Y Ganolfan Genedlaethol /

Caerdydd

Mae Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru wedi’i lleoli yng nghanol Caerdydd a dyma gartref chwaraeon yng Nghymru.

Mae hefyd yn gartref i'n tîm arbenigol ni o swyddogion gwyddoniaeth a meddygaeth chwaraeon sy'n darparu cefnogaeth i athletwyr mewn 3 phrif faes:

Mae'r Ardal Perfformiad Uchel yn cynnwys labordy perfformiad, safle ymgynghori i feddygon, ystafell ffisiotherapi a champfa ac yma hefyd mae ein maethegwyr, ein swyddogion cryfder a chyflyru, y ffisiolegwyr a'r seicolegwyr. Mae'r ardal hon hefyd yn cynnwys campfa ac mae 2 gampfa arall yn y ganolfan. Mae ystafell adfer y ganolfan yn cynnwys pwll dŵr a baddonau rhew hefyd.

Mae ein tîm ffordd o fyw'n perfformio wedi'i leoli ar y safle hefyd ac felly mae'r ganolfan yn darparu popeth y mae athletwyr ei angen er mwyn gallu disgleirio ar lwyfannau chwaraeon y byd.

Y ganolfan hefyd yw cartref gweinyddol nifer o gyrff rheoli, gan gynnwys Pêl Rwyd Cymru, Hoci Cymru a Ffederasiwn Chwaraeon Anabledd Cymru. Mae hefyd yn cynnwys nifer o gyfleusterau hyfforddi o safon byd:

Gymnastics HallCartref Gymnasteg Cymru

Mae'r cyfleuster hwn a adeiladwyd i bwrpas yn gartref i Sgwad Gymnasteg Merched Cymru ac mae'n cynnwys amrywiaeth lawn o offer cystadlu ac ymarfer.                               

Cartref Bocsio Cymru 

Mae Cymdeithas Focsio Cymru wedi'i lleoli yn y ganolfan a'r cyfleuster hefyd yw prif gyfleuster ymarfer bocswyr Cymru.                   

Cartref Jiwdo Cymru a Chanolfan Ragoriaeth Jiwdo Prydain

Mae'r dojo yma sydd wedi'i adeiladu i bwrpas, gyda'i system awyru fodern, yn gartref i Gymdeithas Jiwdo Cymru ac i Gymdeithas Reslo Cymru. Gyda'r arwynebedd yn gyfanswm o 27m x 14m, mae yma 2 fat cystadlu jiwdo a mat reslo, ac mae'r dojo hefyd yn cynnwys llawr sbring llawn.

Shooting RangeCartref Saethu Cymru ac Academi Saethu Prydain

Mae 2 faes saethu i'w cael yn y Ganolfan Genedlaethol - cyfleuster awyr agored 50 metr a adeiladwyd i bwrpas a maes saethu dan do 10 metr. Mae gan y ddau faes 6 lôn ac maent yn cael eu defnyddio fel lleoliadau ymarfer gan Ffederasiwn Saethu Targed Cymru.

Lleoliad ar gyfer chwaraeon o'r safon uchaf

Mae'r Ganolfan Genedlaethol yn cynnal cystadlaethau rhyngwladol, gwersylloedd hyfforddi, addysg hyfforddwyr, cymwysterau a hyfforddiant i athletwyr unigol yn rheolaidd. Cynhelir nifer o gystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol yn y Ganolfan drwy gydol y flwyddyn ac mae nifer o chwaraeon, gan gynnwys sboncen a badminton, yn defnyddio'r cyfleuster fel lleoliad ymarfer yn ddyddiol.