Ysgoloriaeth PhD KESS2

Anweithgarwch corfforol yw'r pedwerydd achos mwyaf marwolaeth yn fyd-eang ac mae graddfa'r her ledled y byd ac o fewn y Deyrnas Unedig yn brif flaenoriaeth o hyd. Mae clefydau anhrosglwyddadwy sy'n cynnwys clefyd y galon, strôc, diabetes a chanser y fron a'r colon yn gysylltiedig yn uniongyrchol ag anweithgarwch corfforol ac mae'r gost yn gyfryw bod llywodraethau yn rhoi sylw i hyn yn gynyddol ac yn disgwyl i sefydliadau ddod yn fwy rhagweithiol wrth geisio atebion. I ymdrin â'r her hon, mae Llywodraeth Cymru wedi nodi pwysigrwydd gwaith trawsbynciol rhwng meysydd gweithgarwch corfforol ac iechyd. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn sylfaenol i hyn, fframwaith hirdymor sy'n ceisio dyfodol cynaliadwy i Gymru ac yn nodi pum ffordd o weithio - hirdymor, atal, cydweithredu, cyfranogi ac integreiddio. Yn rhan o'r agenda hon, cytunodd Iechyd Cyhoeddus Cymru, Chwaraeon Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru yn 2018 i Femorandwm Dealltwriaeth.

Prosiect cydweithredol yw hwn rhwng y tri sefydliad cenedlaethol a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. Bydd gan y myfyriwr llwyddiannus gyfle i weithio ochr yn ochr â'r sefydliadau hyn gyda'r nod o ymchwilio i waith cydweithredol er mwyn gwella lefel gweithgarwch corfforol, iechyd a llesiant y boblogaeth yng Nghymru drwy archwilio dull strategol a'i berthnasedd i gyflenwi capasiti sefydliadol ac arferion gweithio gwell.

Amcanion yr ymchwil yw:

 1. Adolygu'n feirniadol y deunydd argraffedig sy'n berthnasol i weithgarwch corfforol, iechyd a llesiant.

 2. Datblygu dealltwriaeth fanwl o'r tirlun polisi cyffredin yng Nghymru a dadansoddi'r sylfaen dystiolaeth bresennol gyda golwg ar greu fframwaith hirdymor mwy strategol.

 3. Datblygu'r trefniadau gweithio trawsbynciol rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru, Chwaraeon Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru fel rhan o ddiwylliant 'beth sy'n gweithio' sy'n ceisio cyflawni newid ac effaith hirdymor drwy gydweithrediad.

Manylion y gwaith arfaethedig isod:

WP1: Adolygu deunydd argraffedig academaidd / llwyd am weithgarwch corfforol, iechyd y cyhoedd a llesiant a gwerthuso fframweithiau priodol yn feirniadol.

WP2: Adolygu ac arfarnu'n feirniadol y tirlun polisi cyffredin, gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015; Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 a strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach ac asesu'r sylfaen dystiolaeth.

WP3: Gweithio ochr yn ochr â'r tair asiantaeth genedlaethol i ddeall y trefniadau cydweithredol sydd ar waith ar hyn o bryd.

WP4: Archwilio trefniadau gweithio rhwng y tair asiantaeth genedlaethol a cheisio datblygu diwylliant 'beth sy'n gweithio' ar y cyd er mwyn helpu i sicrhau cynaladwyedd ac effaith hirdymor.

Dyddiad Cau am Geisiadau: Dydd Mercher 14 Awst 2019

Dyddiad Cyfweliadau: Dydd Mawrth 20 Awst 2019

Dyddiad Cychwyn: 23 Medi 2019

Sylwch: Amserlen fer oherwydd gofynion cyllidwr KESS2

Mae ysgoloriaethKESS2yn cynnig:

• Nid yw deiliaid Ysgoloriaeth PhD KESS yn talu ffioedd

• Tâl misol: 3 blynedd o gyllid @ £14,628 y flwyddyn

• Cyllideb cymorth ymchwil o £3,000 ar gyfer teithio, mynychu cynadleddau, mân offer, nwyddau traul a hyfforddiant

• O leiaf 30 diwrnod y flwyddyn yn gweithio gyda'r partner cwmni

I fod yn gymwys am yr ysgoloriaeth, dylai fod gan ymgeiswyr ddinasyddiaeth y DU neu'r Undeb Ewropeaidd, a bod yn preswylio yn ardal gydgyfeirio Cymru adeg eu penodi.

Mae'r map o ardal gymwys​ y Dwyrain i'w weld yma​ (http://www.ukassistedareasmap.com/ieindex.html) Nid yw ardaloedd cymwys wedi eu lliwio.

Am drafodaeth a / neu i wneud cais, llenwch a chyflwynwch Ffurflen Gais Cyfranogwyr (http://www.cardiffmet.ac.uk/research/Pages/KESSII.aspx) to Dr Nicola Bolton. Email: njbolton@cardiffmet.ac.uk

Nodiadau Cyllido:

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2 East) yn fenter sgiliau lefel uwch i Gymru gyfan a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy Lywodraeth Cymru a chaiff ei harwain gan Fangor ar ran sector addysg uwch Cymru.