Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer /

Mae ein hadran Meddygaeth Chwaraeon yn cyflwyno gwasanaeth o safon byd, gan gynnwys meddygaeth chwaraeon, ffisiotherapi a thylino (therapi meinwe meddal) i'r ystod eang o chwaraeon a gyllidir drwy UK Sport neu Chwaraeon Cymru.

Meddygaeth Chwaraeon

Mae Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer yn cynnwys gofal meddygol i anafiadau a salwch mewn chwaraeon, i gyfranogwyr elitaidd a hamdden o bob oedran.                    

Mae gan ein meddygon chwaraeon ni brofiad a gwybodaeth helaeth am ofynion penodol y gwahanol gampau ac maent yn deall anghenion yr athletwyr sydd wedi anafu, neu sy'n sâl, i adfer a dychwelyd i'w lefel flaenorol o gyfranogiad mor gyflym ac mor ddiogel ag y bo modd. Mae gan y Meddygon Chwaraeon ystod eang o sgiliau clinigol, gwybodaeth am ymchwiliadau priodol i sicrhau diagnosis manwl gywir a hefyd ymwybyddiaeth o'r technegau a'r protocolau trin diweddaraf (gan gynnwys therapi brechiadau).       

Ffisiotherapi

Mae gan y ffisiotherapyddion ddau nod - maen nhw'n gweithio'n RHAGWEITHIOL tuag at atal anafiadau, ac yn ADWEITHIOL maen nhw'n asesu ac yn trin anafiadau ac yn darparu rhaglenni adfer i'r athletwyr hynny nes eu bod yn gallu dychwelyd i gymryd rhan lawn yn eu trefn ymarfer a'u cystadlaethau.              

O ran atal anafiadau, mae Athrofa Chwaraeon Cymru'n cynnig proffilio cyhyrysgerbydol deinamig sy'n benodol i bob camp / athletwr ac mae'n defnyddio dadansoddiadau fideo a meddalwedd fel bod modd cael adborth mwy penodol. Mae'r proffilio'n galluogi i unrhyw "fannau gwan" gael eu canfod, neu fannau penodol sy'n tueddu i anafu'n haws neu, yn syml, mae'n galluogi gwell partymau symud er mwyn datblygu gwell sgiliau.                

Mae'r ffisiotherapyddion yn gweithio'n agos gyda'r athletwyr, yn ogystal â'r hyfforddwyr a'r hyfforddwyr cryfder a siapio, er mwyn gwneud yn siŵr eu bod mewn gwell sefyllfa i osgoi anafiadau tebyg eto - gan eu helpu i adnabod yr arwyddion a chyflwyno ymarferion er mwyn rhoi sylw i'r broblem yn gynt. Mae rhoi sylw i broblemau fel hyn yn sicrhau'r perfformiad gorau ac yn helpu i atal anafiadau.

Mae ffisiotherapyddion Athrofa Chwaraeon Cymru yn darparu ymateb cyflym ac effeithlon ar ôl anaf ac yn gweithio'n agos gyda'n tîm ni o arbenigwyr er mwyn sicrhau bod athletwr yn gallu ailddechrau ymarfer a chystadlu cyn gynted ag y bo modd.

Nid yw ffisiotherapydd yn gweithio ar ei ben ei hun. Yn hytrach, mae'n defnyddio arbenigedd yr hyfforddwr, yr hyfforddwr cryfder a siapio a'r meddyg chwaraeon i gyflawni hyn. Gall triniaeth athletwr ddigwydd mewn clinig triniaeth a gym adfer neu yn y lleoliad ymarfer a / neu gystadlu, h.y. ar ochr y trac, pwll neu gwrt.                                          

Tylino Mewn Chwaraeon

Tylino mewn Chwaraeon yw'r term a ddefnyddir am y ddisgyblaeth o ddefnyddio tylino i sicrhau budd penodol i gyfranogwyr chwaraeon.             

Mae'n cynnwys rheoli, trin ac adfer meinweoedd meddal y corff ee y cyhyrau, y ligamentau a'r tendonau. Mae'r tylino'n cael ei addasu i anghenion pob unigolyn er mwyn gwella gallu'r unigolyn hwnnw i berfformio.

O'i ddefnyddio'n gywir, gall tylino chwarae rhan bwysig iawn mewn helpu i adfer ar ôl, a pharatoi ar gyfer, ymarfer, adfer a chystadlu. Mae hefyd yn gallu helpu cyn adfer ac atal tueddiad i anafu.                                                        

Waeth beth yw eich camp, eich oedran neu eich rhyw, bydd gan dylino rywbeth i'w gynnig i chi, mewn partneriaeth ag agweddau eraill ar y rhaglen ffitrwydd/adfer/cryfder a siapio.                                                

Mae ymarferwyr tylino Chwaraeon Cymru'n perfformio technegau penodol ac effeithiol sy'n rhoi sylw i'r meinweoedd mewnol ac maent yn gweithio mewn ffordd ryngddisgyblaethol gyda ffisiotherapyddion chwaraeon a meddygon chwaraeon. Maen nhw'n chwarae rhan bwysig yn amgylchedd amlddisgyblaeth Chwaraeon Cymru sy'n anelu at ddarparu'r gwasanaeth cefnogi gorau posibl i'r athletwyr unigol.                                 

Mae'r dull integredig o weithio sydd ar waith yma yn Athrofa Chwaraeon Cymru yn darparu llwyfan cadarn i gefnogi athletwyr a'u symbylu i fod y gorau y gallant fod.