Rhif 1 Cymru â’i olygon ar Wimbledon

Mae Evan Hoyt - chwaraewr tennis rhif 1 Cymru - wedi bod yn adlewyrchu ar 12 mis "anhygoel" ac mae ei olygon bellach ar geisio cymhwyso ar gyfer Wimbledon eleni.

Fis Mai diwethaf, enillodd Hoyt, sy'n dod o Lanelli, senglau'r dynion yn nigwyddiad Taith Prydain LTA Penarth Windsor.

Dywedodd y chwaraewr llaw dde, sydd wedi cael anaf difrifol i'w ysgwydd sydd wedi amharu ar ei yrfa addawol, ei fod yn gobeithio y byddai'r fuddugoliaeth yn y rownd derfynol ym Mhenarth yn rhoi hwb i'w hyder ac yn ei osod yn ôl ar y llwybr at lwyddiant yn haenau uchaf y gêm.                                     

Ers hynny, mae wedi ennill tri theitl senglau ac wyth twrnamaint dwbl ledled Ewrop, America ac Awstralia ar Daith Tennis y Byd yr ITF, yn ogystal â chyrraedd sawl rownd derfynol arall.

Evan Hoyt (content)

O ganlyniad, mae wedi rocedu i fod yn y safle gorau yn ystod ei yrfa, sef 414, yn safleoedd senglau'r ATP tua diwedd 2018, ar ôl dechrau'r flwyddyn yn safle 1,245. Hefyd mae wedi cyrraedd safle uchaf ei yrfa yn y dyblau, sef 244, heb fod yn y safleoedd o gwbl ar droad y flwyddyn.

Wrth sôn am 12 mis chwyldroadol, dywedodd Hoyt: "Mae wedi bod yn anhygoel. Ers tua'r haf diwethaf, mae pethau wedi datblygu o ddifrif ac fe wnes i ennill momentwm a hyder, felly mae wedi bod yn amser gwych ers hynny.                  

"Rydw i wedi gwella llawer ar fy ngêm ac mae cael ambell fuddugoliaeth a chael twrnameintiau da wedi helpu gyda fy hyder a'r momentwm.

"Mae chwarae llawer o gemau wedi helpu. Dim ond am ryw chwe mis oeddwn i wedi bod yn chwarae pan wnes i chwarae ym Mhenarth ar ôl dod yn ôl ar ôl llawdriniaeth ar fy ysgwydd. Felly mae'n cymryd amser i ddod yn ôl ar ôl anaf.    

"Rydw i wedi gwella fy ngêm yn sicr. Rydw i'n chwarae'n llawer gwell ac yn llawer cyflymach. Dyna'r prif bethau."

Mae llwyddiannau Hoyt yn ystod y 12 mis diwethaf wedi galluogi iddo gamu i fyny i gystadlaethau lefel uwch y Daith Her, sydd un cam i lawr o Daith yr ATP.

Yn lle chwarae yn nhwrnamaint Penarth eleni, roedd Hoyt i fod yn chwarae mewn digwyddiadau Her yn Korea.

Ond mae problem fechan gyda'i ysgwydd wedi golygu ei fod yn anelu am dwrnamaint Her arall nawr - Twrnamaint Agored Volvo Jeriwsalem, sy'n dechrau ar Fai 20.

Wrth siarad o'i ganolfan ymarfer yn Ne Sbaen, dywedodd Hoyt: "Yn wreiddiol roeddwn i'n bwriadu mynd i Korea a chwarae ambell dwrnamaint Her yno, ond dydw i ddim cweit digon heini i fynd.

"Mae problem fechan gyda fy ysgwydd i felly bydd rhaid i mi gymryd wythnos neu ddwy ychwanegol. Wedyn fe fydda' i'n barod i fynd i Jeriwsalem rwy'n credu, i chwarae'r Her yno."

Wedyn bydd Hoyt yn troi ei sylw at dymor cwrt glaswellt Prydain ac ymgais i gymhwyso ar gyfer Wimbledon gobeithio.    

Dywedodd Hoyt: "Mae casgliad o dwrnameintiau Her cwrt glaswellt yn y DU ac rydw i'n gobeithio eu chwarae.

"Wedyn fe fydd yn amser Wimbledon a gobeithio y caf i gyfle i chwarae gêm gymhwyso, neu gêm ail gyfle. Felly mae'n gyfnod cyffrous."

Ni fydd cymhwyso ar gyfer prif ornest Wimbledon yn hawdd, esbonia Hoyt. "Fe fyddai'n rhaid i mi ddod drwy'r cymhwyso ac ati.

"Fe fyddai'n rhaid i mi gael ail gyfle i chwarae mewn gemau cymhwyso, os byddaf yn dod drwy'r cystadlaethau cyn cymhwyso neu'n cael ail gyfle'n uniongyrchol i gymhwyso.

"Ond fe fyddai'n rhaid i mi ennill tair gêm yn y cymhwyso i fod yn y brif ornest. Dyna sut mae'n edrych ar hyn o bryd.          

"Rydw i'n hyderus ac, o gael y cyfleoedd yn y gemau cymhwyso, rydw i'n gwybod y byddwn i'n barod ac y gallwn i ennill gemau a gwthio i gyrraedd y brif ornest."

Cymhwyso ar gyfer Wimbledon ai peidio, mae Hoyt yn benderfynol o ganolbwyntio ar barhau i wella ei gêm a gwneud cynnydd yn y safleoedd. Ei nod yw cyrraedd 100 uchaf y byd a gwireddu ei uchelgais o chwarae ar Daith yr ATP ochr yn ochr â chwaraewyr fel Rafa Nadal, y gŵr y bu'n ymarfer ag ef yn Wimbledon cyn cael anaf i'w ysgwydd, wnaeth ei gadw allan o'r gêm am flwyddyn.              

Fodd bynnag, mae cynnydd Hoyt yn y safleoedd wedi'i arafu gan system newydd ddadleuol a chymhleth a gyflwynwyd ar ddechrau 2019.

Mae'r ATP (Cymdeithas y Chwaraewyr Tennis Proffesiynol) yn rhedeg lefel uchaf tennis proffesiynol y dynion tra bo'r ITF (y Ffederasiwn Tennis Rhyngwladol) yn rhedeg yr haen nesaf i lawr.

Ers dechrau'r flwyddyn, dim ond yn y digwyddiadau lefel Her a Thaith lefel uwch mae cystadleuwyr yn ennill pwyntiau safleoedd yr ATP, neu os ydynt yn cyrraedd cymalau olaf digwyddiadau $25K yr ITF.

Nid yw'r rhai sy'n mynd allan cyn y rowndiau terfynol yn nigwyddiadau $25K yr ITF a'r rhai sy'n cystadlu mewn twrnameintiau $15K yn cael unrhyw bwyntiau safleoedd ATP bellach.    

Fodd bynnag, bydd y rhai sy'n cystadlu ar lefel 25K a 15K yn cael pwyntiau safleoedd ITF ac felly'n cael safleoedd yn system newydd yr ITF.

Ar ddiwedd 2018, diflannodd y pwyntiau ATP a enillwyd gan chwaraewyr yn y digwyddiadau lefel is, a ffurfiwyd y safleoedd ITF newydd yn eu lle. Mae'n gyffredin i chwaraewyr gael safleoedd ATP ac ITF.

Yn achos Hoyt, mae nawr yn 490 yn safleoedd senglau'r ATP o gymharu â safle uchaf erioed o 414 y llynedd. O dan y system newydd mae ganddo hefyd safle Senglau'r Byd ITF o 15.

Yn y dyblau, mae bellach yn safle 334 yn safleoedd yr ATP, o gymharu â'i safle uchaf erioed y llynedd o 244. Mae yn safle 3 yn Safleoedd Dyblau Tennis y Byd yr ITF nawr.                                            

Er bod llawer o chwaraewyr wedi codi eu llais am y system newydd, mae Hoyt yn bwyllog wrth drafod y newidiadau.                     

"I mi'n bersonol, mae wedi arwain at oedi gyda chyrraedd y lefel Her, ond rydw i wedi cael misoedd o ganlyniadau da ar ddechrau'r flwyddyn ac rydw i nawr mewn sefyllfa i chwarae mewn cystadlaethau Her o wythnos i wythnos, sy'n beth da.

"Mae elfennau positif a negatif i'r peth ond rydw i'n hapus. Mae pethau'n mynd yn dda i mi. Dyna'r agwedd rydw i'n ceisio ei chael.                             

"Fy nod i yn y tymor hir yw chwarae ar daith yr ATP a bod yn y 100 uchaf. I gyrraedd yno rhaid i'ch lefel chi fod yn lefel y 100 uchaf.

"Mae eich gêm yn gorfod bod ar y lefel yna felly does dim pwynt bod yn ddigalon pan rydych chi'n mynd i ddechrau chwarae ar lefel Her oherwydd os ydi eich lefel chi yno, rydych chi'n mynd i'w wneud e beth bynnag"

Un safle presennol mae Hoyt yn sicr yn hapus am fod yn rhif un ynddo yw yn ei wlad enedigol. 

"Mae'n neis bod yn rhif un Cymru ac rydw i'n gwybod bod criw o chwaraewyr yn fy edmygu i gartref yng Nghymru, felly mae'n neis arwain o'r blaen."

Ac fe ddatgelodd uchelgais arall - cyfle i wisgo coch Cymru mewn cystadleuaeth fawr fel Gemau'r Gymanwlad. 

Ymddangosodd tennis am y tro cyntaf, a'r unig dro, yn y "Gemau Cyfeillgar" yn Delhi yn 2010. Fel "camp ddewisol", dim ond yn ôl dewis y ddinas sy'n cynnal y Gemau mae'r gamp yn cael ei chynnwys.

Ar hyn o bryd, mae'n edrych yn debyg y bydd rhaid i Hoyt aros tan 2026 am gyfle, gan fod Gemau 2022 yn Birmingham wedi dewis peidio â chynnwys tennis.

Fodd bynnag, meddai Hoyt: "Byddai'n braf cael cynrychioli Cymru, cael tennis yn un o'r Gemau Cymanwlad nesaf, er mwyn i mi allu chwarae yno.                   

"Rydw i'n gwybod nad ydi tennis wedi cael ei gynnwys yn y blynyddoedd diwethaf ond byddai'n braf cael cynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth fawr felly. Rydw i'n falch iawn o fod yn Gymro."

Os bydd Hoyt yn dal i chwarae fel mae wedi'i wneud yn ystod y 12 mis diwethaf, bydd Cymru hefyd yn gynyddol falch ohono yntau.