WalesOnline yn lansio gwobrau Sêr Chwaraeon Ifanc i ddathlu pobl ifanc y byd chwaraeon yn y wlad

Bydd y gwobrau Sêr Chwaraeon Ifanc yn dathlu pobl ifanc y byd chwaraeon yn ein gwlad ni ac yn cydnabod hyfforddwyr, athrawon, ysgolion a chlybiau.

Mae digwyddiad newydd sy'n tynnu sylw at bobl ifanc mwyaf ysbrydoledig, nodedig ac eithriadol y byd chwaraeon yng Nghymru'n cael ei lansio gan WalesOnline. 

Yn cael ei gynnal ar y cyd â Chwaraeon Cymru a'r noddwr cyffredinol, McDonald's, bydd digwyddiad Sêr Chwaraeon Ifanc WalesOnline yn dathlu pobl ifanc y byd chwaraeon yn ein gwlad ni ac yn cydnabod hyfforddwyr, athrawon, ysgolion a chlybiau sydd wedi mynd yr ail filltir er mwyn gwneud gwahaniaeth ledled y wlad.

Y cyflwynydd fydd y darlledwr a'r hyfforddwr rygbi, Sean Holley, a bydd y noson o ddathlu'n cael ei chynnal yng Ngerddi Sophia, Caerdydd nos Wener, Tachwedd 8. Bydd ar gyfer ein cynulleidfa ifanc, gydag adloniant bywiog a bwyd hwyliog. 

Wrth siarad am eu cyswllt â'r digwyddiad newydd hwn ledled Cymru, dywedodd rhyddfreinai McDonald's, Ron Mounsey: "Mae rhyddfreineion McDonald's yn Ne Cymru'n falch o fod yn brif noddwyr Gwobrau Sêr Chwaraeon Ifanc WalesOnline 2019 a byddant yn cydnabod sêr addawol y byd chwaraeon ar gyfer y dyfodol.     

SSS       

"Rydyn ni'n edrych ymlaen at noson gofiadwy ac at gyfarfod y bobl ifanc frwd sy'n cyfrannu cymaint at eu campau. Pob lwc i bawb sydd wedi cael eu henwebu."

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: "Fel rheol mae mwynhad oes o chwaraeon a bod yn actif yn dechrau drwy gael eich ysbrydoli yn berson ifanc. Mewn clybiau chwaraeon ac ysgolion ar hyd a lled Cymru, mae pobl ifanc yn cael eu hannog i gymryd rhan drwy fod yn fodelau rôl gwych, ac mae'r chwaraewyr a'r cyfranogwyr eu hunain yn cyflawni pethau gwych.

"Mae'n briodol iawn ein bod ni'n darparu llwyfan i ddathlu eu cyflawniadau, i ddangos sut gall chwaraeon helpu pobl ifanc i ffynnu ac i ddangos y manteision ychwanegol sy'n ymestyn ymhell y tu hwnt i gae chwaraeon neu neuadd gymnasteg."

Mae'r enwebiadau ar gyfer y gwobrau'n agor ddydd Llun, Gorffennaf 15, a byddant yn cau ddydd Sul, Medi 22, a gellir eu cyflwyno ar-lein drwy fynd i reachplcevents.com/events/mediawales

Categorïau'r digwyddiad

Tîm y flwyddyn: Efallai eich bod wedi cael llwyddiant chwaraeon eithriadol, neu ddangos gallu i frwydro yn erbyn adfyd. Gallech fod yn dîm sydd wedi rhagori ar neu oddi ar y cae yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gan annog eraill i fwynhau a bod yn llwyddiannus.

Clwb: Rydyn ni'n chwilio am glwb sy'n batrwm o ddiwylliant o gynhwysiant ymhlith pob grŵp oedran, cefndir a gallu, sy'n cynyddu ei aelodaeth ac yn annog sbortsmonaeth a manteision ehangach i ddechreuwyr yn y byd chwaraeon neu unigolion ar lefel gystadleuol uwch.                    

Ysgol: Ysgol sydd naill ai wedi creu amgylchedd positif mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol ar gyfer pob disgybl, sicrhau bod disgyblion yn llythrennog yn gorfforol drwy ddull arloesol o weithredu gydag addysg gorfforol, rhoi cyfle i bobl ifanc leisio eu barn, creu cysylltiadau positif â'r gymuned leol neu helpu timau ac unigolion yr ysgol i berfformio'n eithriadol mewn amrywiaeth o chwaraeon.                    

Athro: Rydyn ni'n chwilio am unigolyn sy'n mynd yr ail filltir i wneud ei ysgol yn lle ble mae pawb yn mwynhau cymryd rhan mewn chwaraeon. Rhywun sydd wedi dangos ymrwymiad i wneud chwaraeon yn hygyrch a phleserus i bawb mewn fformat cystadleuol neu hamdden. Mae'n hybu datblygu sgiliau ac aml-chwaraeon, yn ystyried anghenion y disgyblion yn gyson, yn gwrando ar eu barn ac yn sicrhau bod y timau a'r unigolion sy'n cynrychioli'r ysgol yn perfformio'n dda ac yn cael hwyl.    

Hyfforddwr: Rhywun sy'n gwneud gwahaniaeth i alluoedd, gwerthoedd ac ymddygiad y bobl ifanc mae'n eu hyfforddi. Hyfforddwr sy'n gweithio'n ddiflino i sicrhau bod cyfranogwyr yn cael y cyfle gorau i lwyddo, beth bynnag yw'r llwyddiant hwnnw, ac sy'n creu diwylliant cynhwysol sy'n rhoi lle canolog i anghenion y chwaraewyr yn ei sesiynau.       

Seren chwaraeon newydd: Person ifanc sydd wedi neidio i'r lefel berfformio nesaf yn ei gamp yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Gallai fod yn orau personol sy'n newid y gêm, cydnabyddiaeth i alw i sgwad cynrychioliadol, neu lefel o gysondeb sy'n ei roi ar lefel uwch - mewn mwy nag un gamp efallai. Rydyn ni'n chwilio am stori am y gwobrau mae gwaith caled yn eu sicrhau.

Perfformiwr elitaidd: Mae'r wobr hon ar gyfer athletwr ifanc sydd wedi neu yn cyrraedd brig ei gamp, gan gydnabod cyflawniadau sy'n cynnwys perfformiad eithriadol ar lefel ryngwladol neu gystadleuydd iau'n dechrau cynhyrfu'r dyfroedd ar lefel hŷn.          

Eiliad ym myd y campau: Y gôl fuddugol, buddugoliaeth i ennill pencampwriaeth, torri record, mynd i'r eithaf i chwarae'n deg - rydyn ni'n chwilio am fomentchampagne y flwyddyn (heb yr alcohol). Gallai'r wobr hon fod ar gyfer tîm neu unigolyn.                    

Dechreuwr: Person ifanc sydd wedi dechrau chwarae'r gamp yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf ac sy'n gallu dangos yr effaith mae wedi'i chael arno. Mae'r wobr hon ar gyfer rhywun sydd wedi gallu datblygu mewn hyder, gwella ei iechyd a'i les neu fod wedi mynd o fod yn ddechreuwr llwyr i fod yn berfformiwr ar lefel uchel mewn cyfnod byr.

Capten tîm / mentor / model rôl dylanwadol: Person ifanc sy'n dangos arweiniad ac sy'n cefnogi ei gydchwaraewyr. Mae'r unigolyn hwn yn cael ei gydnabod yn ei dîm, ei glwb neu ei ysgol am wneud popeth o fewn ei allu i helpu eraill, gan annog pobl ifanc eraill i gymryd rhan mewn chwaraeon, gwrando ar ei gydchwaraewyr a'u cynrychioli, ac arwain drwy esiampl yn y gamp a'r tu allan iddi. 

Ysbrydoliaeth chwaraeon: Mae'r wobr yma ar gyfer person sydd wedi dangos dewrder a chryfder yn wyneb adfyd er mwyn cyflawni rhywbeth cwbl wych. Gallai fod yn rhywun sydd wedi brwydro brwydr bersonol i allu cymryd rhan mewn chwaraeon, i helpu rhywun arall i gymryd rhan mewn chwaraeon neu rywun sydd wedi cyrraedd y brig er gwaethaf pob anhawster.

Am unrhyw fanylion pellach am y gwobrau, gan gynnwys cyfleoedd nawdd, cysylltwch â'r Rheolwr Digwyddiadau Rhanbarthol, Isabel Goodman, ar 07825 842981 neu e-bost isabel.goodman@mediawales.co.uk