Ymgynhoriad: Gweledigaeth ar gyfer chwaraeon yng nghymru

Bydd rhai ohonoch yn gwybod fod Chwaraeon Cymru wedi datblygu gweledigaeth ar gyfer chwaraeon yng Nghymru; un sy'n cynrychioli uchelgais yr holl sector chwaraeon. Teimlwn y bydd hyn yn ein helpu i gyflwyno'r achos dros chwaraeon ar adeg pan fo adnoddau'n brin a bod mwy o angen nag erioed  i ddangos effaith werthfawr a digyffelyb chwaraeon ar unigolion.

Os gobeithiwn gyflwyno achos grymus dros chwaraeon, rydym angen eich mewnbwn i'r weledigaeth, a'ch cefnogaeth i'r hyn a amlinellwyd gennym fel uchelgeisiau a blaenoriaethau chwaraeon.

Rydym wedi gosod 9 cwestiwn penodol ar gyfer eich ymateb, ond byddem hefyd yn croesawu sylwadau mwy cyffredinol a all fod gennych.

Dyddiad cau ar gyfer eich ymatebion yw ddydd Mawrth, 30 Tachwedd.

Gobeithiwn yn fawr iawn y byddwch yn neilltuo amser i ymateb i'r ymgynghoriad hwn, ac yn gofyn i chi wneud hynny drwy e-bost: communications@sportwales.org.uk  neu, fel arall, drwy gysylltu â Siân Thomas, Pennaeth Cyfathrebu Chwaraeon Cymru ar 029 2033 8216 neu sian.thomas@sportwales.org.uk fydd yn gallu ddarparu fersiwn hefyd yn y Gymraeg.

Dymuniadau gorau,

Professor Laura McAllister
Cadeirydd, Chwaraeon Cymru

DOWNLOADS