Ymgorffori’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru

Mae dyfodol chwaraeon yng Nghymru'n edrych yn ddisglair. Gan adeiladu ar y cynnydd sydd wedi'i weld yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mewn clybiau lleol, ar gaeau chwarae lleol ac ar y llwyfan rhyngwladol, mae Chwaraeon Cymru wedi cyhoeddi strategaeth newydd yn ddiweddar, yn canolbwyntio ei ymdrechion ar alluogi i chwaraeon yng Nghymru ffynnu. 

Dyma'r Prif Swyddog Gweithredol, Sarah Powell, i esbonio beth mae'r strategaeth newydd yn ei olygu i Chwaraeon Cymru, i'r sector ac i Gymru yn gyffredinol.          

Mae Cymru'n ffynnu ar chwaraeon. Mae'n rhan o'n hanes a'n diwylliant ni ac mae'n creu angerdd ac ymdeimlad o falchder mewn llawer ohonom ni yn fwy na sawl peth arall.O ddathlu perfformiadau Geraint Thomas ar lwyfan y byd i ddod â chymunedau at ei gilydd mewn clwb neu ddigwyddiad lleol, mae'n darparu cyfleoedd i bobl gysylltu â'i gilydd a chefnogi ei gilydd.Ond nid yw pawb ohonom yn cymryd rhan a dyma lle byddwn ni'n canolbwyntio ein hymdrechion drwy ein strategaeth newydd.

Fy uchelgais i yw bodpawb yng Nghymru'n gallu cymryd rhan mewn chwaraeon yn lleola chael profiad hwyliog a phositif. Rydw i eisiau i fod yn actif a chymryd rhan mewn chwaraeon yng Nghymru fod yn norm, rhywbeth y mae pob rhiant yn ei feithrin yn eu plant a rhywbeth sy'n dod yn rhan o'n bywydau ni bob dydd. Yr haf diwethaf, fe wnes i wrando ar bobl ar hyd a lled Cymru, rhai oedd yn cymryd rhan mewn chwaraeon ac eisiau mwy ac eraill na fyddai chwaraeon, ar ei ffurf bresennol, ar eu cyfer hwy byth. Felly, rydw i'n cydnabod bod rhaid i ni wneud mwy i fodloni'r galw a gweithio mewn ffordd wahanol.  

Rhaid i ni helpu pobl i ddod o hyd i chwaraeon ar unrhyw adeg yn eu bywyd, sy'n golygucreu cyfleoedd mwy fforddiadwy a hygyrch ar eu cyfer, fel bod pobl yn gallu profi cymaint o chwaraeon â phosib pan maen nhw'n ifanc, gan feithrin eu hyder a'u gallu i barhau i fod yn actifdrwy gydol eu hoes.

Rydyn ni wedi datblygu pwrpas unigol a chlir ar gyfer Chwaraeon Cymru -galluogi i chwaraeon yng Nghymru ffynnu. O ganlyniad, bydd ein dull o weithredu a'r ffordd rydyn ni'n gweithio yn newid.

Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid cyfredol a newydd i greu amgylcheddau priodol i chwaraeon ffynnu, gan symud oddi wrth ddefnyddio data ibrofipethau, a defnyddio ein gwybodaeth i'n helpu iwellapethau. Fe fyddwn ni'n llai rhagnodol, gan weithio mewn ffordd fwy hyblyg ac ymatebol, gan gydnabod drwy arloesi a phartneriaethau newydd na fydd popeth yn llwyddo, a bod hynny yn iawn!

Byddwn yn stopio siarad am 'grwpiau anodd eu cyrraedd' ac yn canolbwyntio yn hytrach ar ehangu ein cyrhaeddiad, gan wrando ar a dysgu oddi wrth y rhai all ein helpu ni i roi sylw gwell i rwystrau yn y gymuned. Byddwn yn gweithio gyda ac ynherio partneriaid i sicrhau bod chwaraeon yn fforddiadwy, gan geisio ffyrdd arloesol o ddarparu mynediad i boblsy'n gorfod gwneud dewisiadau anodd bob dydd am sut maen nhw'n gwario eu harian.

Bydd Chwaraeon Cymru yn adolygu'r holl adnoddau sydd ganddo ar gael, boed yn fuddsoddiad, gwybodaeth neu ddarparu gwasanaeth, er mwyn sicrhau ei fod yn creu'r effaith a'r elw ar fuddsoddiad rydyn ni i gyd eisiau ei weld. Bydddull bwriadol, wedi'i dargedu, o fynd i'r afael â'r bylchau rydyn ni'n eu gweld o hydmewn cyfranogiad. Does gennym ni mo'r atebion i gyd, yn sicr, a byddwn yn parhau i weithio gyda chymunedau lleol, oherwydd rydyn ni'n gwybod bod yr atebion gorau'n eiddo i bobl leol ac yn cael eu cyflwyno ganddynt. Byddwn hefyd yn mynd ati i annog gwell cydweithredu rhwng partneriaid cyfredol a newydd.            

Ar lefel elitaidd, byddwn eisiau rhoi cefnogaeth well i ddatblygiad cyffredinol ein hathletwyr.Datblygu'r person, wedyn yr athletwr, ac wedyn pencampwr.Maesutrydyn ni'n ennill yn bwysicach nabethrydyn ni'n ennill.Canolbwyntio ar y ddyletswydd o ofal ar gyfer athletwyr a hyfforddwyr, a chefnogi didwylledd chwaraeon.

Mae ein ffocws yn ddi-ildio wrth sicrhau bod Cymru'n rhagori ar ei disgwyliadau, gan barhau fel golau disglair o ran llwyddiant a chydnabyddiaeth ryngwladol,ond byddwn yn edrych ar fwy na dim ond medalau.Rydyn ni eisiau darparu'r cyfleoedd tymor hir gorau mewn bywyd i'n hathletwyr - nid dim ond mewn chwaraeon, a byddwn yn canolbwyntio ar weithio gyda phartneriaid i greu amgylchedd priodol i'n hathletwyr ni ffynnu.        

Byddwn yn cael ein harwain gan chwe llinell glir o fwriad sydd wedi'u nodi'n glir yn ein strategaeth. Bydd ein dull o weithredu'n sicrhau ein bod yn helpu igreu sector cadarnach, sy'n gallu arloesi, cymryd risg a bod yn feiddgar, gyda sgiliau i wrando ac addasu i anghenion pobl Cymru fel maent yn newidfel ein bod yn gwneud cynnydd gwirioneddol gyda'n gilydd mewn meysydd lle nad ydym wedi gwneud hynny o'r blaen.

Nid dim ond strategaeth i'r sector chwaraeon yw hon, rydw i wedi ymrwymo i weithio gyda'n cyrff cyfatebol ni mewn gwahanol sectorau i alluogi i Gymru ffynnu drwy chwaraeon.Mae'r dystiolaeth yn glir bod cymryd rhan mewn chwaraeon yn cyfrannu at iechyd ehangach y genedl, at ein statws economaidd a rhyngwladol ni, at uno cymunedau ac at gefnogi datblygiad pobl ifanc hyderus a chadarn.Bydd arddangos y dystiolaeth gref, a gweithio'n galed i ddatblygu cynghreiriau strategol cadarnach ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat, yn ffocws i mi ac i Fwrdd Chwaraeon Cymru.              

Rydyn ni'n gwybod na fydd ein huchelgeisiau'n cael eu cyflawni dros nos ac y bydd y newidiadau'n digwydd yn raddol, nid ar unwaith, mewn sawl achos. Rydyn ni eisiau defnyddio'r amser yn ystod y misoedd nesaf isiarad gyda phartneriaid, gwrando ar beth maent yn ei feddwl, a thrafod sut gallwn ni gydweithio. Felly plîs rhowch amser i ddarllen y strategaeth a dod atom ni gyda'ch syniadau a'ch cwestiynau fel ein bod ni, gyda'n gilydd, yn galluogi i fwy o bobl yng Nghymru fwynhau chwaraeon a holl fanteision bod yn actif.          

Mae posib gweld strategaeth Chwaraeon Cymru yma

I gysylltu am strategaeth Chwaraeon Cymru, anfonwch e-bost i future@sport.wales