Seren Olympaidd yn Helpu’r Loteri Genedlaethol i Ddathlu 25 Mlynedd o Newid Bywydau yng Nghymru

Mae Jade Jones, Pencampwraig Taekwondo Olympaidd Dwbl Cymru, wedi rhoi amlygrwydd i'r effaith bositif y cafodd arian y Loteri Genedlaethol ar ei gyrfa wrth i ffigyrau newydd ddatgelu bod bron i £1.75 Biliwn o arian y Loteri Genedlaethol wedi cael ei fuddsoddi yng Nghymru ers i'r peli cyntaf gael eu rholio allan bron i 25 mlynedd yn ôl. 

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae bywydau pobl gyffredin wedi cael eu trawsnewid yng Nghymru dros y chwarter canrif diwethaf. Mae mwy na50,000o grantiau'r Loteri Genedlaethol wedi cael eu gwobrwyo ers 1994, gan helpu i atgyfnerthu ein cymunedau, grymuso ein timau chwaraeon, diogelu'r amgylchedd, datgloi doniau creadigol lleol a gofalu am yr henoed a'r sawl sy'n agored i niwed.

Jade Trophy

Mae amrywiaeth eang o brosiectau yng Nghymru wedi derbyn arian y Loteri Genedlaethol dros y 25 mlynedd diwethaf. Mae grantiau mawr wedi cael eu cyflwyno i:

 • Ddatblygu a chreu'r stadiwm Principality eiconig yng Nghaerdydd - cartref tîm rygbi cenedlaethol Cymru sy'n cynnal digwyddiad chwaraeon eraill o safon fyd-eang megis pêl-droed, chwaraeon moduro, bocsio ynghyd â chyngherddau a chynadleddau(£46.4 miliwn)
 • Creu a datblygu Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, sef atyniad i ymwelwyr a chanolfan gadwraeth yn Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, sy'n cynnwys tŷ gwydr un rhychwant mwyaf y byd(£26 miliwn);
 • Ailadeiladu ac ailagor Rheilffordd Mynydd Cymru sy'n rhedeg heibio i odre'r Wyddfa a thrwy olygfeydd cerdyn post godidog yng ngogledd Cymru. Mae rheilffordd dreftadaeth hiraf y DU yn atyniad o bwys i ymwelwyr(£4.2 miliwn);ac
 • Anadlu bywyd i adeilad marchnad dan do a gafodd ei danddefnyddio yng nghanol Wrecsam i greu Tŷ Pawb - canolfan ddiwylliannol a pherfformio, a man arddangos (£2.5 miliwn);


Mae mwyafrif o grantiau'r Loteri Genedlaethol, fodd bynnag, yn £10,000 neu lai:

 • £4,360 i Celf-Able Cyfyngedig yn Y Trallwng i gynnig cyrsiau a sesiynau i aelodau gwrdd a chynhyrchu gwaith celf am welededd a natur anweledig pobl anabl mewn cymdeithas;
 • £9,100i Cymru Creationsar gyfer prosiect 'Tredegar yn y Ffosydd - Tref Gymreig ar adeg y Rhyfel' yn 2017; ac
 • £1,500i Glwb Pêl-rwyd Llangefni ar Ynys Môn i uwchsgilio hyfforddwyr a chynyddu'r cyfarpar sydd ganddynt.

MaeJade Jones, y Bencampwraig TaekwondoOlympaidd Dwbl oFflint, yn un o dros 1,000 o athletwyr elît a ariennir gan y Loteri Genedlaethol. Mae'r arian wedi caniatáu iddi gystadlu a hyfforddi'n llawn amser hyd at y safonau rhyngwladol uchaf.

Gan bwysleisio'r rôl bwysig y mae arian a chefnogaeth y Loteri Genedlaethol wedi'i chwarae yn ei datblygiad fel athletwraig, dywedodd Jade: "Dros y 25 mlynedd diwethaf, mae'r Loteri Genedlaethol wedi cefnogi datblygu miloedd o athletwyr fel fy hunan sydd wedi ein helpu i sicrhau mannau ar y podiwm ar y lefel uchaf. Ers 1994, mae'r Loteri Genedlaethol hefyd wedi buddsoddi bron £40 biliwn o bunnoedd mewn dros hanner miliwn o achosion da sydd wedi arwain at drawsnewid bywydau pobl gyffredin yn bositif mewn cymunedau ar hyd ac ar led y DU. Boed os yw hynny'n chwaraeon ar lawr gwlad, prosiectau sy'n atgyfnerthu ein cymunedau,  yn cefnogi creadigrwydd neu'n helpu'r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas - dylai chwaraewyr y Loteri Genedlaethol fod yn hynod falch eu bod yn gwneud newidiadau positif i fywydau cymaint o bobl gyffredin ym mhob cwr o'r DU gan eu helpu i gyflawni pethau anhygoel. Hoffwn ddymuno Pen-blwydd Hapus iawn i'r Loteri Genedlaethol yn 25 mlwydd oed." 

O heddiw, mae cyfle gan unrhyw sefydliad sydd wedi derbyn arian y Loteri Genedlaethol, i gael cymeradwyaeth genedlaethol trwy ymgeisio yng Ngwobrau Pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25 oed - ein hymgyrch i ganfod hoff brosiectau erioed y DU a ariennir gan y Loteri Genedlaethol.

Bydd enillwyr Gwobrau'r Loteri Genedlaethol yn derbyn gwobr ariannol o £10,000 a chydnabyddiaeth genedlaethol mewn seremoni urddasol a ddarlledir ar BBC Un yn yr Hydref.

I gyflwyno eich hoff brosiect ar gyfer Gwobrau'r Loteri Genedlaethol eleni, gallwch drydaru @LottoGoodCauses gyda'ch awgrymiadau neu lenwi ffurflen ymgeisio trwy ein gwefan www.lotterygoodcauses.org.uk/awards <http://www.lotterygoodcauses.org.uk/awards>. Rhaid derbyn ymgeision erbyn canol nos ar 30 Ebrill 2019.

I ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am wneud y cyflawniadau hyn yn bosibl ac i ddathlu'r gwahaniaeth anferth mae'r Loteri Genedlaethol wedi'i wneud - ac yn parhau i'w wneud - i fywydau pobl led led y DU, mae'r Loteri Genedlaethol yn gweithio ar ystod o gynlluniau yn y cyfnod yn arwain at Ben-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25 mlwydd oed ym mis Tachwedd. Bydd manylion pellach yn cael eu cyhoeddi ymhen amser.

 • Rhaid i brosiectau a enwebir llenwi ffurflen ymgeisio Gwobrau Pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25 mlwydd oed
 • Bydd prosiectau ar y rhestr fer yn cystadlu mewn un rownd o bleidleisio cyhoeddus yn ddiweddarach yn 2019 i benderfynu'r enillydd. Bydd yr holl bleidleisio'n cael ei ddilysu'n annibynnol
 • Ers i'r Loteri Genedlaethol ddechrau yn 1994, mae'r chwaraewyr wedi codi dros £39 biliwn i brosiectau ac mae dros 535,000 o grantiau wedi cael eu gwobrwyo led led y DU.
 • Am ragor o wybodaeth am brosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol neu Wobrau'r Loteri Genedlaethol, edrychwch ar www.lotterygoodcauses.org.uk a dilyn yr ymgyrch ar Trydar: @LottoGoodCauses #NLAwards