Ymateb i'r cwricwlwm drafft ar gyfer Cymru

Gall cwricwlwm newydd helpu ysgolion i fod yn ddechrau ar fwynhad o chwaraeon am oes.

2 Ysgol Bae Baglan -87 

Iechyd a lles yn cael eu croesawu fel rhan o ddull newydd o weithredu mewn ysgolion - ond rhaid wrth ddatblygiad proffesiynol gyda dyhead.

Mae Chwaraeon Cymru wedi croesawu cyhoeddi'r cwricwlwm drafft newydd yng Nghymru a'r ffocws ar iechyd a lles sydd wrth galon y ddogfen. Bydd y cwricwlwm newydd yn wahanol iawn i'r dull blaenorol o weithio a chred Chwaraeon Cymru y gall fod yn gyfle i ganolbwyntio blaenoriaethau ar weithgarwch corfforol a chwaraeon ledled y wlad, gyda'r hyfforddiant a'r gefnogaeth briodol i athrawon. 

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: "Mae rhai newidiadau arwyddocaol, pwysig a chyffrous i'r cwricwlwm sy'n cynnig cyfleoedd mawr o ran sut rydyn ni'n gweld gweithgarwch corfforol a chwaraeon yn ein cymdeithas ni'n datblygu. Mae Iechyd a Lles, fel un o'r meysydd dysgu, yn bwnc ynddo'i hun yn awr. Yn hytrach na bod yn ychwanegol at y cwricwlwm, mae'n rhywbeth sydd angen bod yn ei ganol.              

"Mae'r cwricwlwm newydd yn rhoi rhyddid i ysgolion sicrhau bod y sgiliau hanfodol y mae chwaraeon yn gallu eu datblygu, fel arweinyddiaeth, cyfathrebu, deallusrwydd datrys problemau a gwaith tîm, wrth galon yr hyn mae'r cwricwlwm yn ceisio'i gyflawni. Drwy'r dull newydd hwn o weithredu, gallwn sicrhau hefyd nad eilbeth yw gweithgarwch corfforol a chwaraeon, ond rhywbeth sy'n cael ei ymgorffori yn y ffordd mae'r diwrnod ysgol yn cael ei strwythuro. Mae'n rhywbeth sy'n digwydd yn ddyddiol - ac yn arfer positif. Bydd plant nid yn unig yn gallu bod yn actif yn gorfforol yn amlach er budd eu hiechyd a'u lles, ond hefyd yn deall ac yn gwerthfawrogi'r rhesymau pam mae mor bwysig fel rhan o'u datblygiad personol ac academaidd."

Ychwanegodd Graham Williams, Cyfarwyddwr Ymgysylltu Cymunedol yn Chwaraeon Cymru: "Gyda chyhoeddi'r cwricwlwm drafft mae gennym ni nawr ddogfen sy'n galluogi ysgolion i sicrhau y bydd eu dull o weithio'n cefnogi disgyblion iach a brwd gyda lles wrth galon eu gwaith. Fodd bynnag, ni fydd y cwricwlwm yn gallu dysgu i'r proffesiwn addysgu'r sgiliau priodol i gyflawni hynny. Law yn llaw â'r cwricwlwm newydd rhaid wrth ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol sy'n cefnogi'r rhai yn y rheng flaen i gael y cyfle gorau i wneud i hyn weithio.

"Mae'r hyn sy'n cael ei gynnig yn newid mawr a fydd yn cymryd amser i'w weithredu. Fodd bynnag, os wynebir yr her o weithredu gydag adnoddau, cydweithredu a hyfforddiant, fe allwn ni helpu i wneud ysgolion yn feithrinfeydd i genedl actif gyda phawb yn gallu cael mwynhau chwaraeon am oes."

2 Ysgol Bae Baglan -306