Y Tafliad Mawr cyn Cwpan Criced y Byd yn Dod i Gymru

Mae Cwpan Criced y Byd yn dod i Gymru ac mae pawb yn y wlad yn cael gwahoddiad i gael rhywfaint o flas ar yr holl fwrlwm.              

Mae'r twrnamaint byd-eang yn cael ei gynnal yn Lloegr a Chymru rhwng Mai 30 a Gorffennaf 14, gyda phedair gêm yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd ar gae Morgannwg ar ei newydd wedd, Gerddi Sophia.

Mae'n gyfle i gefnogwyr criced weld chwaraewyr gorau'r byd, a hefyd yn gyfle i Griced Cymru a Morgannwg - yr unig dîm sirol cwbl broffesiynol o'r safon uchaf yng Nghymru - gael mwy o bobl i fod yn actif a mwynhau chwaraeon. 

Mae taith y tlws wedi'i chynnal eisoes yng Nghymru ond mae cyfle i bawb yng Nghymru - hen ac ifanc - roi help llaw, yn llythrennol, ar Fai 31, y noson cyn y gêm gyntaf yng Nghaerdydd rhwng Seland Newydd a Sri Lanka.

Sport Wales Cricket

Yr enw ar y digwyddiad yw "Y Tafliad Mawr" a bydd criw o ddalwyr - cadwyn o faeswyr mewn ffordd - yn ymestyn ar draws Caerdydd. Byddant yn taflu pêl swyddogol y gêm ar hyd dolen ddynol, o amgylch y ddinas, ac i mewn i stadiwm Gerddi Sophia ei hun.        

Dywedodd Mark Frost, rheolwr cymunedol a datblygu gyda sefydliad Criced Wales: "Yr uchelgais yw cael miloedd ar filoedd o bobl i gymryd rhan er mwyn cyffroi pobl am griced.   

"Mae pêl y gêm yn dod i lawr yn gynnar ar y trên ddydd Gwener i orsaf Canol Caerdydd. Y syniad yw ffurfio cadwyn i'w dal.          

"Bydd llinell yn cael ei ffurfio drwy'r ddinas at yr afon. Bydd y bêl yn mynd ar gwch i Fae Caerdydd wedyn, drwy ganol Eisteddfod yr Urdd, ac wedyn ymlaen ar ricsio yn ôl i'r dref ac ar hyd yr arcêds i fyny i Gastell Caerdydd, oddi ar y tyrau bach, drwy'r parc ac yno bydd chwaraewyr Morgannwg yn ei thaflu ar draws Afon Taf - heb ei gollwng, gobeithio - ac wedyn rownd cefn Chwaraeon Cymru ac i'r cae lle bydd y timau'n ymarfer ar gyfer y diwrnod canlynol."   

Mae cyfle i unrhyw un sydd eisiau taflu'r bêl gymryd rhan drwy ddilyn y ddolen yma:  https://www.universe.com/events/the-ultimate-delivery-y-tafliad-mawr-tickets-cardiff-KJ7P09

Mae digon o ddiddordeb wedi'i greu yng Nghwpan Criced y Byd gan daith y tlws a fu yng Nghymru am bum diwrnod, gan ymweld â phob cornel.               

Dechreuodd ar Fai 5, wrth i'r tlws ddisgleirio yn yr haul ar lawntiau adeilad Chwaraeon Cymru, drws nesaf i Erddi Sophia, lle'r oedd Lloegr yn herio Pacistan mewn gêm ryngwladol T20.

Daeth tua 3,000 o gefnogwyr i dynnu eu llun gyda'r tlws, cyn iddo fynd i Abercynon ar y dydd Llun a Chanolfan All Stars. Er gwybodaeth, criced All Stars yw'r rhaglen ledled y DU i ddenu plant pump i wyth oed at griced o'u profiad cyntaf un. 

Wedyn aeth y tlws i Gastell Caerffili, Rest Bay ym Mhorthcawl, Castell Caldicot, Tŷ Tredegar, Castell Caerdydd, Port Talbot, Sir Gaerfyrddin, Penfro ac, yn olaf, i fyny i Zip World ym Methesda lle'r oedd un o gewri rygbi Cymru, Shane Williams, a chyn gricedwr Lloegr, Graeme Swann, yn mwynhau eu hunain.           

Ac nid dyna ddiwedd yr ymdrechion i ddefnyddio Cwpan Criced y Byd i ddenu, annog a chyffroi pobl am griced yng Nghymru.

Mae twrnameintiau criced All Stars ledled y wlad wedi bod ar thema Cwpan y Byd a chofrestrodd mwy na 100 o glybiau criced yng Nghymru am grantiau gwerth £1,000 i wella cyfleusterau eu clwb. 

"Mae'r grantiau hynny wedi bod yn bositif iawn," meddai Frost. "Roedden nhw ar gyfer gwneud yr ardaloedd yn fwy cyfeillgar i deuluoedd ac yn fwy croesawus, fel eu bod nhw'n gallu gwylio Cwpan Criced y Byd yr haf yma ar ôl cael gêm."

Rhannwyd cyfanswm o 500 o docynnau i Ganolfannau All Stars ar gyfer gêm Lloegr-Pacistan, a 3,000 o docynnau pellach i blant ysgol ar gyfer y gêm yng Nghwpan y Byd rhwng Afghanistan a Sri Lanka ar Fehefin 4, sy'n digwydd bod yn ddiwrnod ysgol.      

Meddai Frost wedyn: "Rydyn ni'n gwybod y bydd yn brofiad gwych i'r plant a phan rydyn ni wedi gwneud pethau fel hyn yn y gorffennol mae'n newid yr awyrgylch ar y cae. Mae hefyd yn newid lefel y sŵn! 

"Ond fe fydd yn grêt gweld cymaint o blant yn mwynhau'r gêm a chyffro criced, yn ogystal â'r cyffro o fod gyda chefnogwyr eraill."

Ar Fai 31, y diwrnod cyn gêm gyntaf y twrnamaint yng Nghaerdydd, yn ogystal â'r Tafliad Mawr, bydd dathliad o'r twrnamaint ar Gaeau Pontcanna, tu ôl i stadiwm Gerddi Sophia.

Y cwestiwn mawr ydi, fedr yr holl ddigwyddiadau hyn - a Chwpan Criced y Byd ei hun - ysbrydoli ieuenctid Cymru, yn fechgyn a merched, i gydio mewn bat a phêl ac mewn faint o niferoedd?        

O ddigwyddiadau amrywiol blaenorol fel Cwpan Ryder y byd golff yn dod i Gymru yn 2010, i Gemau Olympaidd Llundain 2012 yn ogystal â rowndiau pêl droed terfynol Cynghrair y Pencampwyr yn dod i Gaerdydd yn 2017, mae'r holl syniad o effaith a gwaddol parhaus yn gallu bod yn anodd ei fesur.   

A gafodd rhagor o olffwyr addawol eu hysbrydoli gan Jamie Donaldson, Rory McIlroy ac eraill wyth mlynedd yn ôl? Oes mwy o ferched o Gymru wedi dechrau cymryd rhan oherwydd camp Jessica Ennis? Ydi ymweliad Real Madrid Gareth Bale ddwy flynedd yn ôl wedi gwneud unrhyw wahaniaeth? Mae'n anodd gwybod.        

Mae'r cwestiwn ddwywaith mor bwysig i griced gan fod y gamp yn mynd drwy newidiadau mor fawr, ac mae criced Cymru a Morgannwg yn gorfod ymdopi â'r rhain.

Gyda'r twrnamaint newydd, Y Cant, ar y gorwel, gan gynnwys rhyddfraint yng Nghaerdydd, mae Frost yn mynnu bod yr arwyddion presennol o'r effaith ar yr ieuenctid ac ar lawr gwlad yn galonogol.               

"Rydyn ni'n mesur yr effaith drwy edrych ar nifer y plant sy'n cymryd rhan mewn criced clwb. Fe ddechreuodd y rhaglen All Stars ar gyfer plant pump, chwech a saith oed yn 2017.

"Y flwyddyn honno fe wnaeth 2,200 o blant gofrestru yng Nghymru. Y llynedd fe wnaeth 3,500 gofrestru. Erbyn diwedd mis Gorffennaf eleni, bydd mwy na hynny.

"Ac un o'r pwyntiau gwirioneddol galonogol yw gan ein bod ni'n ceisio bod yn niwtral o ran rhyw, mae 23 y cant o ferched wedi dechrau cymryd rhan, sy'n arwyddocaol.  

"Yn fasnachol, mae Morgannwg angen bod heb ddyledion ac yn gynaliadwy ac mae hynny'n golygu denu cynulleidfaoedd newydd.

"Rydyn ni i gyd yn gobeithio y bydd Lloegr yn llwyddiannus yng Nghwpan y Byd ac y gallwn ni gynnal y momentwm ar gyfer y tymor T20 hefyd.

"A hefyd mae'n rhaid i ni geisio cael cricedwr ifanc o Gymru yn nhîm Lloegr, rhywbeth sydd heb ddigwydd ers peth amser."

Mae'r cyfan yn creu haf bywiog iawn i gamp sy'n ceisio cynnal ei statws fel un sy'n cyrraedd yr uchelfannau.