "Fel y lleoliad cyntaf yng Nghymru i gynnal y cynllun Nofio Diogel y llynedd, rydyn ni'n falch o'i gynnal eto'r haf yma a'i glymu gyda digwyddiad sy'n hybu diogelwch yn ehangach. Mae digwyddiadau ymwybyddiaeth fel y rhai yma'n bwysig iawn i deuluoedd lleol a thwristiaid fel ei gilydd ac mae gennym ni raglen lawn i bawb ei mwynhau, am ddim."

A.Plas Menai