Rhaglen y Llysgenhadon Ifanc yn Helpu i Drechu Unigrwydd yng Nghymru

Ar adeg pan rydym yn clywed bod pobl ifanc yn teimlo'n fwy unig nag unrhyw grŵp oedran arall, mae un rhaglen yn helpu i wneud byd o wahaniaeth. Mae adroddiad newydd yn awgrymu bod pobl ifanc ledled Cymru sy'n cymryd rhan yn rhaglen y Llysgenhadon Ifanc yn gwella lles eu meddwl.                 

Er mai dim ond 36 allan o'r 200 a ymatebodd ddywedodd eu bod wedi ymuno â'r rhaglen er mwyn cyfarfod pobl newydd, roeddent i gyd bron yn synnu o weld ei fod yn fonws ychwanegol i'w groesawu.

Yn yr adroddiad gwelir fod 93% wedi dweud bod y rhaglen wedi eu helpu i gyfarfod pobl newydd. Dywedodd canran nodedig iawn o 96% bod y rhaglen wedi helpu i wella eu hyder ac roedd 91% yn teimlo eu bod wedi helpu i wella iechyd a lles pobl ifanc eraill.              

YA Pic

Dywedodd un llysgennad ifanc, Cara Stuart o Bontprennau, bod rhaglen y Llysgenhadon Ifanc wedi gwneud iddi hi deimlo mwy o gysylltiad cymdeithasol â'i chymuned:

"Rydw i wedi elwa o system gefnogi enfawr yn fy nghymuned o ganlyniad i'r holl wirfoddoli rydw i wedi'i wneud gyda Rhaglen y Llysgenhadon Ifanc," dywedodd Cara, sy'n 15 oed ac yn gwirfoddoli i glwb chwaraeon lleol ac yn astudio ar gyfer ei harholiadau TGAU.

"Rydw i'n teimlo bod y bobl rydw i wedi'u cyfarfod wedi dod yn deulu i mi - yn staff yn fy ysgol neu bobl yn y clybiau lle rydw i'n gweithio."

Mae'n debyg mai prif nodweddion unigrwydd yw 'neb i siarad â chi' a 'theimlo heb gysylltiad â'r byd'. 

Mae Cara'n dweud mai i raglen y Llysgenhadon Ifanc mae'r diolch am ei helpu hi i reoli'r unigrwydd mae hi'n ei deimlo weithiau wrth astudio ar gyfer ei harholiadau yn yr ysgol: "Pan rydw i'n treulio gymaint o oriau ar ben fy hun yn astudio rydw i'n ddiolchgar iawn am y ffrindiau rydw i wedi'u cyfarfod drwy'r rhaglen, sydd wedi anfon neges destun syml yn dweud 'Mae'n oce', ac nad ydw i ar ben fy hun," ychwanegodd. 

O blith y 200 o Lysgenhadon Ifanc, ymunodd 108 o'r ymatebwyr er mwyn datblygu sgiliau a fyddai'n helpu i wella eu cyflogadwyedd, fel sgiliau cyfathrebu ac arwain.                

"Mae hon yn rhaglen sy'n cael ei harwain gan ieuenctid ac sy'n grymuso pobl ifanc i ddatblygu sgiliau drwy chwaraeon," meddai Aled Davies, y Cydlynydd Datblygu ar gyfer elfen Cymru o brosiect yr Youth Sport Trust.

"Efallai bod y rhain yn fanteision mwy cyfarwydd y rhaglen ond mae'n wych gweld bod yr adroddiad hefyd yn dangos bod y rhaglen yn gallu bod o fudd i'w lles nhw.  

"Rydw i'n edrych ymlaen at weld sut bydd y rhaglen yn parhau i gael ei defnyddio gan bobl ifanc o bob cwr o'r wlad a bod mor werthfawr iddyn nhw yn eu bywydau personol a phroffesiynol."

Mae'r adroddiad yn cyd-fynd â 9fed Cynhadledd Genedlaethol y Llysgenhadon Ifanc Aur. Bydd mwy na chant o bobl ifanc o bob rhan o Gymru'n cael eu hannog i greu effaith yn eu hysgolion a'u cymunedau yn ystod y 12 mis nesaf. Bydd y bobl ifanc yma wedi ennill eu statws Llysgennad Ifanc Aur drwy oriau gwirfoddol dirifedi yn eu cymuned leol.