SÊR Y BYD CHWARAEON YNG NGHYMRU’N CEFNOGI YMGYRCH I HELPU ATHLETWYR I FFYNNU

Mae sêr y byd chwaraeon yng Nghymru'n cefnogi ymgyrch i hybu pwysigrwydd iechyd meddwl da ymhlith athletwyr.   

LOGO - Crop

Mae'r Olympiaid Jazz Carlin, Vicky Thornley, Menna Fitzpatrick a Jamie Baulch ymhlith y 'cyd-athletwyr' sy'n cefnogi'r ymgyrch #AthletwrCyflawn sydd wedi'i lansio heddiw (Llun 20 Mai) o dan arweiniad Chwaraeon Cymru.  

Nod yr ymgyrch yw annog athletwyr a hyfforddwyr yng Nghymru i ystyried eu hiechyd meddyliol yn ogystal â chorfforol, a rhannu eu profiadau gyda'i gilydd.            

Esboniodd Owen Lewis, Pennaeth Partneriaethau a Chwaraeon Elitaidd yn Chwaraeon Cymru: "Rydyn ni'n credu mewn edrych yn y tymor hir ac yn gyfannol ar ddatblygu athletwyr - person yn gyntaf, wedyn athletwr, wedyn pencampwr. Nid yw'r athletwyr, y timau a'r hyfforddwyr mwyaf llwyddiannus yn canolbwyntio ar ennill, ond ar ddatblygu eu hanghenion cymdeithasol, emosiynol, gwybyddol ac ysbrydol. Mae iechyd a lles y meddwl yn chwarae rhan enfawr yn y dull hwn o weithio a nod ymgyrch #AthletwrCyflawn yw tynnu sylw at hyn a'r problemau niferus mae athletwyr perfformiad uchel yng Nghymru yn eu hwynebu."
Ymhlith y pynciau trafod bydd paratoi ar gyfer bywyd ar ôl chwaraeon, delio gyda phwysau chwaraeon elitaidd a sicrhau cydbwysedd da rhwng bywyd a chwaraeon.   

Dywedodd y nofwraig sydd wedi ymddeol yn ddiweddar, Jazz Carlin: "Mae chwaraeon wedi bod yn rhan bwysig o fy mywyd i ac roeddwn i wastad yn cadw at y dywediad 'nofiwr hapus, nofiwr cyflym'. Roedd camu oddi wrth y byd nofio'n mynd i fod yn anodd bob amser, gan wneud i mi deimlo ar goll braidd. Yr hyn sy'n bwysig yw dod o hyd i bethau newydd pwysig sy'n fy ngwneud i'n hapus a chydio yn yr atgofion rhyfeddol rydw i'n gallu edrych yn ôl arnyn nhw."

Jamie b

Mae'r cyn sbrintiwr, Jamie Baulch, yn cytuno: "Roeddwn i'n ffodus i gyrraedd y lefel wnes i fel rhedwr ond roedd ymddeol yn 32 oed yn codi ofn arna' i. Doeddwn i heb fod yn y brifysgol ac athletau oedd popeth i mi, felly rydych chi'n meddwl 'beth ydw i'n mynd i'w wneud gyda gweddill fy mywyd nawr?' Roedd pobl yn fy adnabod i fel 'Jamie Baulch y rhedwr' ond roeddwn i wastad yn dweud mai beth oeddwn i'n ei wneud oedd bod yn rhedwr, nid pwy ydw i. Roeddwn i'n gwybod yn gynnar iawn yn fy ngyrfa ei bod yn bwysig i mi gael mwy na hynny."

Bydd yr ymgyrch #AthletwrCyflawn yn rhannu profiadau nifer o athletwyr er mwyn annog y byd chwaraeon perfformiad uchel yng Nghymru i gymryd rhan mewn sgyrsiau am les athletwyr a sut gall athletwyr y genedl ffynnu.                                      

Dywedodd y rhwyfwraig Olympaidd, Vicky Thornley: "Fel athletwr, mae iechyd meddyliol a chorfforol yn hollbwysig ac yr un mor allweddol â'i gilydd. Rydw i wedi cael uchafbwyntiau ac isafbwyntiau yn y byd rhwyfo, ond wrth gael mwy o brofiad, rydw i wedi sylweddoli bod ceisio sicrhau cydbwysedd rhwng fy nghamp a fy mywyd mor bwysig. Er mwyn ennill medalau ydw i'n gwneud hyn, wrth gwrs, ond rydw i wir yn ceisio mwynhau'r broses a'r siwrnai. Mae iechyd meddwl yn bwnc mor bwysig ac rydw i wir yn falch o gefnogi'r ymgyrch #AthletwrCyflawn."

Menna - b

Ychwanegodd y Paralympiad Gaeaf, Menna Fitzpatrick: "Mae'r ymgyrch Athletwr Cyflawn yn bwysig oherwydd mae chwaraeon yn llawer mwy na dim ond bod yn y cyflwr corfforol gorau - mae'n ymwneud â mwynhau beth rydych chi'n ei wneud a sicrhau'r cydbwysedd iawn. Yn fy nghamp i, rydw i'n ffodus o gael gweithio mor agos gyda Jen. Fel fy nhywysydd, rydw i'n ymddiried ynddi hi ac mae hynny'n golygu ein bod ni'n agos iawn. Mae gennym ni gefnogaeth a rhywun i bwyso arno drwy'r cyfnodau anodd, fel delio gydag anaf, yn ogystal â ffrind i ddathlu'r llwyddiannau gyda'n gilydd - ac mae hyn o help mawr i fy lles i. Mae cael proffil uchel yn dod â llawer o gyfrifoldeb ac rydw i o ddifrif ynghylch hynny ond, yn y pen draw, rydw i wrth fy modd gyda beth rydw i'n ei wneud ac oherwydd hynny, 'dyw e ddim yn teimlo fel gwaith!"

I fod yn rhan o'r sgwrs, defnyddiwch #AthletwrCyflawn neu #ThrivingAthlete ar-lein neu ddilyn sianelau cyfryngau cymdeithasol Chwaraeon Cymru o ddydd Llun 20fed Mai ymlaen.