Cyngor Ynghylch Ffordd o Fyw'n Perfformio /

Nid dim ond sgiliau neu dalent yr athletwr sy'n gyfrifol am lwyddiant mewn chwaraeon. Mae ein rhaglen ni sy'n rhoi sylw i ffordd o fyw'n perfformio wedi'i chynllunio'n benodol i helpu pob athletwr i greu'r amgylchedd unigryw sy'n angenrheidiol i'w llwyddiant.

Sut rydyn ni'n helpu

Mae Ffordd o Fyw'n Perfformio'n wasanaeth cefnogi personol sydd wedi'i greu'n arbennig i helpu pob athletwr i greu'r amgylchedd unigryw sy'n angenrheidiol ar gyfer eu llwyddiant.

Os yw athletwyr elitaidd am gynnal ffordd o fyw'n perfformio mae'n rhaid iddi gyd-fynd â sawl agwedd yn eu bywyd ochr yn ochr â rhaglen ymarfer a chystadlu ddwys.                     

Mae ein hymgynghorydd sydd wedi'i hyfforddi a'i achredu yn ceisio darparu cefnogaeth i'r athletwyr drwy ddysgu iddynt y sgiliau angenrheidiol i ymdopi â gofynion penodol bod yn berfformiwr elitaidd a pharatoi'n well ar gyfer bywyd ar ôl chwaraeon.                   

Cyflwynir y rhaglen Ffordd o Fyw'n Perfformio i athletwyr Llwybr y DU ac Élite Cymru sy'n byw yng Nghymru drwy gyfrwng ymgynghorydd sydd wedi'i leoli yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru.

Mae'n gweithio'n agos gyda hyfforddwyr ac arbenigwyr cefnogi fel rhan o dîm integredig er mwyn lleihau pryderon a gwrthdaro posibl ac unrhyw ymyriad, sy'n gallu bod yn niweidiol i gyd i berfformiad.               

Gall y cyngor a gynigir gan yr ymgynghorydd fod yn sesiwn un i un neu fel gweithdy i sgwad.  Gall yr olaf gynnwys hyfforddwyr a rhieni i addysgu a rhoi gwybodaeth i'r rhwydwaith sy'n cefnogi'r athletwyr.

Mae cyfrinachedd yn hollbwysig wrth feithrin perthynas rhwng yr ymgynghorydd a'r athletwr a dim ond os yw'r athletwr wedi rhoi ei ganiatâd fydd unrhyw wybodaeth yn cael ei rhannu.                   

Ymhlith yr enghreifftiau o'r gefnogaeth sydd wedi'i chynnig gan y rhaglen Ffordd o Fyw'n Perfformio mae:    

  • Cynllunio Integredig -helpu athletwyr i gyfuno gofynion eu camp â dyheadau personol eraill;                       
  • Cyfarwyddyd Addysgol -darparu cyngor i'r athletwyr hynny sy'n dymuno dal ati gyda'u hastudiaethau a chefnogi'r rhai sy'n astudio ar hyn o bryd;
  • Cynllunio Gyrfa-helpu'r athletwyr i ddarganfod eu cryfderau a'u diddordebau eu hunain a chyfateb y rhain i ddyheadau gyrfaol posibl;
  • Cefnogaeth Pontio -i'r athletwyr hynny sydd wedi cael anaf, sy'n adleoli neu'n tynnu at ddiwedd eu gyrfa drwy ddarparu cyfarwyddyd ynghylch yr opsiynau yn y dyfodol;
  • Rhaglenni Hyfforddi a Datblygu -ar gyfer grwpiau neu athletwyr unigol mewn ystod eang o bynciau, ee rheoli amser, cyllidebu a chyllid, delio â'r cyfryngau, nawdd;                   
  • Cefnogaeth Barhaus -gall yr athletwyr a arferai fod yn aelodau o Lwybr y DU ac Élite Cymru wneud defnydd o'r rhaglen Ffordd o Fyw'n Perfformio am gyfnod o rhwng 6 a 12 mis ar ôl rhoi'r gorau i gyllid y Loteri.