Ymateb i gyhoeddi Adolygiad Chwaraeon Cymru

Datganiad gan Lawrence Conway, cadeirydd Chwaraeon Cymru:

"Hoffwn ddiolch i dîm yr adolygiad am y gwaith maent wedi'i wneud i lunio'r adroddiad hwn a'n cam nesaf ni fydd ystyried y canfyddiadau'n fanwl. Rwy'n falch bod cefnogaeth gref i Chwaraeon Cymru fel sefydliad ac i'r dyhead i ni fod yr awdurdod arweiniol ar gyfer chwaraeon a hamdden gorfforol yng Nghymru.

Fodd bynnag, fel pob sefydliad, mae'n rhaid i ni esblygu ac addasu i heriau newydd. Mae'r adolygiad yn tynnu sylw at nifer o faterion pwysig ac rydym yn cydnabod bod dyhead i'r sefydliad chwarae rôl wahanol wrth arwain, herio a chefnogi partneriaid i alluogi Cymru fwy egnïol yn gorfforol.

Ar ôl i ni ystyried y canfyddiadau, byddwn wedyn yn dechrau ar broses ymgysylltu gynhwysfawr i ddatblygu strategaeth tymor hir newydd ar gyfer Chwaraeon Cymru. Fel rhan o hyn byddwn yn gweithio'n agos â Llywodraeth Cymru a'n sector er mwyn sicrhau ein bod yn ymateb i Symud Cymru Ymlaen ac yn tynnu sylw at sut gall y sector chwaraeon a hamdden chwarae rôl arweiniol mewn creu cenedl iach, egnïol a llwyddiannus.

O alluogi mwy o bobl i fod yn egnïol i sicrhau llwyddiant ar y llwyfan rhyngwladol, mae gan y sector chwaraeon lawer i fod yn falch ohono ac rwy'n edrych ymlaen at wrando ar bawb rydym yn gweithio â hwy wrth i ni ddatblygu'r strategaeth hon yn ystod y misoedd sydd i ddod."