Stori Aled - Gwobrau Chwaraeon Cymru

Dylai unrhyw un sydd ag unrhyw amheuaeth am werth enwebu ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Cymru wrando ar stori Aled Jones-Davies.

Enillodd wobr gymunedol yn y digwyddiad yn 2018 ac mae'n cyfaddef mai'r tlws yn ei ystafell fyw yw'r unig un sydd ganddo sy'n cael ei lanhau'n rheolaidd.           

Ond nid y tlws sy'n bwysig i Aled, ond effaith y gydnabyddiaeth a'r hyder mae wedi'i gael i ddal ati a gwneud mwy fyth o wahaniaeth yn y clwb mae'n ymwneud ag o. 

Mae'r enwebiadau ar gyfer y gwobrau eleni'n cau ddydd Sul, Medi 22 am hanner nos. Mae tair gwobr ar gael i'r cyhoedd enwebu rhywun fyddai'n enillydd teilwng yn eu barn nhw.

Dyma'r gwobrau:   

  • Person Ysbrydoledig
  • Y Stori Chwaraeon Fawr
  • Gwobr Cymru Actif   
Y llynedd, enwebwyd Aled am ei waith hyfforddi gan aelodau ei glwb - Tîm Rhedeg a Chyfeiriannu Taf (TROTs) yn Sanclêr yn Sir Gaerfyrddin.           
Yn ystod y 12 mis ers hynny, mae wedi datblygu adran iau'r clwb i'r fath raddau fel bod 13 o'r plant wedi cystadlu ym Mhencampwriaethau Cyfnewid Ffordd Cymru y penwythnos diwethaf ym Mhen-bre. Y flwyddyn gynt, dim ond un oedd yn cystadlu.
Photo ALED JONES-DAVIES
Hefyd, y gwanwyn yma fe helpodd i lansio cynghrair traws gwlad gyda phump o ysgolion cynradd yn cystadlu a'r gobaith yw y bydd yn ehangu i gynnwys Gorllewin Cymru gyfan pan fydd yn dychwelyd y flwyddyn nesaf.
"Fel hyfforddwr, dydych chi byth yn gwybod os ydych chi'n gwneud pethau'n iawn," cyfaddefa Aled, sy'n adeiladwr wrth ei waith bob dydd ac sy'n goruchwylio tri grŵp rhedeg yr wythnos, gyda'r nos, yn ogystal â'r adran iau sydd wedi'i sefydlu ers blwyddyn.
"Ond pan rydych chi'n cael gwobr fel hyn - a phanel yn pleidleisio drosoch chi - mae'n hwb enfawr i hyder rhywun.
"Mae'n golygu llawer cael eich enwebu. Ond mae'r ffaith bod pobl wedi meddwl 'mod i'n haeddu ennill yn dangos y ffydd sydd gan bobl yno i fel hyfforddwr. Roedd yn deimlad ffenomenal. Rydw i'n gwybod nawr bod fy ethos i a'r ffordd rydw i eisiau mynd 100 y cant yn y cyfeiriad cywir.  
"Hefyd, mae wedi golygu bod rhai drysau wedi agor yn sicr. Hyd yn oed ar gyfryngau cymdeithasol, rydw i'n gweld bod pobl yn aildrydar mwy ar fy negeseuon i!"
Mae Aled yn awyddus iawn i bwysleisio na fyddai wedi llwyddo i gyflawni cymaint yn TROTs heb help tîm cefnogol o'i gwmpas.
Mae ei gariad Yvonne Davies yn delio â'r gwaith gweinyddol, ac mae Mary Anthony yn hyfforddi'r plant a'r hyfforddwyr cynorthwyol Alys Williams a Ron Anthony yn cael cefnogaeth gan wirfoddolwyr rheolaidd fel Caroline Anthony.
"Mae gen i dîm da o 'nghwmpas i. 'Fyddwn i ddim yn gallu gwneud hyn ar fy mhen fy hun."
Mae Aled ar hyn o bryd yn hyfforddi merched sy'n rhedeg am y tro cyntaf ar gyfer hanner marathon Caerdydd a Llanelli, ac mae llwyddiant un rhedwraig ifanc, Ffion Davies, sydd â pharlys yr ymennydd, wedi denu plant eraill sydd ag anableddau dysgu i sesiynau'r clwb. 
"Mae pobl yn gefnogol iawn i mi a beth rydw i'n ceisio'i wneud. Ac fe fyddwn i'n dweud bod y wobr y llynedd wedi bod o help gyda hynny yn sicr.  
"Rydw i'n dweud wrth unrhyw un sy'n dod ataf i ac yn dweud eu bod eisiau bod yn hyfforddwr mai gwirfoddoli yn eu clwb lleol yw'r cam cyntaf. Os ydych chi'n mwynhau hynny, chwiliwch wedyn am gyrsiau mewn hyfforddi.
"'Dyw e ddim i bawb. Ond os ydych chi eisiau helpu, bydd hynny'n dod drwodd yn eich hyfforddiant chi. 
             
"Mae'n waith caled, ond mae'r boddhad yn enfawr. Mae'n gallu rhoi cymaint o bleser. Does dim posib disgrifio'r uchafbwyntiau a dweud y gwir."
Mae'r tri chategori ar gyfer enwebu eleni'n cael eu disgrifio gan y trefnwyr ar y cyd, Chwaraeon Cymru a BBC Cymru Wales, fel hyn:
Person Ysbrydoledig - i gydnabod person sy'n cymryd rhan mewn camp er gwaethaf pob anhawster, sydd wedi cyflawni rhywbeth gwych mewn chwaraeon yn wyneb pob her, neu berson sy'n mynd yr ail filltir er mwyn annog eraill i gyflawni pethau gwych 
Stori Chwaraeon Fawr  - i gydnabod moment sydd wedi rhoi chwaraeon ar y map yng nghymunedau Cymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf 
Gwobr Cymru Actif - i ddathlu rhywbeth neu rywun sydd wedi galluogi i chwaraeon yng Nghymru ffynnu ac i fwy o bobl gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol a'i fwynhau.
Mae manylion llawn am sut i enwebu ar gael yma: https://www.walessportawards.co.uk/2019-categories/

Bydd yr enillwyr yn cael mynd i noson Gwobrau Chwaraeon Cymru nos Fawrth, Rhagfyr 10.

Mae Aled yn cofio'r noson y llynedd fel un fythgofiadwy iddo. 
"Fe gefais i gyfarfod Tanni Grey-Thompson, oedd yn wych. A Gareth Edwards hefyd, arwr i mi.   

"Lowri Morgan gyflwynodd y tlws i mi ac rydw i'n edmygydd mawr ohoni hi gan ei bod hi'n rhedeg. Roedd yn noson ardderchog."

Photo ALED JONES DAVIES